Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
14 529€ 16 384€ 18 239€ 20 094€ 29 329€ 31 606€ 33 887€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
14 529€ 16 384€ 18 239€ 20 094€ 29 329€ 31 606€ 33 887€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
14 529€ 16 384€ 18 239€ 20 094€ 29 329€ 31 183€ 33 038€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 423€ 849€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
35 437€ 53 276€ 45 095€ 46 473€ 18 337€ 3 326€ 7 447€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
276€ 199€ 291€ 154€ 94€ 119€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
276€ 199€ 291€ 154€ 94€ 119€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
35 161€ 53 077€ 44 804€ 46 320€ 18 243€ 3 207€ 7 447€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
5 595€ 4 327€ 1 168€ 1 196€ 1 040€ 1 194€ 1 334€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
29 565€ 48 750€ 43 637€ 45 124€ 13 831€ 1 977€ 6 072€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221 AÚ))
3 373€ 36€ 41€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
233€ 37€ 183€ 211€ 35€ 150€ 150€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
233€ 37€ 183€ 211€ 35€ 150€ 150€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
50 199€ 69 697€ 63 517€ 66 778€ 47 700€ 35 082€ 41 484€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 884€ 30 334€ 17 952€ 19 419€ 12 539€ -1 455€ 2 351€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
10 998€ 10 998€ 12 465€ 17 187€ 30 881€ 30 881€ 30 881€
063
 
Základné imanie
(411))
10 998€ 10 998€ 12 465€ 17 187€ 30 881€ 30 881€ 30 881€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
6 954€ 6 954€ 6 954€ 6 954€ -31 909€ -24 356€ -26 482€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-10 068€ 12 382€ -1 467€ -4 722€ 13 567€ -7 980€ -2 048€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
24 538€ 19 760€ 25 845€ 25 944€ 5 433€ 5 495€ 6 241€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
330€ 330€ 330€ 330€ 1 086€ 651€ 1 230€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
330€ 330€ 330€ 330€ 1 086€ 651€ 1 230€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
388€ 250€ 361€ 158€ 102€ 75€ 111€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
388€ 250€ 361€ 158€ 102€ 75€ 111€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
23 820€ 19 179€ 25 154€ 25 456€ 4 245€ 4 769€ 4 900€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
492€ 239€ 372€ 426€ 58€ 0€ 0€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
7 053€ 6 454€ 6 216€ 4 848€ 2 688€ 3 016€ 3 159€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
5 295€ 4 039€ 3 882€ 2 951€ 1 244€ 1 439€ 1 470€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
1 233€ 613€ 500€ 364€ 162€ 195€ 168€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
8 134€ 7 553€ 13 796€ 16 628€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 612€ 280€ 387€ 240€ 94€ 119€ 103€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
17 777€ 19 603€ 19 720€ 21 415€ 29 728€ 31 042€ 33 061€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
17 777€ 19 603€ 19 720€ 21 415€ 29 728€ 31 042€ 33 061€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
50 199€ 69 697€ 63 517€ 66 778€ 47 700€ 35 082€ 41 653€