Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 629 509€ 2 134 548€ 1 197 649€ 1 039 501€ 1 036 511€ 990 925€ 1 045 192€ 1 041 426€ 1 118 880€ 35 988€ 34 192€
02
502
Spotreba energie
294 797€ 139 978€ 139 530€ 145 310€ 127 576€ 177 639€ 162 176€ 158 123€ 169 120€ 5 486€ 4 693€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
296 028€ 139 594€ 105 909€ 117 368€ 88 812€ 125 207€ 53 057€ 69 871€ 172 953€ 6 629€ 8 791€
05
512
Cestovné
3 957€ 2 194€ 1 176€ 4 629€ 7 056€ 3 765€ 3 889€ 7 511€ 6 550€ 104€ 114€
06
513
Náklady na reprezentáciu
564€ 588€ 3 054€ 1 378€ 360€ 603€ 1 376€ 1 304€ 984€ 27€ 39€
07
518
Ostatné služby
866 509€ 922 630€ 736 190€ 732 278€ 700 376€ 605 008€ 640 774€ 601 991€ 601 148€ 16 186€ 13 724€
08
521
Mzdové náklady
4 687 679€ 4 331 187€ 3 432 511€ 3 277 868€ 2 938 000€ 2 133 069€ 2 026 016€ 2 016 049€ 2 155 036€ 65 378€ 64 308€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 408 968€ 1 484 654€ 1 177 854€ 1 127 255€ 1 009 931€ 733 625€ 689 927€ 664 540€ 708 204€ 21 762€ 21 261€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
9 592€ 10 042€ 9 000€ 8 656€ 8 343€ 6 978€ 5 800€ 4 864€ 4 810€ 141€ 131€
11
527
Zákonné sociálne náklady
74 620€ 96 363€ 99 326€ 48 815€ 38 227€ 23 804€ 21 664€ 5 379€ 5 042€ 174€ 731€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 011€ 978€ 800€ 878€ 990€ 631€ 594€ 594€ 731€ 23€ 19€
14
532
Daň z nehnuteľností
8 237€ 8 237€ 8 237€ 6 664€ 6 664€ 6 741€ 4 465€ 4 465€ 4 465€ 135€ 106€
15
538
Ostatné dane a poplatky
10 600€ 14 818€ 13 054€ 3 342€ 2 118€ 3 765€ 2 631€ 5 105€ 1 139€ -6€ -480€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
2 539€ 9 724€ 542 832€ 14 956€ 443 269€ 48 391€ 0€ -32€
17
542
Ostatné pokuty a penále
491 150€ 0€ 12€ 16 525€ 0€ 157€ 1 321€ 2 939€ 510€ -106€ 196€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 770€ 144€
19
544
Úroky
13 847€ 12 091€ 12 994€ 15 605€ 18 901€ 25 818€ 37 923€ 13 538€ 344€ 2€
20
545
Kurzové straty
0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
21
546
Dary
603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 10€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 954 769€ 2 383 621€ 19€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 36 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 276€
24
549
Iné ostatné náklady
35 200€ 39 506€ 32 497€ 34 785€ 34 547€ 53 580€ 51 208€ 44 448€ 46 785€ 724€ 724€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
274 039€ 270 658€ 483 775€ 507 514€ 400 569€ 467 190€ 372 398€ 298 785€ 285 041€ 8 383€ 7 563€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 7 397€ 0€ 2 717€ 1 699€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 907€ 20 245€ 622€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
10 109 449€ 9 617 809€ 8 032 471€ 7 103 326€ 6 869 648€ 5 406 894€ 6 078 668€ 7 345 579€ 5 301 988€ 161 671€ 156 094€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 398 210€
40
602
Tržby z predaja služieb
7 538 825€ 6 982 651€ 5 978 288€ 6 102 003€ 5 801 083€ 4 931 769€ 0€ 4 608 715€ 4 964 716€ 146 782€ 159 199€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 468€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 82€ 56€ 52€ 5€ 220€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
2 176€ 1 885€ 1 920€ 0€ 0€ 1 079€ 1€ 10€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 954 769€ 2 383 621€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
381 293€ 191 588€ 1 445 811€ 1 293 447€ 1 029 572€ 61 133€ 33 882€ 26 890€ 48 125€ 1 063€ 822€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 130€ 0€ 0€ 6 137€ 91 207€ 213 278€ 7 172€ 2 584€ 37€ 580€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 426€ 82€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 12€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 197€ 532€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
46 921€ 15 170€ 31 208€ 15 156€ 12 593€ 2 030€ 0€ 16 576€ 26€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 445€ 2 617€ 652€ 207€ 336€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 781€ 808€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
1 171 653€ 1 630 310€ 496 314€ 286 365€ 179 562€ 161 079€ 134 654€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 142 314€ 8 824 351€ 7 954 193€ 7 697 178€ 7 029 284€ 5 248 307€ 5 751 854€ 7 026 454€ 5 038 479€ 149 316€ 161 337€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-967 135€ -793 459€ -78 278€ 593 852€ 159 636€ -158 587€ -326 814€ -319 125€ -263 509€ -12 355€ 5 243€
76
591
Daň z príjmov
6 318€ 6 039€ 8 038€ 9 017€ 8 713€ 5 687€ 4 858€ 4 602€ 4 579€ 138€ 132€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-973 453€ -799 497€ -86 316€ 584 835€ 150 923€ -164 274€ -331 672€ -323 727€ -268 088€ -12 493€ 5 111€