Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DESIGN FACTORY s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
459 774 € 449 037 € 397 846 € 399 345 € 374 926 € 337 205 € 269 528 € 231 690 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
372 866 € 313 938 € 244 848 € 244 848 € 249 480 € 244 849 € 156 756 € 149 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
4 632€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
372 866 € 313 938 € 244 848 € 244 848 € 244 848 € 244 849 € 156 756 € 149 418 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
297 523€ 238 595€ 91 530€ 91 530€ 91 530€ 154 957€ 91 530€ 91 530€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
75 343€ 75 343€ 153 318€ 153 318€ 153 318€ 89 892€ 65 226€ 57 888€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
86 908 € 135 099 € 152 998 € 154 497 € 125 446 € 92 356 € 112 772 € 82 272 €
015
B.I.
Zásoby
24 957€ 45 691€ 76 687€ 98 787€ 80 376€ 15 210€ 48 253€ 63 176€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
55 567 € 72 232 € 57 639 € 55 449 € 44 944 € 77 089 € 64 188 € 33 454 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
54 116€ 70 468€ 56 823€ 53 907€ 41 826€ 76 054€ 63 315€ 33 135€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
117€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 451€ 1 764€ 816€ 1 542€ 3 118€ 1 035€ 873€ 202€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 384 € 17 176 € 18 672 € 261 € 126 € 57 € 331 € -14 358 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 384€ 17 176€ 18 672€ 261€ 126€ 57€ 331€ -14 358€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
459 774 € 449 037 € 397 846 € 399 345 € 374 926 € 337 205 € 269 528 € 231 690 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
39 873 € 36 900 € 2 375 € 8 827 € 3 386 € 4 088 € 19 182 € 7 579 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
35 000€ 35 000€ 35 000€ 48 613€ 48 945€ 49 332€ 332€ 332€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-74 739€ -97 213€ -131 640€ -122 274€ -121 883€ -57 910€ -69 391€ -4 830€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 973 € 22 474 € 22 376 € 5 849 € -315 € -63 973 € 11 602 € -64 562 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
419 901 € 412 137 € 395 471 € 390 518 € 371 540 € 333 117 € 250 346 € 224 111 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
-5 405€ -2 920€ -13 183€ 10 973€ 34 414€ 58 682€ 16 493€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
361 296 € 361 666 € 403 788 € 357 185 € 313 603 € 255 277 € 234 078 € 205 297 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
88 421€ 185 577€ 112 641€ 70 745€ 106 722€ 34 955€ 82 307€ 101 782€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
14 163€ 16 417€ 11 109€ 14 590€ 12 350€ 12 367€ 12 091€ 9 407€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
24 670€ 11 407€ 8 214€ 8 717€ 3 577€ 10 908€ 19 264€ 8 471€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
234 042€ 148 265€ 271 824€ 263 133€ 190 954€ 197 047€ 120 416€ 85 637€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 391€ 53 391€ 4 866€ 4 572€ 4 296€ 3 367€ 2 512€ 2 321€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
60 619€ 17 788€ 19 227€ 15 791€ 13 756€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci