Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
490 735 000 € 577 349 000 € 540 411 000 € 528 133 000 € 595 647 000 € 368 074 000 € 834 100 201 € 856 320 889 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
248 391 000 € 260 191 000 € 265 787 000 € 260 801 000 € 270 892 000 € 283 094 000 € 777 585 648 € 784 470 269 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 138 000 € 9 377 000 € 9 801 000 € 10 578 000 € 10 810 000 € 10 823 000 € 1 929 206 € 605 321 €
005
A.I.2
Software
624 137€ 495 685€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
7 671€ 8 745€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
50 612€ 56 170€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 246 786€ 44 721€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
199 325 000 € 211 084 000 € 216 258 000 € 232 089 000 € 241 948 000 € 254 227 000 € 733 951 008 € 734 810 474 €
012
A.II.1
Pozemky
1 498 212€ 1 321 202€
013
A.II.2
Stavby
118 224 000€ 122 367 000€ 125 302 000€ 130 050 000€ 130 984 000€ 135 228 000€ 600 467 180€ 607 532 151€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 512 000€ 65 519 000€ 70 041 000€ 74 371 000€ 77 969 000€ 82 930 000€ 102 794 712€ 107 299 602€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
16 808 000€ 20 092 000€ 18 355 000€ 23 490 000€ 27 136 000€ 30 274 000€ 4 303€ 4 344€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 781 000€ 3 106 000€ 2 560 000€ 4 178 000€ 5 859 000€ 5 795 000€ 24 948 601€ 14 681 484€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 238 000€ 3 971 691€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
39 928 000 € 39 730 000 € 39 728 000 € 18 134 000 € 18 134 000 € 18 044 000 € 41 705 434 € 49 054 474 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
39 928 000€ 39 730 000€ 39 728 000€ 18 134 000€ 18 134 000€ 18 044 000€ 962 994€ 958 651€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
40 742 440€ 48 095 823€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
242 344 000 € 317 158 000 € 274 624 000 € 267 332 000 € 324 755 000 € 84 980 000 € 55 677 960 € 70 102 274 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 649 000 € 7 887 000 € 6 618 000 € 4 526 000 € 6 649 000 € 5 437 000 € 14 772 178 € 14 509 620 €
032
B.I.1
Materiál
12 374 977€ 8 869 376€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
109 442€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
2 246 784€ 5 638 848€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
40 975€ 1 396€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
185 949 000 € 132 632 000 € 234 796 000 € 233 604 000 € 257 808 000 € 9 636 000 € 0 € 41 150 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 41 150€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
178 485 000€ 124 096 000€ 225 716 000€ 222 069 000€ 250 000 000€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
7 464 000€ 8 536 000€ 9 080 000€ 11 535 000€ 7 808 000€ 9 636 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
34 316 000 € 163 172 000 € 23 980 000 € 11 890 000 € 47 819 000 € 7 245 000 € 9 362 808 € 7 901 206 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 577 000€ 5 786 000€ 8 235 000€ 9 231 000€ 11 172 000€ 5 608 000€ 5 044 112€ 3 049 862€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 000 000€ 155 851 000€ 14 406 000€ 0€ 30 000 000€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 208 000€ 3 567 000€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 739 000€ 1 535 000€ 1 339 000€ 1 451 000€ 3 080 000€ 1 637 000€ 4 318 696€ 4 851 344€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
19 430 000 € 13 467 000 € 9 230 000 € 17 312 000 € 12 479 000 € 62 662 000 € 31 542 974 € 47 650 298 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 076€ 16 626€
057
B.IV.2
Účty v bankách
31 136 150€ 46 916 055€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
379 748€ 717 617€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
836 593 € 1 748 346 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
127 466€ 378 263€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
707 521€ 1 362 680€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 606€ 7 403€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
490 735 000 € 577 349 000 € 540 411 000 € 528 133 000 € 595 647 000 € 363 329 000 € 834 100 201 € 856 320 889 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
196 680 000 € 192 015 000 € 198 786 000 € 203 336 000 € 229 422 000 € 210 325 000 € 634 502 494 € 639 537 812 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 102 490 000 € 97 745 000 € 102 490 248 € 102 502 910 €
069
A.I.1
Základné imanie
107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 000€ 107 235 562€ 107 248 224€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-4 745 000€ -4 745 314€ -4 745 314€
071
A.I.3
Zmena základného imania
-4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€ -4 745 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
22 707 000 € 19 668 000 € 20 162 000 € 19 461 000 € 21 896 000 € 21 300 000 € 23 916 990 € 23 420 847 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
22 707 000€ 19 668 000€ 20 162 000€ 19 461 000€ 21 896 000€ 21 300 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
12 662€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-309 114€ -797 806€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
24 213 442€ 24 218 653€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 449 645 € 21 449 645 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 449 645€ 21 449 645€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 343 000 € 1 482 000 € 1 426 000 € 1 832 000 € 1 571 000 € 2 158 000 € 413 743 401 € 412 532 965 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 343 000€ 1 482 000€ 1 426 000€ 1 832 000€ 1 571 000€ 2 158 000€ 413 743 401€ 412 532 965€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
70 140 000 € 68 375 000 € 74 708 000 € 79 553 000 € 103 465 000 € 89 122 000 € 72 902 210 € 79 631 445 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
292 468 000 € 383 686 000 € 339 916 000 € 323 027 000 € 364 394 000 € 151 112 000 € 199 348 837 € 216 464 247 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
96 766 000 € 101 443 000 € 95 431 000 € 100 405 000 € 103 098 000 € 127 444 000 € 68 973 585 € 67 157 772 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
89 481 000€ 90 531 000€ 88 313 000€ 98 333 000€ 100 513 000€ 98 619 000€ 49 954 610€ 47 232 700€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 285 000€ 10 912 000€ 7 118 000€ 2 072 000€ 2 585 000€ 28 825 000€ 19 018 975€ 19 925 072€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
982 000 € 236 000 € 257 000 € 368 000 € 1 261 000 € 1 861 000 € 103 053 346 € 107 397 805 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
373 685€ 242 659€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
88 994€ 106 492€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
982 000€ 236 000€ 257 000€ 368 000€ 1 261 000€ 1 861 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
102 590 667€ 107 048 654€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
19 558 000 € 31 815 000 € 24 037 000 € 47 088 000 € 20 035 000 € 21 807 000 € 15 106 544 € 17 477 946 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 862 000€ 20 460 000€ 22 220 000€ 17 283 000€ 20 035 000€ 19 599 000€ 3 648 724€ 4 046 478€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 824 696€ 2 117 973€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 000€ 10 001 000€ 0€ 27 991 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
177 475€ 149 480€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
806 967€ 763 442€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
478 948€ 442 779€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 109 000€ 309 000€ 1 040 000€ 0€ 2 208 000€ 4 239 008€ 9 167 780€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
575 000€ 1 045 000€ 777 000€ 1 814 000€ 930 726€ 790 014€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
175 162 000 € 250 192 000 € 220 191 000 € 175 166 000 € 240 000 000 € 12 215 362 € 24 430 724 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
175 000 000€ 0€ 175 000 000€ 175 000 000€ 175 000 000€ 0€ 12 215 362€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
162 000€ 250 192 000€ 45 191 000€ 166 000€ 65 000 000€ 12 215 362€ 12 215 362€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 587 000 € 1 648 000 € 1 709 000 € 1 770 000 € 1 831 000 € 1 892 000 € 248 870 € 318 830 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 587 000€ 1 648 000€ 1 709 000€ 1 770 000€ 1 831 000€ 1 892 000€ 236 834€ 188 099€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 036€ 130 731€