Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra DUNA, s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 176 788 € 6 135 628 € 5 243 775 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
64 122 € 70 509 € 114 207 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 066 € 2 466 € 38 116 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 066 € 2 466 € 38 116 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
62 056 € 68 043 € 76 091 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 0 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
0 € 0 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
62 056 € 68 043 € 76 091 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 731 439 € 5 919 781 € 5 070 012 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0 € 0 € 0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
0 € 0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
116 799 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
116 799 € 0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 045 933 € 5 496 837 € 3 835 051 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 007 377 € 5 397 758 € 3 776 778 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 629 € 78 412 € 40 756 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
33 927 € 20 667 € 17 517 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 568 707 € 422 944 € 1 234 961 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 315 230 € 85 255 € 779 338 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
253 477 € 337 689 € 455 623 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
381 227 € 145 338 € 59 556 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 13 € 13 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
381 227 € 145 277 € 59 543 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 48 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 176 788 € 6 135 628 € 5 243 775 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-73 534 € 372 017 € 1 027 021 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200 € 33 200 € 33 200 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 332 € 332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332 € 332 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 700 € 3 368 € 3 368 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 700 € 3 368 € 3 368 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
173 117 € 990 120 € 734 833 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
828 120 € 990 120 € 734 833 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-655 003 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-283 551 € -655 003 € 255 288 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 135 322 € 5 761 878 € 4 216 754 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 921 € 6 349 € 4 403 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 921 € 6 349 € 4 403 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 602 € 6 705 € 6 343 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 602 € 677 € 617 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 028 € 5 726 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 126 799 € 5 748 824 € 4 206 008 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 072 476 € 5 698 483 € 4 184 152 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
9 000 € 3 648 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 423 € 13 300 € 648 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 187 € 2 703 € 1 716 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 132 € 2 183 € 1 606 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 467 € 23 155 € 12 046 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
114 € 2 192 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
115 000 € 1 733 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
115 000 € 1 733 € 0 €