Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
566 337€ 566 337€ 12 289 483€ 5 405 468€ 4 824 742€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 133€ 38 059€ 98 594€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 133€ 38 059€ 98 594€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
566 337€ 566 337€ 12 285 350€ 5 367 409€ 4 726 148€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
302 065€ 302 065€ 4 579 831€ 548 337€ 302 064€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
7 554 352€ 4 223 737€ 3 664 705€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
11 746€ 725€ 6 958€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
264 272€ 264 272€ 139 421€ 580 235€ 738 047€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
14 374€ 14 374€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 534 978€ 1 536 438€ 5 584 776€ 12 355 901€ 14 054 293€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
468 740€ 204 351€ 168 094€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
468 740€ 204 351€ 168 094€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5€ 5€ 5 100 240€ 11 747 554€ 13 317 161€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 285 775€ 4 643 724€ 4 083 132€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
5€ 5€ 11 954€ 744€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
351 875€ 6 720 307€ 8 795 984€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
450 636€ 382 779€ 438 045€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 534 973€ 1 536 433€ 15 796€ 403 996€ 569 038€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
5 750€ 5 750€ 9 604€ 49 446€ 3 551€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
168 565€ 170 025€ 6 192€ 354 550€ 565 487€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
1 360 658€ 1 360 658€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 164 695€ 1 153 982€ 1 463 298€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
997 111€ 953 500€ 1 069 398€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
167 584€ 200 481€ 393 900€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 101 315€ 2 102 775€ 19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 333€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 101 226€ 2 101 151€ 3 266 552€ 2 224 260€ 2 274 620€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
33€ 33€ 33€ 33€ 33€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
33€ 33€ 33€ 33€ 33€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 101 538€ 2 101 609€ 2 191 012€ 2 172 247€ 2 348 266€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-345€ -491€ 1 075 507€ 51 979€ -73 679€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
89€ 1 624€ 6 713 208€ 8 345 990€ 9 210 071€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
377 790€ 277 805€ 259 501€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
377 790€ 277 805€ 259 501€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 323 872€ 1 154 455€ 2 282 507€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
233€ 5 199€ 2 834€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
1 314 566€ 1 140 182€ 2 270 600€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
9 073€ 9 073€ 9 073€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
89€ 1 624€ 4 514 716€ 6 422 716€ 6 171 243€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
89€ 1 624€ 3 123 403€ 5 164 441€ 4 813 891€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
868 704€ 702 103€ 750 513€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
364 697€ 435 363€ 386 256€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
148 728€ 112 432€ 208 416€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 184€ 8 377€ 12 167€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
496 830€ 491 015€ 496 820€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
496 830€ 491 015€ 493 820€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
9 059 194€ 8 345 100€ 8 857 642€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
7 274€ 6 853€ 9 555€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
9 051 920€ 8 338 247€ 8 848 087€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 101 315€ 2 102 775€ 19 038 954€ 18 915 350€ 20 342 334€