Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
56 094€ 116 163€ 90 567€ 260 226€ 18 898€
02
502
Spotreba energie
3 448€ 10 633€ 13 951€ 2 767€ 260€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
34 824€ 16 760€ 8 367€ 37 506€ 9 144€
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
41 025€ 37 147€ 18 226€ 18 168€ 8 977€
07
518
Ostatné služby
672 955€ 483 051€ 327 881€ 612 765€ 115 858€ 20 757€ 523€
08
521
Mzdové náklady
1 771€ 50 850€ 88 200€ 156 036€ 18 900€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
405€ 17 619€ 30 868€ 58 149€ 2 532€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
327€ 342€ 217€ 217€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 641€ 1 598€ 1 100€ 2 223€ 861€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 360€ 99€ 10 075€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 545€
19
544
Úroky
982€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
14 597€ 271 201€ 1 716€ 46 686€ 20 669€
22
547
Osobitné náklady
485 591€ 542 095€
23
548
Manká a škody
1 419€
24
549
Iné ostatné náklady
15 393€ 9 068€ 13 986€ 23 762€ 9 320€ 312€ 380€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
37 471€ 32 066€ 63 557€ 42 420€ 5 199€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 065€ 0€ 14 957€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
3 183€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
341 852€ 427 228€ 222 453€ 200 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 738 587€ 2 016 181€ 881 188€ 1 471 000€ 225 575€ 21 069€ 903€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 61€ 50€ 0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€
55
646
Prijaté dary
87 532€ 43 903€ 8 202€ 26 518€ 37 441€ 19 995€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2 377€ 1 710€ 398€ 137€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 000€ 0€ 13 500€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
46 799€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
41 998€ 1 638€ 3 000€ 2 000€ 12 638€ 3 060€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
12 910€ 19 205€ 12 830€ 11 590€ 3 191€ 18 397€ 1 260€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
3 487 450€ 950 101€ 833 947€ 833 947€ 2 277 170€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 700 065€ 1 016 557€ 858 377€ 874 253€ 2 343 990€ 41 452€ 1 260€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 961 479€ -999 624€ -22 811€ -596 747€ 2 118 415€ 20 383€ 357€
76
591
Daň z príjmov
0€ 20€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 961 479€ -999 624€ -22 811€ -596 747€ 2 118 406€ 20 383€ 357€