Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
32 477 444 € 32 589 093 € 28 332 455 € 26 580 981 € 25 363 818 € 30 304 529 € 37 506 411 € 45 172 991 € 43 508 353 € 41 488 821 € 37 696 665 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 289 493 € 3 748 114 € 4 314 556 € 5 152 547 € 6 019 060 € 7 169 412 € 8 214 173 € 8 657 528 € 9 634 997 € 10 308 448 € 10 565 622 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
56 149 € 61 437 € 72 405 € 94 665 € 28 740 € 11 927 € 0 € 2 689 € 7 452 € 12 215 € 10 256 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
22 247€ 53 184€ 72 405€ 94 665€ 8 746€ 11 927€ 0€ 2 689€ 7 452€ 12 215€ 10 256€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 875€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
27 027€ 8 253€ 19 994€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 233 344 € 3 686 677 € 4 242 151 € 5 056 720 € 5 989 158 € 7 071 722 € 8 105 093 € 8 654 839 € 9 627 545 € 10 296 233 € 10 555 366 €
012
A.II.1
Pozemky
475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€ 475 897€
013
A.II.2
Stavby
2 165 057€ 2 731 158€ 3 412 197€ 4 095 975€ 4 756 578€ 5 433 907€ 6 113 508€ 6 557 751€ 7 188 864€ 7 769 619€ 8 335 722€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
317 054€ 245 733€ 188 450€ 323 988€ 590 219€ 989 274€ 1 230 264€ 1 359 040€ 1 601 374€ 1 612 652€ 1 510 730€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
228 427€ 163 560€ 152 464€ 160 860€ 162 544€ 172 644€ 282 424€ 254 568€ 361 410€ 317 896€ 4 506€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 909€ 28 038€ 120 169€ 203 828€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
42 291€ 13 143€ 3 920€ 3 000€ 7 583€ 24 683€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 1 162 € 1 162 € 85 763 € 109 080 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
18 000€ 69 500€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
1 162€ 1 162€ 67 763€ 39 580€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 132 267 € 28 778 740 € 23 972 887 € 21 381 109 € 19 291 714 € 23 009 454 € 29 234 067 € 36 451 442 € 33 763 197 € 31 060 376 € 27 099 702 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 729 760 € 14 622 823 € 10 086 129 € 10 310 615 € 12 067 196 € 11 979 224 € 15 701 033 € 15 658 827 € 14 689 905 € 13 608 216 € 12 820 647 €
035
B.I.1
Materiál
7 008 246€ 8 790 922€ 6 219 685€ 6 980 839€ 8 208 094€ 8 640 001€ 10 289 168€ 10 488 788€ 9 769 892€ 8 736 001€ 9 360 017€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 076 123€ 5 436 923€ 3 639 678€ 2 930 667€ 3 376 923€ 2 837 941€ 4 865 478€ 4 459 746€ 4 394 820€ 4 152 078€ 2 998 419€
037
B.I.3
Výrobky
214 632€ 12 054€ 4 983€ 56 823€ 129 862€ 112 528€ 165 306€ 271 974€ 45 013€ 270 463€ 31 852€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
430 759€ 382 924€ 221 783€ 342 286€ 352 317€ 388 754€ 381 081€ 438 319€ 480 180€ 449 674€ 430 359€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
438 038 € 394 798 € 316 779 € 296 142 € 257 017 € 251 709 € 281 393 € 250 548 € 255 728 € 336 426 € 300 723 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 860 € 1 860 € 1 860 € 16 649 € 16 649 € 16 649 € 33 167 € 32 864 € 32 720 € 32 288 € 25 679 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 860€ 1 860€ 1 860€ 16 649€ 16 649€ 16 649€ 33 167€ 32 864€ 32 720€ 32 288€ 25 679€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
15 000€ 25 000€ 3 000€ 10 021€ 18 462€ 25 615€ 5 404€ 24 698€ 36 415€ 10 687€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
421 178€ 367 938€ 311 919€ 279 493€ 230 347€ 216 598€ 222 611€ 212 280€ 198 310€ 267 723€ 264 357€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 748 462 € 13 283 393 € 9 247 574 € 9 283 099 € 6 270 307 € 9 977 432 € 12 459 610 € 20 233 511 € 18 116 357 € 16 212 815 € 13 804 277 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 674 034 € 12 722 852 € 8 930 057 € 9 064 981 € 5 390 134 € 9 580 848 € 11 794 116 € 18 972 397 € 16 949 669 € 15 553 231 € 12 881 650 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 587 286€ 12 697 345€ 8 895 967€ 8 910 197€ 5 257 508€ 9 365 098€ 11 560 600€ 18 721 742€ 16 627 350€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
