Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regnum Bavaria s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 184 252 € 11 746 358 € 11 367 140 € 11 828 531 € 9 825 009 € 8 366 222 € 10 031 385 € 11 983 024 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 620 500 € 1 737 844 € 1 768 810 € 1 916 999 € 1 964 610 € 2 059 860 € 1 943 224 € 1 894 086 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 2 776 € 13 731 € 24 687 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 2 776€ 13 731€ 24 687€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 620 500 € 1 737 844 € 1 768 810 € 1 916 999 € 1 964 610 € 2 057 084 € 1 929 493 € 1 869 399 €
012
A.II.1
Pozemky
510 753€ 510 753€ 510 753€ 510 753€ 510 753€ 510 753€ 510 753€ 510 753€
013
A.II.2
Stavby
860 732€ 955 783€ 1 054 023€ 1 140 346€ 826 786€ 906 126€ 985 712€ 1 081 425€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
229 015€ 251 308€ 184 034€ 245 900€ 257 494€ 382 189€ 413 028€ 257 221€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 369 577€ 258 016€ 20 000€ 20 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 241 570 € 9 601 586 € 8 832 998 € 9 468 109 € 7 607 749 € 6 096 206 € 7 757 914 € 9 773 419 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 482 802 € 8 171 624 € 7 295 435 € 7 812 902 € 6 044 441 € 4 700 837 € 6 144 964 € 7 923 862 €
035
B.I.1
Materiál
576 155€ 719 631€ 654 538€ 675 074€ 564 637€ 504 484€ 563 696€ 559 037€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
24 989€ 78 423€ 42 739€ 29 052€ 120 449€ 26 373€ 35 155€ 47 846€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 881 658€ 7 373 570€ 6 598 158€ 7 108 776€ 5 359 355€ 4 169 980€ 5 546 113€ 7 316 979€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
100 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
100 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 478 981 € 736 635 € 888 046 € 949 032 € 779 078 € 721 165 € 986 552 € 1 332 839 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
225 878 € 353 981 € 522 398 € 417 036 € 521 740 € 671 483 € 851 005 € 592 464 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
225 878€ 353 981€ 522 398€ 417 036€ 521 740€ 671 483€ 851 005€ 592 464€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
44 026€ 102 812€ 464 092€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 489€ 92 648€ 258 996€ 209 242€ 328€ 27 706€ 276 230€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 253 103€ 347 165€ 273 000€ 273 000€ 48 096€ 5 328€ 5 029€ 53€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
279 787 € 693 327 € 649 517 € 706 175 € 684 230 € 674 204 € 626 398 € 516 718 €
072
B.V.1.
Peniaze
279 322€ 692 464€ 648 905€ 705 288€ 683 022€ 674 204€ 626 398€ 516 179€
073
B.V.2.
Účty v bankách
465€ 863€ 612€ 887€ 1 208€ 539€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
322 182 € 406 928 € 765 332 € 443 423 € 252 650 € 210 156 € 330 247 € 315 519 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 332€ 2 636€ 3 283€ 4 067€ 2 836€ 2 592€ 6 923€ 7 705€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
319 850€ 404 292€ 762 049€ 439 356€ 249 814€ 207 564€ 323 324€ 307 814€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 184 252 € 11 746 358 € 11 367 140 € 11 828 531 € 9 825 009 € 8 366 222 € 10 031 385 € 11 983 024 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 857 901 € 1 742 826 € 1 705 398 € 1 701 619 € 1 505 090 € 1 730 548 € 1 362 949 € 1 423 382 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
643 964 € 643 964 € 643 964 € 643 964 € 643 964 € 643 964 € 643 964 € 643 964 €
082
A.I.1
Základné imanie
643 964€ 643 964€ 643 964€ 643 964€ 643 964€ 643 964€ 643 964€ 643 964€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
974 549€ 974 549€ 974 549€ 974 549€ 581 520€ 581 521€ 581 521€ 581 521€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
64 396 € 64 396 € 64 396 € 64 396 € 64 396 € 64 396 € 64 396 € 64 396 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
64 396€ 64 396€ 64 396€ 64 396€ 64 396€ 64 396€ 64 396€ 64 396€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
29 834 € 22 489 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 834€ 22 489€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
145 158 € 37 428 € 22 489 € 18 710 € 215 210 € 440 667 € 73 068 € 133 501 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 326 255 € 10 003 302 € 9 661 442 € 10 122 963 € 8 312 695 € 6 635 347 € 8 667 530 € 10 559 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
68 781 € 108 136 € 96 724 € 84 521 € 53 251 € 68 206 € 120 378 € 9 875 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 626€ 1 465€ 696€ 1 422€ 1 348€ 6 776€ 5 027€ 3 254€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
67 155€ 106 671€ 96 028€ 83 099€ 51 903€ 61 430€ 115 351€ 6 621€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
34 220 € 39 036 € 31 920 € 35 895 € 31 316 € 29 649 € 28 821 € 28 663 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
34 220€ 39 036€ 31 920€ 35 895€ 31 316€ 29 649€ 28 821€ 28 663€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
67 239€ 134 498€ 201 759€ 95 360€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 797 601 € 7 294 608 € 6 929 801 € 7 870 705 € 6 645 046 € 5 285 551 € 6 479 845 € 8 135 671 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 517 806 € 6 869 889 € 6 582 803 € 7 495 566 € 6 106 445 € 5 001 592 € 6 247 314 € 8 031 949 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 517 806€ 6 869 889€ 6 582 803€ 7 495 566€ 6 106 445€ 5 001 592€ 6 247 314€ 8 031 949€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 039€ 232 844€ 232 843€ 214 283€ 393 869€ 843€ 847€ 840€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 333€ 39 494€ 35 159€ 42 407€ 41 603€ 31 359€ 33 514€ 33 797€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 434€ 26 918€ 23 889€ 28 853€ 26 070€ 20 775€ 22 127€ 20 712€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
181 281€ 59 368€ 6 631€ 8 418€ 8 738€ 174 323€ 121 539€ 6 204€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
39 708€ 66 095€ 48 476€ 81 178€ 68 321€ 56 659€ 54 504€ 42 169€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
59 144 € 53 060 € 48 017 € 55 827 € 55 912 € 47 556 € 36 251 € 39 324 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
56 944€ 51 060€ 45 817€ 54 027€ 54 112€ 44 556€ 36 251€ 39 324€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 200€ 2 000€ 2 200€ 1 800€ 1 800€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 366 509€ 2 508 462€ 2 487 741€ 1 941 517€ 1 325 411€ 1 204 385€ 2 002 235€ 2 250 749€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
96 € 230 € 300 € 3 949 € 7 224 € 327 € 906 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
96€ 230€ 300€ 169€ 204€ 327€ 471€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 780€ 7 020€ 435€