Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 289 483€ 5 405 468€ 4 824 742€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 133€ 38 059€ 98 594€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 133€ 38 059€ 98 594€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 285 350€ 5 367 409€ 4 726 148€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 579 831€ 548 337€ 302 064€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
7 554 352€ 4 223 737€ 3 664 705€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
11 746€ 725€ 6 958€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
139 421€ 580 235€ 738 047€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
14 374€ 14 374€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 584 776€ 12 355 901€ 14 054 293€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
468 740€ 204 351€ 168 094€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
468 740€ 204 351€ 168 094€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 100 240€ 11 747 554€ 13 317 161€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 285 775€ 4 643 724€ 4 083 132€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
11 954€ 744€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
351 875€ 6 720 307€ 8 795 984€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
450 636€ 382 779€ 438 045€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
15 796€ 403 996€ 569 038€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
9 604€ 49 446€ 3 551€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 192€ 354 550€ 565 487€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 164 695€ 1 153 982€ 1 463 298€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
997 111€ 953 500€ 1 069 398€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
167 584€ 200 481€ 393 900€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 333€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 266 552€ 2 224 260€ 2 274 620€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
33€ 33€ 33€
063
 
Základné imanie (411)
33€ 33€ 33€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 191 012€ 2 172 247€ 2 348 266€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
1 075 507€ 51 979€ -73 679€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 713 208€ 8 345 990€ 9 210 071€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
377 790€ 277 805€ 259 501€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
377 790€ 277 805€ 259 501€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
1 323 872€ 1 154 455€ 2 282 507€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
233€ 5 199€ 2 834€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
1 314 566€ 1 140 182€ 2 270 600€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
9 073€ 9 073€ 9 073€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 514 716€ 6 422 716€ 6 171 243€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 123 403€ 5 164 441€ 4 813 891€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
868 704€ 702 103€ 750 513€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
364 697€ 435 363€ 386 256€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
148 728€ 112 432€ 208 416€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 184€ 8 377€ 12 167€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
496 830€ 491 015€ 496 820€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
496 830€ 491 015€ 493 820€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
9 059 194€ 8 345 100€ 8 857 642€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
7 274€ 6 853€ 9 555€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
9 051 920€ 8 338 247€ 8 848 087€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 334€