Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
106 086 518 € 105 049 470 € 90 381 486 € 93 120 980 € 88 946 036 € 87 657 647 € 88 926 089 € 82 198 732 € 71 848 768 € 73 104 583 € 63 078 761 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
79 530 006 € 78 551 035 € 69 105 911 € 71 175 106 € 67 609 318 € 66 208 448 € 67 150 319 € 64 146 334 € 56 334 677 € 56 098 405 € 48 322 002 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
33 129 € 5 698 € 3 521 € 12 541 € 23 861 € 18 034 € 20 462 € 2 197 € 4 594 € 6 991 € 7 192 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
33 129€ 5 698€ 3 521€ 12 541€ 23 861€ 18 034€ 20 462€ 2 197€ 4 594€ 6 991€ 7 192€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
79 480 006 € 78 528 466 € 69 085 794 € 71 145 969 € 67 568 861 € 66 173 818 € 67 119 899 € 63 834 318 € 55 305 368 € 56 081 456 € 48 304 487 €
012
A.II.1
Pozemky
16 427 118€ 15 580 397€ 14 319 052€ 14 150 525€ 13 256 857€ 11 803 436€ 11 189 626€ 10 978 963€ 10 061 266€ 9 665 162€ 9 513 580€
013
A.II.2
Stavby
46 272 140€ 48 052 076€ 35 968 167€ 37 713 553€ 39 664 311€ 41 221 066€ 42 918 044€ 37 652 904€ 33 367 585€ 23 450 293€ 24 516 209€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 428 809€ 11 877 042€ 7 578 232€ 8 876 967€ 9 426 494€ 9 360 492€ 10 354 514€ 8 912 960€ 8 012 632€ 5 427 950€ 6 916 018€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
1 888 070€ 2 033 159€ 2 419 238€ 2 648 932€ 2 504 291€ 2 619 722€ 2 272 392€ 1 815 506€ 1 888 160€ 1 911 976€ 2 992 169€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 186 515€ 814 892€ 8 128 033€ 7 744 295€ 2 476 908€ 1 011 954€ 385 323€ 4 394 714€ 1 947 422€ 15 590 023€ 4 366 511€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
277 354€ 170 900€ 673 072€ 11 697€ 240 000€ 157 148€ 79 271€ 28 303€ 36 052€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 871 € 16 871 € 16 596 € 16 596 € 16 596 € 16 596 € 9 958 € 309 819 € 1 024 715 € 9 958 € 10 323 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
16 596€ 16 596€ 16 596€ 16 596€ 16 596€ 16 596€ 9 958€ 9 958€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
9 958€ 9 958€ 9 958€ 365€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
250€ 250€ 299 861€ 814 757€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
200 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
25€ 25€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 234 932 € 24 996 409 € 19 629 311 € 20 066 139 € 19 064 451 € 19 776 600 € 20 668 039 € 17 720 445 € 15 308 349 € 16 970 188 € 14 691 592 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 247 182 € 19 312 582 € 15 896 244 € 15 917 258 € 13 746 863 € 14 541 233 € 13 590 734 € 13 082 077 € 12 524 055 € 12 178 882 € 11 855 246 €
035
B.I.1
Materiál
4 024 517€ 9 289 243€ 5 191 394€ 2 778 006€ 3 448 052€ 3 117 898€ 2 367 305€ 2 106 213€ 2 407 681€ 2 455 899€ 3 806 447€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 292 935€ 1 458 682€ 1 280 309€ 1 414 725€ 1 357 062€ 1 265 845€ 1 236 315€ 1 060 514€ 845 578€ 851 873€ 850 119€
037
B.I.3
Výrobky
4 304 907€ 2 564 707€ 3 071 811€ 4 670 486€ 2 971 074€ 3 870 137€ 3 252 713€ 3 724 934€ 2 927 608€ 3 358 415€ 1 268 026€
038
B.I.4
Zvieratá
6 624 823€ 5 999 950€ 6 352 730€ 7 054 041€ 5 970 675€ 6 287 353€ 6 734 401€ 6 190 416€ 6 343 188€ 5 512 695€ 5 930 654€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
621 € 179 € 193 € 74 € 814 € 1 265 € 590 € 1 724 € 1 350 € 466 € 3 332 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
