Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 901 585 € 8 157 427 € 5 874 856 € 4 754 343 € 5 122 695 € 3 847 859 € 3 378 641 € 3 298 794 € 3 489 846 € 3 061 942 € 1 814 888 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 362 370 € 3 148 309 € 1 932 250 € 1 561 795 € 629 638 € 262 887 € 297 789 € 408 906 € 267 034 € 361 891 € 286 078 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 122 370 € 2 908 309 € 1 932 250 € 1 561 795 € 629 638 € 262 887 € 297 789 € 408 906 € 267 034 € 361 891 € 286 078 €
012
A.II.1
Pozemky
203 931€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
324 146€ 307 554€ 201 711€ 110 991€ 141 356€ 186 904€ 215 983€ 271 128€ 50 212€ 111 164€ 172 116€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 927 116€ 2 600 755€ 1 713 739€ 1 423 684€ 440 209€ 75 983€ 81 806€ 137 778€ 216 822€ 250 726€ 113 962€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 760€ 16 800€ 7 059€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
656 417€ 27 120€ 41 014€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
240 000 € 240 000 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
240 000€ 240 000€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 532 214 € 5 001 254 € 3 936 824 € 3 187 435 € 4 488 449 € 3 580 697 € 3 071 139 € 2 887 769 € 3 220 753 € 2 697 768 € 1 527 646 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 168 731 € 3 304 810 € 2 222 920 € 1 919 773 € 1 732 379 € 1 324 911 € 1 589 904 € 1 603 361 € 1 855 379 € 1 559 293 € 1 057 545 €
032
B.I.1
Materiál
3 371 777€ 1 663 686€ 1 227 960€ 956 627€ 890 425€ 728 175€ 977 857€ 878 528€ 980 277€ 1 111 042€ 833 481€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
477 395€ 337 728€ 201 316€ 169 399€ 226 464€ 138 771€ 133 055€ 180 649€ 184 070€
034
B.I.3
Výrobky
1 319 559€ 1 303 396€ 793 644€ 793 747€ 615 490€ 457 965€ 473 274€ 544 184€ 691 032€ 333 656€ 130 081€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
5 718€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 433 € 38 431 € 56 156 € 70 524 € 78 976 € 84 281 € 76 149 € 50 440 € 38 072 € 25 590 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
15 433€ 38 431€ 56 156€ 70 524€ 78 976€ 84 281€ 76 149€ 50 440€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 341 135 € 1 668 040 € 1 436 154 € 1 188 664 € 2 396 304 € 1 949 191 € 1 328 083 € 1 207 114 € 1 313 802 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 161 620€ 1 503 006€ 1 297 229€ 1 077 172€ 2 240 239€ 1 856 612€ 1 179 254€ 1 111 980€ 1 201 250€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
178 016€ 164 234€ 138 925€ 111 492€ 156 065€ 92 579€ 148 829€ 95 134€ 112 552€ 66 050€ 13 333€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 499€ 800€ 293€ 11€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 348 € 12 971 € 239 319 € 22 842 € 289 242 € 227 619 € 68 871 € 1 145 € 1 133 € 806 € 1 955 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 137€ 1 754€ 5 969€ 2 044€ 2 604€ 5 393€ 629€ 843€ 728€ 806€ 1 955€
057
B.IV.2
Účty v bankách
18 211€ 11 217€ 233 350€ 20 798€ 286 638€ 222 226€ 68 242€ 302€ 404€ 0€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 001 € 7 864 € 5 782 € 5 113 € 4 608 € 4 275 € 9 713 € 2 119 € 2 058 € 2 283 € 1 164 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 001€ 7 864€ 5 782€ 5 113€ 4 608€ 4 275€ 3 337€ 2 119€ 2 058€ 2 283€ 1 164€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 376€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 901 585 € 8 157 426 € 5 874 855 € 4 754 343 € 5 122 695 € 3 847 859 € 3 378 641 € 3 298 794 € 3 489 846 € 3 061 942 € 1 814 888 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 879 384 € 4 864 431 € 3 999 604 € 3 111 891 € 2 526 801 € 2 293 618 € 1 994 114 € 1 845 831 € 1 498 799 € 1 176 060 € 791 626 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 857 128 € 3 992 301 € 3 104 589 € 2 519 498 € 2 146 315 € 1 986 811 € 1 838 531 € 1 489 996 € 1 167 757 € 784 325 € 425 421 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 857 128€ 3 992 301€ 3 104 589€ 2 519 498€ 2 146 315€ 1 986 811€ 1 838 531€ 1 489 996€ 1 167 757€ 784 325€ 425 421€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 014 953 € 864 827 € 887 712 € 585 090 € 373 183 € 299 504 € 148 280 € 348 532 € 323 739 € 384 432 € 359 566 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 022 201 € 3 292 995 € 1 875 251 € 1 642 452 € 2 595 894 € 1 554 241 € 1 384 527 € 1 452 963 € 1 991 047 € 1 885 882 € 1 023 262 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
136 146 € 118 210 € 76 573 € 75 389 € 57 337 € 51 709 € 51 192 € 56 353 € 73 059 € 57 902 € 42 461 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
83 431€ 67 474€ 65 123€ 53 673€ 55 037€ 51 709€ 51 192€ 56 353€ 73 059€ 57 902€ 42 461€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
52 715€ 50 736€ 11 450€ 21 716€ 2 300€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
528 149 € 459 266 € 426 598 € 427 089 € 3 429 € 821 € 1 198 € 3 505 € 704 € 2 343 € 569 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 352€ 4 349€ 629€ 1 121€ 3 429€ 821€ 1 198€ 3 505€ 704€ 2 343€ 569€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
506 207€ 454 917€ 425 969€ 425 968€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
14 590€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 426 601 € 828 863 € 617 012 € 1 003 353 € 1 633 757 € 710 521 € 545 319 € 460 282 € 1 199 846 € 1 052 465 € 602 325 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
889 744€ 428 876€ 363 512€ 675 172€ 1 047 659€ 563 788€ 432 290€ 358 806€ 787 744€ 640 479€ 172 050€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
434€ 0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
400 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
314 924€ 0€ 314 924€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
156 736€ 123 145€ 110 248€ 95 982€ 86 958€ 67 815€ 63 325€ 57 131€ 55 352€ 52 750€ 35 923€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
100 738€ 79 381€ 71 073€ 62 352€ 56 463€ 44 970€ 41 148€ 34 975€ 35 069€ 33 994€ 20 728€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54 847€ 27 561€ 71 470€ 64 465€ 42 405€ 33 780€ 8 122€ 9 010€ 6 757€ 10 317€ 58 700€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
224 536€ 169 900€ 709€ 105 382€ 272€ 168€ 360€ 0€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
3€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 931 305 € 1 886 656 € 755 068 € 136 621 € 901 371 € 791 190 € 786 818 € 932 823 € 717 439 € 773 169 € 377 907 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
12 500€ 112 500€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 931 305€ 1 886 656€ 755 068€ 136 621€ 901 371€ 791 190€ 786 818€ 920 323€ 717 439€ 660 669€ 377 907€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€