Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONT-ALU, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 216 101 € 2 637 781 € 2 089 399 € 1 540 573 € 1 502 983 € 1 372 619 € 1 087 061 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 748 852 € 1 985 172 € 1 043 673 € 868 190 € 799 189 € 647 302 € 493 036 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 687 € 6 950 € 9 463 € 3 233 € 4 025 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
4 437€ 6 950€ 9 463€ 4 753€ 4 752€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ -1 520€ -727€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 250€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 732 165 € 1 978 222 € 1 034 210 € 864 957 € 795 164 € 647 302 € 493 036 €
012
A.II.1
Pozemky
400 086€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
431 810€ 459 223€ 487 547€ 503 390€ 532 450€ 289 350€ 305 133€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 065 236€ 502 105€ 540 852€ 309 753€ 262 714€ 152 612€ 187 903€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
835 033€ 1 016 894€ 5 811€ 51 814€ 205 340€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
467 249 € 649 597 € 1 042 170 € 674 409 € 703 051 € 723 680 € 592 854 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
118 171 € 176 469 € 192 445 € 147 748 € 227 250 € 322 800 € 337 000 €
035
B.I.1
Materiál
55 670€ 105 220€ 160 620€ 38 298€ 98 050€ 219 900€ 241 900€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
48 000€ 30 000€ 10 250€ 88 250€ 101 100€ 55 000€ 73 600€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 4 800€ 5 200€ 21 200€ 28 100€ 47 900€ 21 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
14 501€ 36 449€ 16 375€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 368 580 € 14 400 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 357 088€ 14 400€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 11 492€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
263 602 € 444 661 € 457 598 € 364 907 € 364 042 € 400 799 € 255 154 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
187 045 € 399 185 € 346 098 € 345 124 € 363 928 € 399 126 € 244 450 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 244 450€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
187 045€ 399 185€ 346 098€ 345 124€ 363 928€ 399 126€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76 490€ 14 476€ 0€ 6 922€ 134€ 8 061€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
67€ 31 000€ 111 500€ 12 861€ -20€ 1 673€ 2 643€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
85 476 € 28 467 € 23 547 € 161 754 € 97 359 € 81 € 700 €
072
B.V.1.
Peniaze
36 064€ 24 767€ 22 665€ 159 566€ 95 625€ 81€ 700€
073
B.V.2.
Účty v bankách
49 412€ 3 700€ 882€ 2 188€ 1 734€ 0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 3 012 € 3 556 € -2 026 € 743 € 1 637 € 1 171 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 2 067€ 2 424€ -2 026€ 443€ 1 337€ 1 171€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 945€ 1 132€ 300€ 300€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 216 101 € 2 637 781 € 2 089 399 € 1 540 573 € 1 502 983 € 1 372 619 € 1 087 061 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 167 896 € 1 069 447 € 1 068 168 € 944 722 € 936 666 € 936 184 € 804 941 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 763 115€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 664 € 664 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 664€ 664€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
171 487 € 170 208 € 46 762 € 38 706 € 38 223 € 34 523 € 32 851 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
171 487€ 170 208€ 46 762€ 81 498€ 81 016€ 77 316€ 75 644€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ -42 792€ -42 793€ -42 793€ -42 793€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
98 449 € 1 279 € 123 446 € 8 056 € 483 € 3 701 € 1 672 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 959 744 € 1 568 098 € 1 019 243 € 595 851 € 566 147 € 436 422 € 279 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
401 556 € 308 627 € 334 994 € 162 846 € 117 084 € 13 082 € 11 765 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
97 318€ 85 966€ 132 744€ 99 371€ 33 047€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 848€ 4 168€ 3 413€ 2 697€ 2 211€ 1 797€ 1 393€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
300 390€ 218 493€ 198 837€ 60 778€ 81 826€ 11 285€ 10 372€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
742 917€ 498 228€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
546 546 € 548 086 € 414 192 € 249 272 € 204 028 € 277 225 € 193 431 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
475 782 € 529 653 € 360 261 € 236 307 € 151 180 € 259 303 € 181 820 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 181 820€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
475 782€ 529 653€ 360 261€ 236 307€ 151 180€ 259 303€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
24 000€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 961€ 10 841€ 11 069€ 7 359€ 6 467€ 5 946€ 4 367€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 684€ 6 547€ 6 225€ 3 926€ 3 269€ 3 486€ 2 561€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 375€ 875€ 36 475€ 3 098€ 44 197€ 8 463€ 2 470€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-256€ 170€ 162€ -1 418€ -1 085€ 27€ 2 213€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 350 € 3 583 € -2 923 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 350€ 3 583€ -2 923€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
262 375€ 209 574€ 272 980€ 183 733€ 245 035€ 146 115€ 74 589€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
88 461 € 236 € 1 988 € 170 € 13 € 2 335 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 236€ 1 988€ 156€ 216€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
88 461€ 0€ 0€ 14€ 13€ 2 119€