Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
636 613€ 105 542€ 106 159€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
636 613€ 105 542€ 106 159€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
26 732€ 29 294€ 31 856€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
36 191€ 47 848€ 55 248€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
11 633€ 13 907€ 5 498€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
562 056€ 14 493€ 13 557€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
101 560€ 90 867€ 73 226€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
13 517€ 11 604€ 11 004€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
10 514€ 8 838€ 7 946€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
3 003€ 2 766€ 3 058€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
22 020€ 12 031€ 5 457€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 190€ 5 869€ 4 099€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
17 830€ 6 162€ 1 358€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
66 023€ 67 232€ 56 765€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 285€ 433€ 600€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
62 738€ 66 799€ 56 165€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 068€ 1 093€ 982€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 068€ 1 093€ 982€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
739 240€ 197 502€ 180 367€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
52 546€ 29 378€ 32 298€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
73 409€ 73 409€ 73 409€
063
 
Základné imanie (411)
73 409€ 73 409€ 73 409€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
22 421€ 22 421€ 22 626€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
22 421€ 22 421€ 22 626€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-47 576€ -63 737€ -63 396€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
4 292€ -2 715€ -341€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
443 428€ 168 124€ 148 069€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
12 732€ 13 628€ 13 604€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
12 732€ 13 628€ 13 604€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
458€ 3 940€ 467€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
458€ 141€ 467€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
3 799€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
430 237€ 93 264€ 72 339€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
358 996€ 21 633€ 18 920€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
21 850€ 16 573€ 20 593€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
11 727€ 7 285€ 10 646€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
4 378€ 5 843€ 2 905€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
33 287€ 41 930€ 19 275€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
243 267€ 57 292€ 61 659€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
243 267€ 57 292€ 61 659€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
739 240€ 197 502€ 180 367€