621€ 179€ 193€ 74€ 814€ 1 265€ 590€ 1 724€ 1 350€ 466€ 3 332€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 674 558 € 5 622 965 € 3 495 289 € 3 128 157 € 4 296 451 € 5 224 348 € 5 695 679 € 3 584 771 € 2 756 414 € 2 790 988 € 2 753 964 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 128 408 € 4 775 450 € 3 090 978 € 3 007 342 € 3 290 358 € 2 875 411 € 3 682 344 € 2 746 835 € 2 193 101 € 1 592 353 € 2 205 156 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
7 107 289€ 1 380 301€ 878 484€ 355 828€ 537 719€ 736 544€ 1 288 816€ 1 151 785€ 616 187€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 021 119€ 3 395 149€ 2 212 494€ 2 651 514€ 2 752 639€ 2 138 867€ 2 393 528€ 1 595 050€ 1 576 914€ 1 592 353€ 2 205 156€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
480 546€ 746 505€ 350 566€ 54 813€ 969 950€ 2 314 561€ 1 992 220€ 799 733€ 545 627€ 383 678€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
65 604€ 101 010€ 53 745€ 66 002€ 36 143€ 34 376€ 21 115€ 38 203€ 17 686€ 814 957€ 548 808€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
312 571 € 60 683 € 237 585 € 1 020 650 € 1 020 323 € 9 754 € 1 381 036 € 1 051 873 € 26 530 € 1 999 852 € 79 050 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 291€ 10 974€ 12 689€ 12 050€ 17 359€ 8 717€ 10 377€ 2 303€ 10 031€ 6 888€ 11 477€
073
B.V.2.
Účty v bankách
307 280€ 49 709€ 224 896€ 1 008 600€ 1 002 964€ 1 037€ 1 370 659€ 1 049 570€ 16 499€ 1 992 964€ 67 573€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 321 580 € 1 502 026 € 1 646 264 € 1 879 735 € 2 272 267 € 1 672 599 € 1 107 731 € 331 953 € 205 742 € 35 990 € 65 167 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
923 544€ 1 080 453€ 1 283 945€ 1 699 257€ 1 894 656€ 1 346 322€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
398 036€ 421 573€ 354 327€ 156 825€ 152 740€ 326 277€ 234 958€ 317 697€ 198 518€ 35 990€ 63 005€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
7 992€ 23 653€ 872 773€ 2 162€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
224 871€ 14 256€ 7 224€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
106 086 518 € 105 049 470 € 90 381 486 € 93 120 980 € 88 946 036 € 87 657 647 € 88 926 089 € 82 198 732 € 71 848 768 € 73 104 583 € 63 078 761 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
49 765 674 € 43 450 246 € 42 326 677 € 42 835 582 € 42 482 579 € 36 829 863 € 43 564 210 € 37 544 166 € 33 627 129 € 33 239 732 € 29 561 549 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 € 9 865 220 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€ 9 865 220€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€ 701 784€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 973 044 € 1 741 665 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 973 044€ 1 741 665€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
28 077 908 € 25 245 617 € 28 236 147 € 26 176 760 € 22 410 989 € 20 532 162 € 23 958 646 € 20 822 232 € 20 027 685 € 17 021 501 € 13 771 033 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
28 077 908€ 25 245 617€ 28 236 147€ 26 176 760€ 22 410 989€ 20 532 162€ 23 958 646€ 20 822 232€ 20 027 685€ 17 021 501€ 13 771 033€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
9 147 718 € 5 664 581 € 1 550 482 € 4 118 774 € 7 531 542 € 3 757 653 € 7 065 516 € 4 181 886 € 1 059 396 € 3 678 183 € 3 481 847 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
