Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
33 069 € 35 547 € 37 899 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
33 069 € 35 547 € 37 899 €
010
 
Pozemky
(031))
2 288 € 2 288 € 2 288 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
27 673 € 29 432 € 31 066 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
3 108 € 3 827 € 4 546 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
7 495 € 56 732 € 43 153 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
7 316 € 25 488 € 18 539 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
19 750 € 0 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
6 088 € 1 088 € 2 450 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 7 594 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 228 € 4 650 € 8 495 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
179 € 31 244 € 24 614 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
50 € 686 € 3 436 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
130 € 30 558 € 21 177 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
40 € 265 € 716 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
40 € 265 € 716 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
40 604 € 92 544 € 81 769 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-631 421 € -963 983 € -1 427 656 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
46 622 € 46 622 € 46 622 €
063
 
Základné imanie
(411))
46 622 € 46 622 € 46 622 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 010 604 € -1 474 278 € -1 628 083 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
332 561 € 463 674 € 153 805 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
672 025 € 1 056 526 € 1 509 425 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 508 € 4 465 € 13 531 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
2 508 € 4 465 € 13 531 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 273 € 1 229 € 1 459 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 273 € 1 229 € 1 459 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
43 119 € 164 709 € 94 435 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
7 993 € 96 560 € 31 260 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
1 006 € 3 242 € 13 296 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
655 € 369 € 15 123 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
4 783 € 6 175 € 3 144 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
28 682 € 58 363 € 31 612 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
625 125 € 886 123 € 1 400 000 €
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
625 125 € 886 123 € 1 400 000 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
40 604 € 92 544 € 81 769 €