Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
106 168€ 115 977€ 75 410€ 75 625€ 91 614€
02
502
Spotreba energie
24 954€ 24 614€ 280€ 223€ -414€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
4 543€ 9 315€ 5 172€ 8 192€ 9 368€
05
512
Cestovné
523€ 121€
06
513
Náklady na reprezentáciu
773€ 1 052€ 842€ 540€ 4 666€
07
518
Ostatné služby
133 648€ 133 998€ 96 651€ 95 311€ 118 009€
08
521
Mzdové náklady
383 821€ 371 669€ 269 547€ 278 973€ 347 065€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
131 200€ 126 083€ 89 705€ 92 870€ 108 121€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 523€ 1 597€ 2 052€ 2 341€ 2 918€
11
527
Zákonné sociálne náklady
18 372€ 14 627€ 14 024€ 14 827€ 31 076€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 044€ 1 334€
13
531
Daň z motorových vozidiel
210€ 318€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
206€ 180€ 111€ 373€ 399€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
23 740€
17
542
Ostatné pokuty a penále
78€ 153€
18
543
Odpísanie pohľadávky
66€ 1 143€
19
544
Úroky
19€ 102€ 223€ 225€
20
545
Kurzové straty
1€ 0€ 1€ 649€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
2 675€ 3 165€ 13 917€ 24 609€ 31 055€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
958€ 3 874€ 5 658€ 8 479€ 16 378€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 812€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
808 840€ 806 170€ 597 800€ 622 874€ 763 055€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
465 506€ 418 095€ 466 235€ 466 107€ 626 644€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
10 000€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
11€
54
645
Kurzové zisky
1€ 2€
55
646
Prijaté dary
345€ 2 685€ 5 421€ 5 145€ 5 550€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 744€ 4 368€ 1 695€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 455€ 39€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 296€ 13 492€ 25 593€ 24 877€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
340 246€ 328 289€ 120 633€ 116 174€ 101 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
809 394€ 763 306€ 622 250€ 615 881€ 759 818€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
553€ -42 864€ 24 450€ -6 993€ -3 237€
76
591
Daň z príjmov
2 983€ 2 768€ 2 835€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
553€ -42 864€ 21 467€ -9 761€ -6 072€