53 343 512 € 58 325 649 € 44 604 964 € 46 694 491 € 42 628 465 € 46 687 398 € 40 852 602 € 41 745 603 € 34 982 363 € 36 595 560 € 29 913 655 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 700 462 € 4 570 665 € 3 014 316 € 2 452 698 € 2 624 415 € 3 915 594 € 4 079 609 € 4 647 794 € 1 456 160 € 1 368 120 € 1 324 874 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 000€ 2 000 000€ 500 000€ 300 663€ 1 798 180€ 2 249 296€ 3 033 196€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 709€ 13 829€ 23 570€ 20 892€ 21 216€ 18 986€ 13 390€ 9 482€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 303€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 692 753€ 2 556 836€ 2 514 316€ 2 452 698€ 2 323 752€ 2 093 844€ 1 809 421€ 1 593 382€ 1 437 174€ 1 354 730€ 1 313 089€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
31 853 072€ 34 389 246€ 27 762 824€ 31 543 485€ 30 137 445€ 31 351 899€ 24 555 867€ 25 930 944€ 23 800 321€ 26 808 739€ 19 137 395€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 625 145 € 9 495 692 € 6 633 317 € 5 763 668 € 4 349 364 € 4 693 260 € 3 329 874 € 4 021 181 € 3 924 935 € 2 832 681 € 4 409 326 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 544 603 € 5 947 915 € 6 266 860 € 3 829 016 € 2 304 452 € 3 895 457 € 2 172 481 € 2 821 143 € 3 481 440 € 2 401 740 € 3 183 248 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
720 284€ 3 171 108€ 3 405 896€ 1 993 211€ 327 030€ 2 432 759€ 137 706€ 763 955€ 724 652€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 824 319€ 2 776 807€ 2 860 964€ 1 835 805€ 1 977 422€ 1 462 698€ 2 034 775€ 2 057 188€ 2 756 788€ 2 401 740€ 3 183 248€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 300 663€ 498 382€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
512 197€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 882 886€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
169 892€ 146 709€ 145 982€ 153 936€ 145 339€ 128 886€ 110 552€ 247€ 1 133€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
121 125€ 96 506€ 91 103€ 103 541€ 95 574€ 87 256€ 75 519€ 78 753€ 72 413€ 75 433€ 82 011€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 728 497€ 1 386 545€ 95 961€ 329 098€ 1 150 194€ 35 673€ 864 844€ 827 923€ 50 870€ 56 109€ 447 511€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
61 028€ 35 131€ 33 411€ 47 414€ 141 608€ 47 606€ 106 478€ 293 115€ 320 212€ 298 266€ 696 556€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
148 466 € 125 166 € 85 120 € 144 000 € 120 357 € 149 419 € 118 906 € 120 940 € 125 056 € 213 890 € 238 881 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
119 663€ 90 273€ 79 460€ 122 682€ 112 129€ 127 510€ 105 736€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
28 803€ 34 893€ 5 660€ 21 318€ 8 228€ 21 909€ 13 170€ 120 940€ 125 056€ 213 890€ 238 881€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 016 367€ 9 744 880€ 7 109 387€ 6 790 640€ 5 396 884€ 6 577 226€ 7 986 290€ 6 267 135€ 5 675 891€ 5 372 130€ 4 803 179€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
782 056€ 757 609€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 977 332 € 3 273 575 € 3 449 845 € 3 590 907 € 3 834 992 € 4 140 386 € 4 509 277 € 2 908 963 € 3 239 276 € 3 269 291 € 3 603 557 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
789€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 732 332€ 2 997 575€ 3 228 539€ 3 347 907€ 3 530 992€ 3 770 386€ 4 145 277€ 2 566 463€ 2 896 776€ 2 926 791€ 3 256 268€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
245 000€ 276 000€ 221 306€ 243 000€ 304 000€ 370 000€ 364 000€ 342 500€ 342 500€ 342 500€ 346 500€