Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 955 060 € 21 293 323 € 21 479 209 € 21 661 331 € 21 795 617 € 21 702 726 € 22 068 841 € 22 101 771 € 22 524 350 € 22 621 563 € 22 880 075 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 756 082 € 21 017 703 € 21 059 985 € 21 146 720 € 21 328 151 € 21 346 149 € 21 706 895 € 21 924 362 € 22 149 408 € 22 372 163 € 22 597 873 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 756 082 € 21 017 703 € 21 059 985 € 21 146 720 € 21 328 151 € 21 346 149 € 21 706 895 € 21 924 362 € 22 149 408 € 22 372 163 € 22 597 873 €
012
A.II.1
Pozemky
19 720 701€ 19 720 701€ 19 720 701€ 19 720 701€ 19 720 701€ 19 802 591€ 19 947 355€ 19 947 355€ 19 947 355€ 19 947 355€ 19 947 354€
013
A.II.2
Stavby
791 273€ 987 475€ 1 183 688€ 1 379 902€ 1 573 665€ 1 525 909€ 1 731 016€ 1 936 123€ 2 141 229€ 2 343 827€ 2 548 812€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
244 108€ 309 527€ 152 796€ 43 317€ 33 785€ 17 649€ 28 524€ 40 884€ 60 824€ 80 981€ 101 707€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 2 800€ 2 800€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
193 782 € 271 465 € 414 988 € 510 745 € 458 227 € 352 497 € 352 846 € 173 647 € 334 135 € 236 303 € 277 745 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
31 167 € 52 736 € 34 141 € 25 994 € 27 688 € 31 310 € 50 027 € 26 360 € 42 045 € 46 180 € 64 820 €
035
B.I.1
Materiál
18 643€ 21 164€ 20 929€ 21 737€ 22 791€ 22 244€ 23 123€ 23 719€ 24 285€ 25 376€ 26 599€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
12 524€ 31 572€ 13 212€ 4 257€ 4 897€ 9 066€ 26 904€ 2 641€ 17 760€ 20 804€ 38 221€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 531 € 24 633 € 35 363 € 55 646 € 92 053 € 92 652 € 118 352 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 531€ 24 633€ 35 363€ 55 646€ 92 053€ 92 652€ 118 352€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
67 603 € 151 183 € 67 110 € 50 814 € 49 010 € 44 648 € 51 616 € 48 770 € 144 641 € 66 679 € 74 150 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
46 566 € 58 729 € 26 174 € 9 525 € 12 357 € 8 115 € 7 191 € 9 802 € 23 251 € 38 679 € 38 561 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
46 566€ 58 729€ 26 174€ 9 525€ 12 357€ 8 115€ 7 191€ 9 802€ 23 251€ 38 679€ 38 561€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 773€ 9 460€ 2 818€ 3 860€ 7 892€ 2 030€ 29 002€ 8 840€ 16 464€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 264€ 82 994€ 38 118€ 37 429€ 36 653€ 36 533€ 36 533€ 36 938€ 92 388€ 19 160€ 19 125€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
86 481 € 42 913 € 278 374 € 378 291 € 289 476 € 183 887 € 132 851 € 98 517 € 147 449 € 123 444 € 138 775 €
072
B.V.1.
Peniaze
434€ 468€ 995€ 873€ 675€ 1 794€ 664€ 189€ 3 233€ 1 361€ 2 193€
073
B.V.2.
