Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regnum Bavaria s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 719 306€ 15 525 666€ 17 218 862€ 15 639 925€ 17 010 697€ 18 353 181€ 18 798 278€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 330 860 € 16 401 811 € 18 077 041 € 16 367 182 € 17 759 260 € 18 926 870 € 18 798 278 € 17 779 721 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 596 000€ 13 340 879€ 15 319 042€ 13 655 279€ 15 027 137€ 16 733 599€ 16 853 319€ 15 598 807€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 123 306€ 2 184 787€ 1 899 820€ 1 984 646€ 1 983 560€ 1 619 582€ 1 493 908€ 1 797 635€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-53 434€ 35 685€ 13 686€ -91 396€ 94 076€ -8 782€ -12 691€ -7 426€
07
V.
Aktivácia
1 537€ 2 813€ 3 775€ 3 096€ 3 079€ 3 142€ 5 368€ 8 112€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
497 006€ 600 736€ 718 375€ 617 292€ 554 890€ 476 831€ 444 664€ 353 441€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
166 445€ 236 911€ 122 343€ 198 265€ 96 518€ 102 498€ 13 710€ 29 152€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 802 573 € 16 035 932 € 17 763 199 € 16 064 388 € 17 226 728 € 18 080 074 € 18 347 374 € 17 253 821 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 279 040€ 12 176 830€ 14 263 375€ 12 489 547€ 13 920 828€ 15 345 915€ 15 609 639€ 14 472 923€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 460 789€ 1 392 258€ 1 200 630€ 1 159 027€ 1 118 064€ 921 090€ 903 179€ 1 022 326€
13
C.
Opravné položky k zásobám
138 600€ 74 829€ -45 000€ 43 918€ 35 000€ 64 000€ 4 319€ 102 500€
14
D.
Služby
392 856€ 461 464€ 541 503€ 532 137€ 377 912€ 303 200€ 300 692€ 306 078€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
820 118 € 909 676 € 927 277 € 980 452 € 831 285 € 687 185 € 765 496 € 677 951 €
16
E.1.
Mzdové náklady
599 062€ 655 561€ 675 936€ 710 461€ 613 753€ 505 895€ 559 767€ 490 411€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
206 624€ 230 856€ 235 429€ 248 326€ 201 280€ 168 431€ 189 462€ 165 400€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 432€ 23 259€ 15 912€ 21 665€ 16 252€ 12 859€ 16 267€ 22 140€
20
F.
Dane a poplatky
32 400€ 26 417€ 32 523€ 24 411€ 25 258€ 31 935€ 24 479€ 27 947€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
212 730€ 187 806€ 206 420€ 233 653€ 220 152€ 240 957€ 255 645€ 209 138€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
212 730€ 187 806€ 206 420€ 233 653€ 220 152€ 240 957€ 255 645€ 209 138€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
316 635€ 505 746€ 569 643€ 519 242€ 479 040€ 386 392€ 346 836€ 284 698€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
41 110€ 223 302€ 7 476€ 125 419€ -14 539€ 60 933€ 57 532€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
108 295€ 77 604€ 66 828€ 74 525€ 93 770€ 113 939€ 76 156€ 92 728€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
528 287 € 365 879 € 313 842 € 302 794 € 532 532 € 846 796 € 450 904 € 525 900 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 396 124 € 1 458 783 € 1 275 815 € 1 326 996 € 1 656 048 € 1 713 336 € 1 522 075 € 1 493 301 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 103 € 3 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 103 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21 103€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
301 442 € 272 086 € 286 155 € 257 813 € 195 088 € 226 222 € 318 155 € 301 036 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
286 004 € 257 407 € 271 007 € 242 173 € 175 514 € 209 534 € 300 986 € 278 580 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
286 004€ 257 407€ 271 007€ 242 173€ 175 514€ 209 534€ 300 986€ 278 580€
52
O.
Kurzové straty
418€ 532€ 1€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 020€ 14 679€ 15 148€ 15 640€ 19 574€ 16 156€ 17 168€ 22 452€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-280 339 € -272 086 € -286 155 € -257 813 € -195 088 € -226 219 € -318 151 € -301 036 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
247 948 € 93 793 € 27 687 € 44 981 € 337 444 € 620 577 € 132 753 € 224 864 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
102 790 € 56 365 € 5 198 € 26 271 € 122 234 € 179 910 € 59 685 € 91 363 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
102 790€ 56 365€ 5 198€ 26 271€ 122 234€ 179 910€ 59 685€ 91 363€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
145 158 € 37 428 € 22 489 € 18 710 € 215 210 € 440 667 € 73 068 € 133 501 €