Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 30 967€ 33 069€ 35 547€ 37 899€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 30 967€ 33 069€ 35 547€ 37 899€
010
 
Pozemky
(031))
0€ 2 288€ 2 288€ 2 288€ 2 288€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
0€ 26 290€ 27 673€ 29 432€ 31 066€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0€ 2 389€ 3 108€ 3 827€ 4 546€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
640€ 2 271€ 7 495€ 56 732€ 43 153€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
458€ 1 921€ 7 316€ 25 488€ 18 539€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
19 750€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
0€ 6 088€ 1 088€ 2 450€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
458€ 0€ 7 594€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
0€ 1 228€ 4 650€ 8 495€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
182€ 350€ 179€ 31 244€ 24 614€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0€ 180€ 50€ 686€ 3 436€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
182€ 169€ 130€ 30 558€ 21 177€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 40€ 40€ 265€ 716€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 40€ 40€ 265€ 716€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
640€ 33 277€ 40 604€ 92 544€ 81 769€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-343 121€ -659 295€ -631 421€ -963 983€ -1 427 656€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
46 622€ 46 622€ 46 622€ 46 622€ 46 622€
063
 
Základné imanie
(411))
46 622€ 46 622€ 46 622€ 46 622€ 46 622€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-705 422€ -678 043€ -1 010 604€ -1 474 278€ -1 628 083€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
315 680€ -27 873€ 332 561€ 463 674€ 153 805€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
343 760€ 692 571€ 672 025€ 1 056 526€ 1 509 425€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 200€ 2 860€ 2 508€ 4 465€ 13 531€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 200€ 2 860€ 2 508€ 4 465€ 13 531€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 326€ 1 310€ 1 273€ 1 229€ 1 459€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 326€ 1 310€ 1 273€ 1 229€ 1 459€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
319 893€ 677 902€ 43 119€ 164 709€ 94 435€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
10 097€ 10 533€ 7 993€ 96 560€ 31 260€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
6 786€ 6 076€ 1 006€ 3 242€ 13 296€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
1 428€ 1 749€ 655€ 369€ 15 123€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
0€ 323€ 4 783€ 6 175€ 3 144€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
301 581€ 659 221€ 28 682€ 58 363€ 31 612€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
21 341€ 10 500€ 625 125€ 886 123€ 1 400 000€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
0€ 625 125€ 886 123€ 1 400 000€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
21 341€ 10 500€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
640€ 33 277€ 40 604€ 92 544€ 81 769€