Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONT-ALU, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 395 537 € 3 528 655 € 2 956 093 € 3 216 101 € 2 637 781 € 2 089 399 € 1 540 573 € 1 502 983 € 1 372 619 € 1 087 061 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 754 761 € 2 649 678 € 2 507 676 € 2 748 852 € 1 985 172 € 1 043 673 € 868 190 € 799 189 € 647 302 € 493 036 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 548 € 7 397 € 1 928 € 16 687 € 6 950 € 9 463 € 3 233 € 4 025 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
12 513€ -638€ 1 928€ 4 437€ 6 950€ 9 463€ 4 753€ 4 752€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ -1 520€ -727€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 035€ 8 035€ 12 250€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 734 213 € 2 642 281 € 2 505 748 € 2 732 165 € 1 978 222 € 1 034 210 € 864 957 € 795 164 € 647 302 € 493 036 €
012
A.II.1
Pozemky
400 086€ 400 086€ 400 086€ 400 086€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
340 547€ 370 968€ 401 389€ 431 810€ 459 223€ 487 547€ 503 390€ 532 450€ 289 350€ 305 133€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
955 787€ 833 434€ 839 724€ 1 065 236€ 502 105€ 540 852€ 309 753€ 262 714€ 152 612€ 187 903€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 037 793€ 1 037 793€ 864 549€ 835 033€ 1 016 894€ 5 811€ 51 814€ 205 340€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
640 776 € 878 977 € 448 417 € 467 249 € 649 597 € 1 042 170 € 674 409 € 703 051 € 723 680 € 592 854 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
173 952 € 418 872 € 61 686 € 118 171 € 176 469 € 192 445 € 147 748 € 227 250 € 322 800 € 337 000 €
035
B.I.1
Materiál
153 563€ 373 675€ 45 028€ 55 670€ 105 220€ 160 620€ 38 298€ 98 050€ 219 900€ 241 900€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
20 389€ 45 197€ 16 658€ 48 000€ 30 000€ 10 250€ 88 250€ 101 100€ 55 000€ 73 600€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 4 800€ 5 200€ 21 200€ 28 100€ 47 900€ 21 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
14 501€ 36 449€ 16 375€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 368 580 € 14 400 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 357 088€ 14 400€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 11 492€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
462 764 € 453 894 € 315 785 € 263 602 € 444 661 € 457 598 € 364 907 € 364 042 € 400 799 € 255 154 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
455 981 € 445 518 € 256 781 € 187 045 € 399 185 € 346 098 € 345 124 € 363 928 € 399 126 € 244 450 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 244 450€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
455 981€ 445 518€ 256 781€ 187 045€ 399 185€ 346 098€ 345 124€ 363 928€ 399 126€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 315€ 2 315€ 58 884€ 76 490€ 14 476€ 0€ 6 922€ 134€ 8 061€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 468€ 6 061€ 120€ 67€ 31 000€ 111 500€ 12 861€ -20€ 1 673€ 2 643€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 060 € 6 211 € 70 946 € 85 476 € 28 467 € 23 547 € 161 754 € 97 359 € 81 € 700 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 060€ 6 211€ 70 946€ 36 064€ 24 767€ 22 665€ 159 566€ 95 625€ 81€ 700€
073
B.V.2.
Účty v bankách
49 412€ 3 700€ 882€ 2 188€ 1 734€ 0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 3 012 € 3 556 € -2 026 € 743 € 1 637 € 1 171 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 2 067€ 2 424€ -2 026€ 443€ 1 337€ 1 171€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 945€ 1 132€ 300€ 300€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 395 537 € 3 528 655 € 2 956 093 € 3 216 101 € 2 637 781 € 2 089 399 € 1 540 573 € 1 502 983 € 1 372 619 € 1 087 061 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 584 812 € 1 459 465 € 1 330 146 € 1 167 896 € 1 069 447 € 1 068 168 € 944 722 € 936 666 € 936 184 € 804 941 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 890 657€ 763 115€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 664 € 664 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 664€ 664€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
561 505 € 432 186 € 269 936 € 171 487 € 170 208 € 46 762 € 38 706 € 38 223 € 34 523 € 32 851 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
561 505€ 432 186€ 269 936€ 171 487€ 170 208€ 46 762€ 81 498€ 81 016€ 77 316€ 75 644€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ -42 792€ -42 793€ -42 793€ -42 793€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
125 347 € 129 319 € 162 250 € 98 449 € 1 279 € 123 446 € 8 056 € 483 € 3 701 € 1 672 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 810 725 € 2 069 190 € 1 588 866 € 1 959 744 € 1 568 098 € 1 019 243 € 595 851 € 566 147 € 436 422 € 279 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
119 384 € 132 172 € 71 588 € 401 556 € 308 627 € 334 994 € 162 846 € 117 084 € 13 082 € 11 765 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
113 018€ 126 728€ 67 179€ 97 318€ 85 966€ 132 744€ 99 371€ 33 047€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 366€ 5 444€ 4 409€ 3 848€ 4 168€ 3 413€ 2 697€ 2 211€ 1 797€ 1 393€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
300 390€ 218 493€ 198 837€ 60 778€ 81 826€ 11 285€ 10 372€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
742 742€ 493 542€ 651 042€ 742 917€ 498 228€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
588 896 € 1 145 333 € 669 456 € 546 546 € 548 086 € 414 192 € 249 272 € 204 028 € 277 225 € 193 431 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
182 571 € 708 165 € 231 690 € 475 782 € 529 653 € 360 261 € 236 307 € 151 180 € 259 303 € 181 820 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 181 820€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
182 571€ 708 165€ 231 690€ 475 782€ 529 653€ 360 261€ 236 307€ 151 180€ 259 303€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
122 455€ 122 455€ 122 455€ 24 000€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 256€ 12 855€ 11 462€ 13 961€ 10 841€ 11 069€ 7 359€ 6 467€ 5 946€ 4 367€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 001€ 6 167€ 13 470€ 8 684€ 6 547€ 6 225€ 3 926€ 3 269€ 3 486€ 2 561€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
163 640€ 118 431€ 56 018€ 24 375€ 875€ 36 475€ 3 098€ 44 197€ 8 463€ 2 470€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
103 973€ 177 260€ 234 361€ -256€ 170€ 162€ -1 418€ -1 085€ 27€ 2 213€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 115 € 7 510 € 7 792 € 6 350 € 3 583 € -2 923 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 350€ 3 583€ -2 923€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 115€ 7 510€ 7 792€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
134 488€ 240 633€ 188 988€ 262 375€ 209 574€ 272 980€ 183 733€ 245 035€ 146 115€ 74 589€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
221 100€ 50 000€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 37 081 € 88 461 € 236 € 1 988 € 170 € 13 € 2 335 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 236€ 1 988€ 156€ 216€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 37 081€ 88 461€ 0€ 0€ 14€ 13€ 2 119€