Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KIMEX Group s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
84 594 619 € 76 476 992 € 17 274 194 € 15 861 113 € 12 390 516 € 11 862 110 € 11 514 694 € 11 791 100 € 9 216 547 € 9 312 176 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 443 180 € 73 312 855 € 14 064 648 € 14 127 077 € 10 910 206 € 10 336 106 € 9 625 645 € 8 813 545 € 7 505 234 € 7 820 648 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 761 790 € 749 085 € 361 842 € 4 936 € 6 796 € 1 350 € 1 350 € 1 650 € 2 550 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 300€ 1 200€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 216€ 3 076€ 4 936€ 6 796€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
761 790€ 747 869€ 358 766€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 871 217 € 8 030 620 € 8 271 138 € 8 738 030 € 6 579 450 € 6 003 490 € 5 298 475 € 4 987 019 € 3 771 781 € 3 551 295 €
012
A.II.1
Pozemky
2 037 208€ 1 832 485€ 1 832 485€ 2 222 635€ 279 867€ 307 532€ 338 838€ 393 374€ 464 084€ 588 115€
013
A.II.2
Stavby
7 338 964€ 5 781 948€ 5 628 538€ 5 756 378€ 5 428 356€ 4 403 065€ 4 237 698€ 3 616 795€ 2 380 790€ 1 727 310€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
177 870€ 96 769€ 122 438€ 183 706€ 216 209€ 167 090€ 149 910€ 140 350€ 167 389€ 141 990€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
5 896€ 6 664€ 7 432€ 8 200€ 8 968€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
7 906€ 14 520€ 21 468€ 30 674€ 41 597€ 18 343€ 22 147€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 008€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 625 339€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
296 365€ 291 226€ 651 769€ 529 429€ 530 174€ 970 366€ 519 716€ 829 492€ 752 510€ 465 181€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
67 271€ 130 086€ 23 158€ 3 360€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 571 963 € 64 520 445 € 5 044 425 € 5 027 205 € 4 325 820 € 4 325 820 € 4 325 820 € 3 825 176 € 3 731 803 € 4 266 803 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
62 420 603€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 961 803€ 2 961 803€ 2 961 803€ 2 961 803€ 2 961 803€ 2 961 803€ 2 961 803€ 2 961 803€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
735 825€ 718 605€ 701 385€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
5 571 963€ 1 364 017€ 1 364 017€ 1 364 017€ 1 364 017€ 1 364 017€ 1 364 017€ 863 373€ 770 000€ 1 305 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
69 067 940 € 3 141 625 € 3 159 105 € 1 695 939 € 1 441 355 € 1 492 795 € 1 863 018 € 2 945 968 € 1 685 089 € 1 457 894 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
80 743 € 60 898 € 70 574 € 66 599 € 55 298 € 37 165 € 43 497 € 51 157 € 39 151 € 32 803 €
035
B.I.1
Materiál
48 829€ 39 041€ 57 207€ 50 625€ 45 846€ 33 285€ 40 634€ 30 066€ 28 120€ 24 825€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 765€ 3 246€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
27 664€ 17 006€ 8 496€ 5 473€ 517€ 717€ 717€ 19 697€ 9 797€ 6 934€
039
B.I.5
Tovar
4 250€ 4 851€ 4 871€ 8 736€ 5 689€ 3 163€ 2 146€ 1 394€ 1 234€ 1 044€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 801 818 € 2 093 868 € 1 532 205 € 938 005 € 644 061 € 1 191 825 € 1 153 498 € 1 268 873 € 1 121 269 € 678 399 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
940 973 € 791 188 € 328 602 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
940 973€ 791 188€ 328 602€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 793 807€ 1 147 724€ 740 618€ 607 997€ 635 103€ 1 185 961€ 1 147 086€ 1 262 895€ 1 116 269€ 674 631€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 011€ 5 171€ 399€ 1 406€ 8 958€ 5 864€ 6 412€ 5 978€ 5 000€ 3 768€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 258 351 € 943 106 € 1 117 840 € 588 258 € 634 692 € 89 206 € 207 143 € 946 851 € 238 063 € 350 707 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 169 440 € 314 419 € 704 598 € 324 696 € 624 956 € 67 273 € 205 426 € 188 262 € 117 681 € 53 707 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 169 440€ 314 419€ 704 598€ 324 696€ 624 956€ 67 273€ 205 426€ 188 262€ 117 681€ 53 707€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 923€ 4 657€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
62 317€ 14 582€ 69 861€ 255 553€ 13 837€ 757 875€ 98 529€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 026 594€ 614 105€ 338 458€ 3 352€ 9 736€ 8 096€ 1 717€ 714€ 120 382€ 198 471€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
49 927 028 € 43 753 € 438 486 € 103 077 € 107 304 € 174 599 € 458 880 € 679 087 € 286 606 € 395 985 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 957€ 4 063€ 3 885€ 11 542€ 5 594€ 7 340€ 9 148€ 7 346€ 13 574€ 13 736€
073
B.V.2.
