Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
272 719 € 272 509 € 273 840 € 286 459 € 575 510 € 923 077 € 817 770 € 775 291 € 622 804 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
282 143 € 238 077 € 266 545 € 303 017 € 260 330 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
207 929 € 201 915 € 179 190 € 20 000 € 20 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
207 929€ 201 915€ 179 190€ 20 000€ 20 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
74 214 € 36 162 € 87 355 € 283 017 € 240 330 €
013
A.II.2
Stavby
20 502€ 24 776€ 29 050€ 33 324€ 23 957€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 712€ 11 386€ 58 305€ 92 803€ 28 950€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
156 890€ 187 423€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
272 719 € 272 509 € 273 840 € 286 459 € 293 367 € 685 000 € 551 097 € 472 059 € 361 310 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 829 € 17 301 € 53 207 € 52 785 € 5 237 €
036
B.I.5
Tovar
1 829€ 17 301€ 53 207€ 52 785€ 5 237€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
264 500 € 264 500 € 265 281 € 279 022 € 236 346 € 398 147 € 316 641 € 320 962 € 321 567 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
144 500€ 144 500€ 145 281€ 158 947€ 236 271€ 398 045€ 316 555€ 320 834€ 321 567€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
75€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
75€ 102€ 86€ 128€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 219 € 8 009 € 8 559 € 7 437 € 55 192 € 269 552 € 181 249 € 98 312 € 34 506 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 219€ 8 009€ 8 559€ 7 437€ 4 909€ 1 110€ 6 261€ 58 806€ 2 208€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50 283€ 268 442€ 174 988€ 39 506€ 32 298€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
128 € 215 € 1 164 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
128€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
215€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 164€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
272 719 € 272 509 € 273 840 € 286 459 € 575 510 € 923 077 € 817 770 € 775 291 € 622 804 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-83 111 € -83 149 € -82 972 € -64 225 € 671 977 € 1 058 432 € 1 045 509 € 1 047 940 € 368 492 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
232 358 € 232 358 € 232 358 € 232 358 € 232 358 € 232 358 € 232 357 € 232 357 € 232 357 €
069
A.I.1
Základné imanie
232 358€ 232 358€ 232 357€ 232 357€ 232 357€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
729 756 € 1 114 256 € 1 114 256 € 1 114 256 € 429 974 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
299 782€ 684 282€ 684 282€ 684 282€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
429 974€ 429 974€ 429 974€ 429 974€ 429 974€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
23 236 € 23 236 € 23 236 € 23 236 € 23 236 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-315 507 € -315 331 € -296 582 € -290 136 € -311 417 € -324 338 € -321 910 € -317 076 € -222 786 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 921€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-324 338€ -324 338€ -321 910€ -317 076€ -222 786€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
38 € -176 € -18 748 € -6 447 € -1 956 € 12 920 € -2 430 € -4 833 € -94 289 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
355 830 € 355 658 € 356 812 € 350 684 € -90 347 € -135 355 € -227 739 € -272 649 € 254 312 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
-49 852 € -49 852 € -49 852 € -52 352 € 23 € 469 € 178 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
-49 852€ -49 852€ -49 852€ -52 352€ 23€ 469€ 178€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
369 € 295 € 23 200 € 43 530 € 7 063 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
369€ 295€ 227€ 203€ 111€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
22 973€ 43 327€ 6 952€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
55 682 € 55 510 € 55 564 € 40 312 € 94 352 € 638 354 € 363 836 € 156 989 € 548 071 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 630€ 36 630€ 37 341€ 37 117€ 90 895€ 516 535€ 245 529€ 155 656€ 320 123€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
18 672€ 18 507€ 18 001€ 596€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
118 500€ 115 500€ 224 090€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 120€ 954€ 724€ 294€ 338€ 1 413€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
303€ 267€ 177€ 165€ 836€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
380€ 373€ 222€ 1 479€ 1 968€ 1 934€ 2 155€ 590€ 1 609€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
232€ 394€ 181€ 240€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
350 000€ 350 000€ 351 100€ 351 100€ -252 920€ -825 770€ -668 500€ -504 800€ -301 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 624 € 67 852 € 51 766 € 53 702 € 31 163 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
36 522€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 624€ 31 330€ 51 766€ 53 702€ 31 163€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
-6 120 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
-6 120€