Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 436 867€ 6 256 894€ 7 020 839€ 7 959 863€ 7 040 090€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 108 862€ 5 909 887€ 6 601 583€ 7 513 339€ 6 490 620€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 740€ 5 184€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 740€ 5 184€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
9 108 862€ 5 909 887€ 6 601 583€ 7 512 599€ 6 485 437€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
382 796€ 83 117€ 83 117€ 85 699€ 85 699€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 608 230€ 2 695 620€ 2 886 549€ 3 026 881€ 3 192 449€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
195 893€ 177 173€ 329 797€ 471 461€ 583 097€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
5 850 483€ 2 945 774€ 3 284 716€ 3 902 453€ 2 599 020€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
69 060€ 8 203€ 17 404€ 26 105€ 25 171€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
328 005€ 347 007€ 419 257€ 446 524€ 549 470€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
285 960€ 65 009€ 77 249€ 88 041€ 144 359€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
285 960€ 65 009€ 77 249€ 88 041€ 144 359€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
42 045€ 13 695€ 6 408€ 16 678€ 5 711€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
2 120€ 10 810€ 5 440€ 16 678€ 5 711€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
26 387€ 265€ 968€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
13 538€ 2 620€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0€ 268 303€ 335 599€ 341 805€ 399 400€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0€ 268 303€ 335 599€ 341 805€ 399 400€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 436 867€ 6 256 894€ 7 020 839€ 7 959 863€ 7 040 090€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 895 578€ 1 665 111€ 1 698 639€ 1 889 816€ 1 331 108€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 895 578€ 1 665 111€ 1 698 639€ 1 889 816€ 1 331 108€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 830 717€ 1 699 999€ 1 828 743€ 1 336 819€ 1 096 691€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
64 861€ -34 889€ -130 103€ 552 996€ 234 416€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 416 341€ 2 112 314€ 3 043 430€ 3 522 426€ 3 384 086€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
107 729€ 78 748€ 69 334€ 43 103€ 46 225€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 69 334€ 43 103€ 46 225€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
107 729€ 78 748€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 303 711€ 1 761 403€ 2 640 190€ 3 204 698€ 3 334 801€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
2 120€ 14 310€ 5 440€ 16 678€ 5 711€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
2 301 591€ 1 747 093€ 2 634 750€ 3 188 020€ 3 329 090€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0€ 1 486€ 7 743€ 3 142€ 3 060€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0€ 1 486€ 7 743€ 3 142€ 3 060€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
4 901€ 270 677€ 326 163€ 271 483€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 899€ 2 547€ 5 045€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 144 686€ 163 549€ 158 630€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 87 421€ 93 186€ 92 100€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 21 180€ 21 848€ 20 753€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
2€ 1 236€ 10€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 13 608€ 42 525€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
5 124 949€ 2 479 469€ 2 278 771€ 2 547 622€ 2 324 897€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
5 124 949€ 2 479 469€ 2 278 771€ 2 547 622€ 2 324 897€