Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SENIOR - geriatrické centrum n. o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
32 166€ 37 824€ 45 944€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 236€ 4 793€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 236€ 4 793€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
32 166€ 37 588€ 41 151€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
15 868€ 16 933€ 17 997€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
16 298€ 20 655€ 5 342€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
17 812€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
243 404€ 226 687€ 213 439€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
68€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
68€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
237 382€ 222 403€ 207 645€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
52 492€ 48 884€ 57 014€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
5 564€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
493€ 620€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
178 833€ 172 899€ 150 631€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 954€ 4 284€ 5 794€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 849€ 4 168€ 2 636€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 105€ 116€ 3 158€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 091€ 7 064€ 8 520€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
877€ 1 632€ 1 644€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
2 214€ 5 432€ 6 876€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
278 661€ 271 575€ 267 903€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
38 583€ 17 116€ 26 875€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
332€ 332€ 332€
063
 
Základné imanie (411)
332€ 332€ 332€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
28 319€ 28 319€ 28 319€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
28 319€ 28 319€ 28 319€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-11 535€ -1 774€ 4 296€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
21 467€ -9 761€ -6 072€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
223 018€ 234 461€ 236 903€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
17 573€ 14 549€ 11 439€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
17 573€ 14 549€ 11 439€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
3 419€ 2 917€ 2 450€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 419€ 2 917€ 2 450€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
155 895€ 162 591€ 135 555€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
125 989€ 130 933€ 97 916€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
16 050€ 17 113€ 19 885€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
9 922€ 10 802€ 11 308€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
3 803€ 3 653€ 5 684€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
131€ 90€ 762€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
46 131€ 54 404€ 87 459€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
473€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
46 131€ 53 931€ 87 459€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
17 060€ 19 998€ 4 125€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
159€ 172€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
16 901€ 19 826€ 4 125€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
278 661€ 271 575€ 267 903€