Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 296 584€ 23 150 415€ 16 347 072€ 14 952 229€ 11 614 874€ 8 464 805€ 5 663 384€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 552 664 € 23 708 713 € 17 432 819 € 14 781 950 € 12 063 738 € 8 863 052 € 5 539 712 € 6 208 770 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
22 033 053€ 15 295 220€ 14 108 949€ 10 893 058€ 7 916 382€ 5 214 599€ 5 294 468€
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 296 584€ 1 117 362€ 1 051 852€ 843 280€ 721 816€ 548 423€ 448 785€ 656 371€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
20 101€ 517 252€ 52 741€ -278 660€ 265 327€ -107 112€ -142 615€ 232 644€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
200 669€ 16 182€ 1 010 331€ 12 171€ 118 816€ 72 998€ 13 560€ 10 561€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 310€ 24 864€ 22 675€ 96 210€ 64 721€ 432 361€ 5 383€ 14 726€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 814 548 € 22 271 363 € 16 479 946 € 13 387 678 € 10 737 707 € 8 296 009 € 5 301 756 € 5 949 763 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 438 200€ 8 722 041€ 6 668 966€ 6 281 117€ 5 406 045€ 3 728 362€ 2 245 718€ 2 650 176€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 020 723€ 11 738 920€ 8 063 453€ 6 075 777€ 3 973 036€ 3 660 048€ 2 560 547€ 2 955 136€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
911 700 € 1 613 434 € 633 291 € 843 109 € 1 041 622 € 370 365 € 225 193 € 211 286 €
16
E.1.
Mzdové náklady
677 764€ 1 321 581€ 485 938€ 683 198€ 947 016€ 299 905€ 161 973€ 151 657€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
209 527€ 265 524€ 132 864€ 145 280€ 83 137€ 63 012€ 57 076€ 51 647€
19
E.4.
Sociálne náklady
24 409€ 26 329€ 14 489€ 14 631€ 11 469€ 7 448€ 6 144€ 7 982€
20
F.
Dane a poplatky
9 081€ 7 905€ 5 689€ 4 730€ 5 263€ 5 110€ 7 267€ 5 256€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
159 402€ 157 153€ 147 550€ 88 973€ 86 971€ 65 953€ 63 150€ 67 927€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
159 402€ 157 153€ 147 550€ 88 973€ 86 971€ 65 953€ 63 150€ 67 927€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
136 889€ 5 938€ 928 467€ 8 960€ 98 206€ 52 363€ 6 163€ 1 250€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 648€ 22 039€ 30 541€ 6 662€ 53 433€ -1 098€ 192 722€ 58 729€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
130 905€ 3 933€ 1 989€ 78 350€ 73 131€ 414 906€ 996€ 3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
738 116 € 1 437 350 € 952 873 € 1 394 272 € 1 326 031 € 567 043 € 237 956 € 259 007 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 857 762 € 3 206 706 € 1 667 394 € 2 316 675 € 2 501 120 € 969 283 € 714 504 € 578 171 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 € 81 € 5 € 19 006 € 53 € 375 € 1 044 € 2 540 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 54 € 1 € 18 575 € 52 € 46 € 824 € 542 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 54€ 1€ 18 575€ 52€ 46€ 824€ 542€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 27€ 4€ 431€ 1€ 329€ 220€ 1 998€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
67 872 € 59 627 € 49 094 € 98 799 € 61 573 € 69 898 € 35 120 € 31 985 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 114 € 6 958 € 5 290 € 28 078 € 23 016 € 19 886 € 3 685 € 2 860 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 114€ 6 958€ 5 290€ 28 078€ 23 016€ 19 886€ 3 685€ 2 860€
52
O.
Kurzové straty
717€ 2€ 105€ 189€ 30€ 500€ 149€ 3 532€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
60 041€ 52 667€ 43 699€ 70 532€ 38 527€ 49 512€ 31 286€ 25 593€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-67 861 € -59 546 € -49 089 € -79 793 € -61 520 € -69 523 € -34 076 € -29 445 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
670 255 € 1 377 804 € 903 784 € 1 314 479 € 1 264 511 € 497 520 € 203 880 € 229 562 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
168 740 € 298 031 € 194 922 € 279 571 € 290 732 € 120 794 € 45 203 € 55 222 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
172 865€ 298 612€ 195 407€ 274 282€ 297 921€ 133 498€ 48 275€ 55 859€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 125€ -581€ -485€ 5 289€ -7 189€ -12 704€ -3 072€ -637€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
501 515 € 1 079 773 € 708 862 € 1 034 908 € 973 779 € 376 726 € 158 677 € 174 340 €