Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZSE Elektrárne, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
319 453 326€ 159 005 528€ 108 024 977€ 104 903 047€ 16 024 480€ 994 674€ 979 332€ 1 078 389€ 988 008€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
319 453 326 € 159 005 528 € 108 024 977 € 104 903 047 € 16 024 480 € 994 674 € 979 332 € 1 078 382 € 984 407 € 19 615 860 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 223 136€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
308 620 760€ 157 873 659€ 106 556 818€ 103 193 694€ 15 177 130€ 10 645€ 3 978€ 252 158€ 179 468€ 13 918 666€
05
III.
Tržby z predaja služieb
635 542€ 1 120 216€ 1 455 838€ 1 515 997€ 842 442€ 942 837€ 962 558€ 821 833€ 767 964€ 169 587€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 583€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 197 024€ 9 070€ 12 321€ 193 356€ 4 908€ 41 192€ 12 796€ 4 391€ 36 975€ 4 304 471€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
336 948 875 € 121 884 355 € 97 776 801 € 102 108 194 € 21 514 058 € 3 275 339 € 2 855 768 € 13 211 884 € 128 243 585 € 117 599 764 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 290 159€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
316 375 153€ 94 304 156€ 77 423 065€ 84 790 637€ 14 947 551€ 322 438€ 339 097€ 622 433€ 96 464€ 10 500 460€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 189 453€ 2 211 980€ 2 554 818€ 1 898 114€ 2 337 422€ 494 527€ 491 003€ 426 374€ 1 077 862€ 3 382 853€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 687 410 € 1 495 939 € 1 302 735 € 1 174 375 € 724 379 € 573 081 € 543 847 € 655 196 € 701 292 € 1 212 042 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 203 979€ 1 052 815€ 944 477€ 826 887€ 540 039€ 372 134€ 416 548€ 449 221€ 501 250€ 809 801€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
-4 200€ 50 400€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
406 080€ 358 227€ 312 900€ 270 251€ 168 897€ 128 943€ 112 393€ 137 413€ 134 663€ 234 762€
19
E.4.
Sociálne náklady
77 351€ 84 897€ 45 358€ 81 437€ 15 443€ 21 604€ 14 906€ 68 562€ 65 379€ 167 479€
20
F.
Dane a poplatky
234 652€ 1 637 657€ 689 834€ 40 292€ 50 568€ 49 865€ 50 141€ 52 255€ 54 959€ -18 619€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 850 389€ 954 562€ -2 209 074€ 1 729 044€ 1 745 017€ 1 766 707€ 1 307 629€ 11 441 759€ 126 256 086€ 100 684 152€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 450 531€ 20 411 317€ 22 044 889€ 22 117 212€ 22 178 147€ 22 197 408€ 22 201 500€ 22 263 432€ 22 341 621€ 22 612 864€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-16 600 142€ -19 456 755€ -24 253 963€ -20 388 168€ -20 433 130€ -20 430 701€ -20 893 871€ -10 821 673€ 103 914 465€ 78 071 288€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
13 168€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 598 650€ 21 280 061€ 18 015 423€ 12 475 732€ 1 709 121€ 68 721€ 124 051€ 13 867€ 56 922€ 548 717€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-17 495 549 € 37 121 173 € 10 248 176 € 2 794 853 € -5 489 578 € -2 280 665 € -1 876 436 € -12 133 502 € -127 259 178 € -97 983 904 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-12 308 304 € 62 477 739 € 28 034 773 € 18 020 940 € -1 265 401 € 136 517 € 136 436 € 25 184 € -226 894 € 137 917 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 160 790 € 7 € 3 601 € 3 321 539 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
40 160 790€ 3 316 201€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 3 601 € 4 458 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7€ 3 601€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 458€
42
XII.
Kurzové zisky
880€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 452 536 € 584 021 € 484 929 € 127 999 € 133 968 € 88 086 € 113 278 € 179 258 € 1 096 414 € 6 184 855 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
17 633 109€ 3 389 688€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
258 590 € 140 284 € 170 291 € 125 521 € 124 326 € 80 321 € 107 390 € 156 224 € 1 019 302 € 2 798 326 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
258 590€ 140 284€ 170 291€ 125 521€ 124 326€ 80 321€ 107 390€ 156 224€ 1 019 302€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 798 326€
52
O.
Kurzové straty
173€ 478€ 936€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
-84 632€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
560 837€ 443 737€ 314 638€ 2 478€ 9 642€ 7 765€ 5 715€ 23 034€ 76 634€ 80 537€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
21 708 254 € -584 021 € -484 929 € -127 999 € -133 968 € -88 086 € -113 278 € -179 251 € -1 092 813 € -2 863 316 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 212 705 € 36 537 152 € 9 763 247 € 2 666 854 € -5 623 546 € -2 368 751 € -1 989 714 € -12 312 753 € -128 351 991 € -100 847 220 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 578 116 € -1 052 219 € -14 997 120 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 578 116€ -1 052 219€ -15 000 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 634 589 € 37 589 371 € 24 760 367 € 2 666 854 € -5 623 546 € -2 371 631 € -1 992 594 € -12 315 633 € -128 354 871 € -100 847 220 €