Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 449 581€ 7 476 174€ 7 359 435€ 7 460 189€ 5 945 899€ 5 919 655€ 5 082 783€ 5 130 498€ 4 822 013€ 4 626 878€ 4 771 885€ 4 450 731€ 4 398 587€ 4 529 175€ 4 653 988€ 4 767 450€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 729 685€ 7 100 639€ 6 950 148€ 6 983 734€ 5 700 081€ 5 670 834€ 4 881 894€ 4 913 203€ 4 687 907€ 4 527 380€ 4 605 244€ 4 297 836€ 4 317 139€ 4 440 891€ 4 600 442€ 4 735 624€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 436€ 3 404€ 5 372€ 7 340€ 9 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 436€ 3 404€ 5 372€ 7 340€ 9 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
6 729 685€ 7 100 639€ 6 950 148€ 6 983 734€ 5 700 081€ 5 669 398€ 4 878 490€ 4 907 831€ 4 680 567€ 4 518 072€ 4 605 244€ 4 297 836€ 4 317 139€ 4 440 891€ 4 600 442€ 4 735 624€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
79 844€ 79 787€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 818€ 25 764€ 25 764€ 25 764€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 630€ 5 630€ 5 630€ 5 630€ 5 630€ 5 630€ 5 630€ 5 630€ 3 230€ 3 230€ 3 230€ 1 540€ 1 540€ 1 540€ 1 540€ 1 540€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 086 911€ 2 110 599€ 1 475 952€ 1 491 690€ 1 546 931€ 1 478 297€ 1 497 940€ 1 518 688€ 1 529 578€ 4 417 415€ 4 496 153€ 4 034 182€ 4 148 499€ 4 185 760€ 4 344 204€ 4 348 884€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
151 684€ 161 585€ 186 121€ 177 394€ 181 842€ 180 173€ 117 675€ 128 903€ 98 702€ 17 375€ 19 474€ 17 693€ 18 383€ 19 471€ 16 470€ 16 861€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
78 852€ 48 993€ 65 599€ 83 563€ 65 527€ 77 311€ 89 095€ 24 067€ 29 069€ 35 405€ 41 741€ 49 352€ 59 491€ 39 587€ 44 536€ 49 485€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
4 286 679€ 4 683 035€ 5 048 813€ 4 011 750€ 3 836 835€ 3 823 310€ 3 129 515€ 3 204 725€ 2 975 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
40 085€ 11 009€ 142 214€ 1 187 888€ 37 497€ 78 858€ 12 816€ 18 828€ 18 828€ 18 828€ 169 250€ 63 406€ 168 768€ 167 928€ 293 089€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
714 796€ 370 548€ 405 199€ 471 549€ 241 541€ 244 049€ 197 577€ 212 621€ 130 169€ 96 332€ 164 464€ 150 963€ 79 801€ 86 949€ 52 858€ 30 372€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
156 591€ 164 495€ 134 362€ 134 542€ 128 506€ 131 319€ 123 775€ 130 266€ 54 910€ 25 051€ 93 283€ 75 220€ 61 064€ 69 167€ 39 076€ 17 177€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
26 978€ 30 239€ 20 865€ 20 592€ 19 177€ 14 279€ 1 756€ 29 018€ 13 055€ 18 492€ 14 851€ 6 593€ 17 186€ 767€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
180€ 180€ 225€ 315€ 315€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
129 433€ 134 076€ 113 272€ 113 635€ 109 014€ 116 680€ 122 019€ 101 248€ 41 854€ 25 051€ 74 791€ 60 369€ 54 471€ 51 981€ 38 309€ 17 177€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
24 540€ 6 035€ 2 221€ 6 512€ 14 437€ 17 470€ 12 948€ 13 282€ 23 207€ 19 268€ 19 873€ 26 595€ 18 253€ 16 432€ 11 855€ 11 426€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
251€ 438€ 31€ 14€ 9 776€ 9 776€ 9 776€ 9 776€ 16 243€ 18 730€ 16 383€ 15 158€ 18 019€ 15 907€ 9 415€ 10 455€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
23 299€ 2 822€ 613€ 5 699€ 3 710€ 3 844€ 714€ 482€ 5 848€ 2 784€ 8 376€ 0€ 354€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
961€ 2 737€ 1 577€ 799€ 949€ 3 686€ 2 458€ 3 024€ 1 116€ 538€ 706€ 3 061€ 234€ 171€ 2 439€ 971€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
30€ 38€ 2€ 164€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
533 665€ 200 019€ 268 617€ 330 496€ 98 598€ 95 260€ 60 854€ 69 074€ 52 052€ 52 012€ 51 307€ 49 148€ 484€ 1 350€ 1 927€ 1 768€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 226€ 227€ 568€ 603€ 396€ 225€ 612€ 543€ 352€ 833€ 119€ 52€ 67€ 65€ 39€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
532 439€ 199 792€ 268 049€ 329 892€ 98 203€ 95 035€ 60 243€ 68 531€ 51 700€ 52 012€ 50 474€ 49 029€ 432€ 1 284€ 1 863€ 1 729€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 100€ 4 987€ 4 088€ 4 906€ 4 277€ 4 772€ 3 312€ 4 674€ 3 938€ 3 167€ 2 177€ 1 932€ 1 648€ 1 335€ 688€ 1 455€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 100€ 4 987€ 4 088€ 4 906€ 4 277€ 4 772€ 3 312€ 4 674€ 3 938€ 3 167€ 2 177€ 1 932€ 1 648€ 1 335€ 688€ 1 455€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 449 581€ 7 476 174€ 7 359 435€ 7 460 189€ 5 945 899€ 5 919 655€ 5 082 783€ 5 130 498€ 4 822 013€ 4 626 878€ 4 771 885€ 4 450 731€ 4 398 587€ 4 529 175€ 4 653 988€ 4 767 450€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 180 966€ 850 679€ 741 750€ 681 768€ 417 444€ 260 903€ 163 693€ 180 472€ 137 733€ 98 176€ 157 229€ 152 610€ 129 634€ 119 323€ 107 127€ 87 560€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