Účty v bankách
49 912 071€ 39 690€ 434 601€ 91 535€ 101 710€ 167 259€ 449 732€ 671 741€ 273 032€ 382 249€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
83 499 € 22 512 € 50 441 € 38 097 € 38 955 € 33 209 € 26 031 € 31 587 € 26 224 € 33 634 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 436€ 1 419€ 1 787€ 1 451€ 1 934€ 1 529€ 1 865€ 1 638€ 2 445€ 1 164€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 102€ 11 002€ 12 176€ 11 224€ 15 553€ 9 762€ 10 747€ 12 394€ 15 374€ 16 661€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
64 961€ 10 091€ 36 478€ 25 422€ 21 468€ 21 918€ 13 419€ 17 555€ 8 405€ 15 809€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
84 594 619 € 76 476 992 € 17 274 194 € 15 861 113 € 12 390 516 € 11 862 110 € 11 514 694 € 11 791 100 € 9 216 547 € 9 312 176 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 850 192 € 8 860 314 € 8 846 801 € 8 845 327 € 8 999 933 € 8 692 256 € 8 388 989 € 8 076 536 € 7 133 991 € 7 378 671 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 498 542 € 1 498 542 € 1 498 539 € 1 498 539 € 1 498 539 € 1 498 539 € 1 498 539 € 1 498 539 € 1 498 539 € 1 498 539 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 498 542€ 1 498 542€ 1 498 539€ 1 498 539€ 1 498 539€ 1 498 539€ 1 498 539€ 1 498 539€ 1 498 539€ 1 498 539€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 342 119€ 5 342 119€ 5 342 119€ 5 342 119€ 5 342 119€ 5 342 119€ 5 427 877€ 5 427 877€ 5 427 877€ 4 096 957€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
58 107 € 57 361 € 57 287 € 57 287 € 41 404 € 21 452 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
58 107€ 57 361€ 57 287€ 57 287€ 41 404€ 21 452€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 € 99 255 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
99 255€ 99 255€ 99 255€ 99 255€
092
A.V.2
Ostatné fondy
99 255€ 99 255€ 99 255€ 99 255€ 99 255€ 99 255€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 852 292 € 1 848 127 € 1 848 127 € 1 992 731 € 1 700 940 € 1 331 866 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 852 292€ 1 848 127€ 1 848 127€ 1 992 731€ 1 700 940€ 1 331 866€ 46 714€ 99 257€ 104 673€ 188 869€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-46 714€ -99 257€ -104 673€ -188 869€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
20 999 877 € 14 910 € 1 474 € -144 604 € 317 676 € 399 025 € 1 363 318 € 1 050 865 € 108 320 € 1 683 920 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
54 146 999 € 67 019 051 € 7 782 219 € 6 379 868 € 2 732 556 € 2 487 909 € 2 423 111 € 2 972 617 € 2 024 888 € 1 871 593 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
50 765 704 € 61 497 217 € 3 170 082 € 2 247 205 € 902 353 € 899 363 € 868 629 € 882 387 € 296 442 € 1 105 848 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
50 671 300€ 61 444 300€ 3 124 092€ 2 200 000€ 850 000€ 850 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
19 331€ 850 000€ 850 000€ 250 000€ 1 086 941€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 630€ 1 764€ 7 149€ 15 629€ 13 747€ 11 218€ 8 383€ 10 987€ 12 645€ 10 708€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
419€ 6 080€ 26 638€ 31 772€ 3 034€ 14 727€ 25 951€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
66 443€ 51 153€ 38 422€ 25 496€ 11 968€ 6 373€ 7 212€ 6 673€ 7 846€ 8 199€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
38 149 € 24 625 € 1 902 € 6 697 € 42 658 € 27 923 € 30 535 € 27 173 € 22 729 € 17 129 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
38 149€ 24 625€ 1 902€ 6 697€ 42 658€ 27 923€ 30 535€ 27 173€ 22 729€ 17 129€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 892 256€ 2 319 156€ 3 141 638€ 1 232 319€ 705 876€ 569 525€ 309 569€ 1 223 428€ 266 762€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
855 969 € 2 308 273 € 836 834 € 1 502 755 € 685 973 € 818 772 € 1 011 784 € 767 970 € 1 350 105 € 662 233 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
722 846 € 993 853 € 703 572 € 901 565 € 231 594 € 560 541 € 113 018 € 266 437 € 89 755 € 256 001 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
722 846€ 993 853€ 703 572€ 901 565€ 231 594€ 560 541€ 113 018€ 266 437€ 89 755€ 256 001€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
997 159€ 451 092€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
105 000€ 280 000€ 52 500€ 779 242€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
65 964€ 35 513€ 44 499€ 69 104€ 68 768€ 78 363€ 38 556€ 29 743€ 24 959€ 20 906€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 687€ 44 247€ 52 823€ 41 557€ 43 373€ 43 216€ 31 517€ 18 969€ 16 188€ 13 770€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 400€ 126 789€ 28 149€ 15 739€ 40 311€ 66 029€ 37 308€ 132 745€ 18 639€ 3 343€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 072€ 5 712€ 7 791€ 23 698€ 21 927€ 18 123€ 12 143€ 320 076€ 1 200 564€ 368 213€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
168 021 € 47 298 € 41 948 € 63 699 € 120 704 € 55 326 € 85 594 € 71 659 € 88 850 € 86 383 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
168 021€ 44 698€ 39 348€ 61 099€ 52 287€ 52 726€ 37 480€ 28 591€ 37 167€ 30 272€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 600€ 2 600€ 2 600€ 68 417€ 2 600€ 48 114€ 43 068€ 51 683€ 56 111€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
426 900€ 822 482€ 589 815€ 423 557€ 274 992€ 117 000€ 117 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
903 636€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
597 428 € 597 627 € 645 174 € 635 918 € 658 027 € 681 945 € 702 594 € 741 947 € 57 668 € 61 912 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
13 294€ 207€ 25 779€ 179€ 156€ 1 468€ 1 131€ 3 594€ 2 103€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
547 670€ 567 472€ 589 804€ 612 136€ 634 468€ 656 800€ 679 131€ 714 461€ 48 568€ 55 540€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
36 464€ 29 948€ 29 591€ 23 603€ 23 403€ 23 677€ 22 332€ 23 892€ 6 997€ 6 372€