Účty v bankách
86 047€ 42 445€ 277 379€ 377 418€ 288 801€ 182 093€ 132 187€ 98 328€ 144 216€ 122 083€ 136 582€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 196 € 4 155 € 4 236 € 3 866 € 9 239 € 4 080 € 9 100 € 3 762 € 40 807 € 13 097 € 4 457 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 196€ 4 155€ 4 236€ 3 670€ 3 729€ 4 457€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 3 866€ 9 239€ 4 080€ 3 900€ 3 762€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 37 137€ 9 368€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 5 200€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 955 060 € 21 293 323 € 21 479 209 € 21 661 331 € 21 795 617 € 21 702 726 € 22 068 841 € 22 101 771 € 22 524 350 € 22 621 563 € 22 880 075 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 168 419 € 18 324 754 € 18 324 969 € 18 433 373 € 18 724 653 € 18 922 672 € 19 321 121 € 19 568 773 € 20 240 298 € 19 051 894 € 19 588 793 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 24 381 219 € 22 742 144 € 22 742 144 €
082
A.I.1
Základné imanie
24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 24 381 219€ 22 742 144€ 22 742 144€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 716 € 1 525 713 € 1 525 713 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 716€ 1 525 713€ 1 525 713€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-7 582 180 € -7 581 967 € -7 473 561 € -7 182 283 € -6 878 401 € -6 585 815 € -6 193 954 € -5 666 637 € -5 215 963 € -4 679 065 € -4 171 041 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 582 180€ -7 581 967€ -7 473 561€ -7 182 283€ -6 878 401€ -6 585 815€ -6 193 954€ -5 666 637€ -5 215 963€ -4 679 065€ -4 171 041€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-156 336 € -214 € -108 405 € -291 279 € -303 881 € -398 448 € -391 860 € -671 525 € -450 674 € -536 898 € -508 023 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 292 774 € 2 391 541 € 2 511 364 € 2 862 218 € 2 703 299 € 2 380 475 € 2 278 061 € 2 036 565 € 1 703 069 € 2 968 363 € 2 630 966 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 851 € 3 258 € 2 456 € 1 320 € 3 325 € 5 860 € 5 771 € 4 475 € 3 344 € 2 708 € 2 160 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 851€ 3 258€ 2 456€ 1 320€ 3 325€ 5 860€ 5 771€ 4 475€ 3 344€ 2 708€ 2 160€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
102 634 € 123 208 € 92 885 € 331 642 € 123 580 € 774 278 € 811 907 € 708 227 € 484 511 € 447 099 € 366 243 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
44 943 € 68 486 € 44 772 € 27 345 € 89 885 € 33 660 € 92 106 € 37 501 € 12 793 € 38 820 € 8 542 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
44 943€ 68 486€ 44 772€ 27 345€ 89 885€ 33 660€ 92 106€ 37 501€ 12 793€ 38 820€ 8 542€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 602€ 31 413€ 23 951€ 13 734€ 16 429€ 16 538€ 14 731€ 9 646€ 22 744€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 940€ 18 582€ 14 788€ 11 270€ 11 703€ 11 730€ 12 684€ 10 689€ 14 474€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 725€ 4 218€ 5 939€ 304 297€ 33 695€ 599 377€ 575 419€ 526 226€ 443 879€ 387 666€ 320 209€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
424€ 509€ 3 435€ 116 237€ 116 250€ 116 232€ 424€ 278€ 274€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
445 885 € 442 447 € 511 171 € 542 180 € 548 206 € 566 302 € 639 083 € 702 563 € 654 338 € 593 147 € 521 458 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
42 777€ 32 984€ 26 104€ 22 696€ 26 306€ 44 402€ 23 546€ 22 168€ 23 783€ 23 610€ 99 397€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
403 108€ 409 463€ 485 067€ 519 484€ 521 900€ 521 900€ 615 537€ 680 395€ 630 555€ 569 537€ 422 061€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
452 216€ 534 440€ 616 664€ 698 888€ 740 000€ 434 035€ 200 000€ 300 000€ 350 000€ 450 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 288 188€ 1 288 188€ 1 288 188€ 1 288 188€ 1 288 188€ 600 000€ 821 300€ 421 300€ 260 876€ 1 575 409€ 1 291 105€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
493 867 € 577 028 € 642 876 € 365 740 € 367 665 € 399 579 € 469 659 € 496 433 € 580 983 € 601 306 € 660 316 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
122 105€ 114 689€ 106 241€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 72 797€ 58 092€ 34 155€ 46 478€ 14 382€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
371 762€ 462 339€ 536 635€ 292 943€ 309 573€ 365 424€ 423 181€ 482 051€ 580 983€ 601 306€ 660 316€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€