Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 561 473€ 4 965 387€ 2 347 954€ 2 527 094€ 77 249€ 78 309€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
34 669€ 44 714€ 34 569€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
14 023€ 18 236€ 34 569€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)-
(078 + 079 + 091 AÚ))
20 646€ 26 478€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 526 803€ 4 920 673€ 2 313 385€ 2 527 094€ 77 249€ 78 309€
010
 
Pozemky
(031))
46 584€ 67 392€ 38 399€ 38 399€ 1 157€ 1 157€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
2 114 505€ 705 505€ 745 420€ 785 335€ 24 801€ 25 934€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
2 190 480€ 2 548 211€ 1 244 986€ 1 398 964€ 46 823€ 48 209€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
87 126€ 113 325€ 1 325€ 951€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 074 108€ 1 486 240€ 144 857€ 137 998€ 3 143€ 2 058€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
14 000€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 296 261€ 2 407 321€ 843 757€ 1 185 480€ 30 671€ 32 340€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
60 053€ 51 502€ 51 528€ 147 469€ 2 384€ 1 741€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
60 053€ 51 502€ 51 528€ 147 469€ 2 384€ 1 741€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 146 391€ 2 266 132€ 557 000€ 953 389€ 23 486€ 25 306€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
145 749€ 157 401€ 104 703€ 92 489€ 2 995€ 2 915€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
802 768€ 705 212€ 448 978€ 857 581€ 20 391€ 22 291€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
186 796€ 1 400 200€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
11 077€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 100€ 100€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
89 818€ 89 687€ 235 229€ 84 622€ 4 801€ 5 293€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 753€ 3 828€ 2 383€ 2 671€ 102€ 75€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
87 065€ 85 859€ 232 846€ 81 951€ 4 699€ 5 218€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
109 937€ 36 895€ 7 170€ 11 047€ -718€ -674€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
5 171€ 4 582€ 6 280€ 5 752€ 187€ 167€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
104 766€ 32 313€ 890€ 5 295€ -905€ -841€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 967 671€ 7 409 603€ 3 198 881€ 3 723 621€ 107 202€ 109 975€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
509 229€ 706 235€ 1 006 261€ 1 325 113€ 47 910€ 59 868€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
413 281€ 499 982€ 2 646 633€ 2 641 758€ 79 500€ 78 962€
063
 
Základné imanie
(411))
413 281€ 499 982€ 2 351 273€ 2 530 414€ 77 349€ 78 409€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
0€ 0€ 31€ 55€ 7€ 12€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
0€ 0€ 295 329€ 111 289€ 2 144€ 541€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
636 450€ 636 450€ 171 497€ 171 497€ 5 167€ 5 167€
071
 
Ostatné fondy
(427))
636 450€ 636 450€ 171 497€ 171 497€ 5 167€ 5 167€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-376 228€ -98 525€ -1 488 142€ -1 488 142€ -24 261€ -24 261€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-164 274€ -331 672€ -323 727€ -12 496€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 091 755€ 3 140 635€ -1 464 746€ 2 376 904€ 58 583€ 49 306€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
93 586€ 82 515€ 83 495€ 109 414€ 3 771€ 3 504€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
93 586€ 82 515€ 83 495€ 109 414€ 3 771€ 3 504€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
248 811€ 611€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
459€ 611€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
11 311€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
237 041€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 416 431€ 2 777 219€ -1 728 241€ 2 267 490€ 54 812€ 45 802€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
2 095 882€ 2 548 782€ 1 690 237€ 2 033 425€ 47 811€ 38 505€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
144 047€ 129 608€ 128 849€ 137 454€ 4 000€ 4 147€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
154 638€ 80 979€ 76 476€ 81 651€ 2 475€ 2 563€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
21 864€ 17 850€ 16 197€ 14 960€ 526€ 587€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
0€ 0€ -3 640 000€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
332 926€ 280 290€ 180 000€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
332 926€ 272 290€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
0€ 8 000€ 180 000€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
3 366 688€ 3 562 733€ 3 657 366€ 21 603€ 709€ 801€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
42 215€ 46 952€ 11 501€ 19 501€ 709€ 801€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
3 324 473€ 3 515 781€ 3 645 865€ 2 102€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
6 967 671€ 7 409 603€ 3 198 881€ 3 723 620€ 107 202€ 109 975€