360 252€ 183 917€ 88 590€ 108 001€ 52 007€ 13 965€ 67 959€ 62 114€ 39 138€ 31 402€ 19 206€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
360 252€ 183 917€ 88 590€ 108 001€ 52 007€ 13 965€ 67 959€ 62 114€ 39 138€ 31 402€ 19 206€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 180 966€ 850 679€ 741 750€ 321 516€ 233 527€ 172 313€ 55 692€ 128 465€ 123 767€ 30 217€ 95 115€ 113 472€ 98 232€ 100 117€ 107 127€ 87 560€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
832 417€ 741 750€ 682 650€ 54 591€ 57 192€ 76 986€ 75 103€ 72 471€ 85 726€ 84 210€ 89 269€ 90 496€ 90 496€ 87 921€ 87 921€ 134 269€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
348 549€ 108 929€ 59 099€ 266 925€ 176 334€ 95 328€ -19 411€ 55 994€ 38 041€ -53 994€ 5 845€ 22 976€ 7 736€ 12 196€ 19 206€ -46 709€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 206 993€ 4 342 957€ 4 216 647€ 4 839 664€ 4 060 969€ 4 469 698€ 3 864 589€ 3 880 409€ 3 703 195€ 3 556 488€ 3 891 689€ 3 703 495€ 3 580 481€ 3 605 966€ 3 630 516€ 3 643 985€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 543€ 4 344€ 11 898€ 8 313€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 17 223€ 8 001€ 10 467€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 2 475€ 5 440€ 0€ 3 319€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 148€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 543€ 4 344€ 11 898€ 8 313€ 15 099€ 13 430€ 13 197€ 11 783€ 8 001€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 040 240€ 4 185 026€ 4 056 320€ 4 687 516€ 3 904 207€ 4 311 611€ 3 710 092€ 3 753 290€ 3 610 463€ 3 477 036€ 3 802 856€ 3 588 647€ 3 526 346€ 3 559 260€ 3 598 586€ 3 612 525€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 040 240€ 4 185 026€ 4 056 320€ 4 687 516€ 3 904 207€ 4 311 611€ 3 710 092€ 3 753 290€ 3 610 463€ 3 477 036€ 3 802 856€ 3 588 647€ 3 526 346€ 3 559 260€ 3 598 586€ 3 612 525€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 485€ 704€ 841€ 508€ 463€ 2 936€ 5 429€ 700€ 884€ 803€ 400€ 343€ 13 335€ 3 429€ 8 181€ 11 879€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 485€ 704€ 841€ 508€ 463€ 584€ 794€ 700€ 884€ 803€ 400€ 343€ 335€ 730€ 1 293€ 1 299€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 352€ 4 635€ 0€ 13 000€ 2 699€ 6 888€ 10 580€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
165 268€ 152 683€ 155 143€ 139 742€ 147 986€ 155 151€ 149 068€ 126 419€ 91 847€ 78 649€ 73 334€ 101 075€ 25 128€ 26 055€ 15 749€ 9 114€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 949€ 7 311€ 19 449€ 10 365€ 4 516€ 5 120€ 12 853€ 7 405€ 8 202€ 688€ 2 680€ 29 657€ 1 059€ 194€ 0€ 199€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
59 209€ 68 602€ 56 352€ 55 152€ 66 548€ 73 751€ 78 250€ 57 586€ 33 603€ 27 397€ 24 439€ 24 329€ 24 070€ 25 861€ 15 749€ 8 915€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
163€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 352€ 2 566€ 2 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
318€ 347€ 1 568€ 2 048€ 686€ 623€ 818€ 777€ 699€ 656€ 1 380€ 952€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
58 471€ 43 711€ 41 237€ 41 134€ 41 125€ 42 723€ 31 256€ 34 285€ 28 969€ 29 498€ 26 183€ 27 672€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 414€ 26 846€ 26 802€ 25 322€ 26 646€ 24 735€ 20 042€ 22 169€ 17 749€ 18 007€ 16 446€ 15 828€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 599€ 5 732€ 6 335€ 5 721€ 6 113€ 5 634€ 3 633€ 4 198€ 2 624€ 2 402€ 2 207€ 2 637€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
146€ 3 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 061 622€ 2 282 538€ 2 401 038€ 1 938 757€ 1 467 486€ 1 189 054€ 1 054 502€ 1 069 617€ 981 086€ 972 215€ 722 967€ 594 627€ 688 472€ 803 886€ 916 345€ 1 035 905€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 3 350€ 2 371€ 12 309€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 061 622€ 2 282 538€ 2 401 038€ 1 938 757€ 1 467 486€ 1 189 054€ 1 054 502€ 1 069 617€ 981 086€ 972 215€ 722 967€ 594 627€ 688 472€ 800 535€ 913 974€ 1 023 596€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€