Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
8 964€ 10 819€ 12 674€ 14 529€ 16 384€ 18 239€ 20 094€ 29 329€ 31 606€ 33 887€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
8 964€ 10 819€ 12 674€ 14 529€ 16 384€ 18 239€ 20 094€ 29 329€ 31 606€ 33 887€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
8 964€ 10 819€ 12 674€ 14 529€ 16 384€ 18 239€ 20 094€ 29 329€ 31 183€ 33 038€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€ 849€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
80 013€ 58 296€ 22 070€ 35 437€ 53 276€ 45 095€ 46 473€ 18 337€ 3 326€ 7 447€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
288€ 232€ 276€ 199€ 291€ 154€ 94€ 119€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
288€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
232€ 276€ 199€ 291€ 154€ 94€ 119€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
79 725€ 58 296€ 21 837€ 35 161€ 53 077€ 44 804€ 46 320€ 18 243€ 3 207€ 7 447€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3 317€ 6 209€ 3 186€ 5 595€ 4 327€ 1 168€ 1 196€ 1 040€ 1 194€ 1 334€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
76 408€ 52 087€ 18 652€ 29 565€ 48 750€ 43 637€ 45 124€ 13 831€ 1 977€ 6 072€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
3 373€ 36€ 41€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
995€ 190€ 92€ 233€ 37€ 183€ 211€ 35€ 150€ 150€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
253€ 190€ 92€ 233€ 37€ 183€ 211€ 35€ 150€ 150€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
742€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
89 972€ 69 305€ 34 836€ 50 199€ 69 697€ 63 517€ 66 778€ 47 700€ 35 082€ 41 484€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
24 406€ 14 864€ -7 441€ 7 884€ 30 334€ 17 952€ 19 419€ 12 539€ -1 455€ 2 351€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
23 235€ 930€ 930€ 10 998€ 10 998€ 12 465€ 17 187€ 30 881€ 30 881€ 30 881€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
23 235€ 930€ 930€ 10 998€ 10 998€ 12 465€ 17 187€ 30 881€ 30 881€ 30 881€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-8 371€ -8 371€ 6 954€ 6 954€ 6 954€ 6 954€ 6 954€ -31 909€ -24 356€ -26 482€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
9 541€ 22 305€ -15 325€ -10 068€ 12 382€ -1 467€ -4 722€ 13 567€ -7 980€ -2 048€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
39 004€ 30 244€ 27 159€ 24 538€ 19 760€ 25 845€ 25 944€ 5 433€ 5 495€ 6 241€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
4 672€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 1 086€ 651€ 1 230€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
4 672€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 1 086€ 651€ 1 230€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 440€ 1 151€ 810€ 388€ 250€ 361€ 158€ 102€ 75€ 111€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 440€ 1 151€ 810€ 388€ 250€ 361€ 158€ 102€ 75€ 111€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
32 891€ 28 763€ 26 020€ 23 820€ 19 179€ 25 154€ 25 456€ 4 245€ 4 769€ 4 900€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
611€ 5 346€ 210€ 492€ 239€ 372€ 426€ 58€ 0€ 0€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
18 196€ 13 789€ 8 592€ 7 053€ 6 454€ 6 216€ 4 848€ 2 688€ 3 016€ 3 159€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
11 087€ 8 500€ 4 887€ 5 295€ 4 039€ 3 882€ 2 951€ 1 244€ 1 439€ 1 470€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 616€ 2€ 692€ 1 233€ 613€ 500€ 364€ 162€ 195€ 168€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 11 353€ 8 134€ 7 553€ 13 796€ 16 628€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
380€ 1 127€ 285€ 1 612€ 280€ 387€ 240€ 94€ 119€ 103€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
26 562€ 24 197€ 15 118€ 17 777€ 19 603€ 19 720€ 21 415€ 29 728€ 31 042€ 33 061€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
18 644€ 24 197€ 15 118€ 17 777€ 19 603€ 19 720€ 21 415€ 29 728€ 31 042€ 33 061€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
7 918€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
89 972€ 69 305€ 34 836€ 50 199€ 69 697€ 63 517€ 66 778€ 47 700€ 35 082€ 41 653€