86 748€ 25 507€ 34 090€ 154 784€ 132 626€ 215 750€ 233 516€ 250 655€ 322 319€ 15 553 231€ 12 881 650€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 020 808€ 523 233€ 294 571€ 174 815€ 843 175€ 357 698€ 625 998€ 1 147 247€ 1 079 750€ 555 158€ 827 508€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
53 620€ 37 308€ 22 946€ 43 303€ 36 998€ 38 886€ 39 496€ 113 867€ 86 938€ 104 426€ 95 119€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 216 007 € 477 726 € 4 322 405 € 1 491 253 € 697 194 € 801 089 € 792 031 € 308 556 € 701 207 € 902 919 € 174 055 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 459€ 8 597€ 6 011€ 5 815€ 11 263€ 9 418€ 12 979€ 13 318€ 12 233€ 14 394€ 15 460€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 206 548€ 469 129€ 4 316 394€ 1 485 438€ 685 931€ 791 671€ 779 052€ 295 238€ 688 974€ 888 525€ 158 595€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
55 684 € 62 239 € 45 012 € 47 325 € 53 044 € 125 663 € 58 171 € 64 021 € 110 159 € 119 997 € 31 341 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
15 363€ 19 067€ 193€ 137€ 10 614€ 17 121€ 2 181€ 7 666€ 7 374€ 37 062€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 321€ 43 172€ 37 319€ 47 188€ 42 381€ 108 399€ 55 372€ 55 625€ 101 766€ 82 045€ 27 682€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 7 500€ 49€ 143€ 618€ 730€ 1 019€ 890€ 3 659€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
32 477 444 € 32 589 093 € 28 332 455 € 26 580 981 € 25 363 818 € 30 304 529 € 37 506 411 € 45 172 991 € 43 508 353 € 41 488 821 € 37 696 665 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
27 341 750 € 26 328 336 € 23 429 498 € 22 320 627 € 21 392 868 € 25 690 770 € 32 670 508 € 40 757 513 € 39 547 423 € 36 876 818 € 33 104 607 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 € 448 118 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€ 448 118€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 399 038 € 18 500 200 € 17 391 329 € 16 463 570 € 15 761 472 € 17 741 210 € 25 828 215 € 34 618 126 € 31 947 520 € 28 175 308 € 25 108 718 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 399 038€ 18 500 200€ 17 391 329€ 16 463 570€ 15 761 472€ 17 741 210€ 25 828 215€ 34 618 126€ 31 947 520€ 28 175 308€ 25 108 718€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 013 414 € 2 898 838 € 1 108 871 € 927 759 € 702 098 € 3 020 262 € 1 912 995 € 1 210 089 € 2 670 605 € 3 772 212 € 3 066 591 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 135 323 € 6 260 656 € 4 902 610 € 4 259 924 € 3 970 896 € 4 609 848 € 4 829 020 € 4 409 540 € 3 955 374 € 4 609 578 € 4 591 370 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
44 784 € 2 299 € 4 578 € 12 084 € 3 932 € 2 937 € 12 193 € 27 308 € 9 852 € 3 000 € 4 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
44 784€ 2 299€ 4 578€ 12 084€ 3 932€ 2 937€ 12 193€ 27 308€ 9 852€ 3 000€ 4 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 254 317 € 1 086 330 € 916 894 € 623 993 € 519 364 € 289 921 € 265 443 € 229 321 € 186 058 € 164 719 € 146 029 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 254 317€ 1 086 330€ 916 894€ 623 993€ 519 364€ 289 921€ 265 443€ 229 321€ 186 058€ 164 719€ 146 029€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 749 318 € 4 222 049 € 3 239 584 € 2 819 971 € 2 505 571 € 3 445 714 € 3 504 585 € 3 367 280 € 3 257 160 € 3 629 079 € 3 695 871 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 301 397 € 2 309 109 € 2 030 792 € 1 327 374 € 1 009 764 € 1 633 742 € 1 872 466 € 1 863 594 € 1 500 731 € 1 448 385 € 1 626 775 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 981€ 83€ 3 705€ 2 324€ 293€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 301 397€ 2 309 109€ 2 030 792€ 1 327 374€ 1 002 783€ 1 633 659€ 1 868 761€ 1 861 270€ 1 500 438€ 1 448 385€ 1 626 775€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
847 350€ 787 344€ 655 088€ 787 028€ 838 550€ 855 320€ 840 071€ 822 568€ 981 185€ 1 145 114€ 1 155 689€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
516 700€ 494 123€ 422 639€ 515 752€ 543 801€ 558 358€ 556 784€ 542 458€ 641 756€ 739 289€ 753 825€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
81 112€ 628 787€ 127 961€ 185 560€ 109 074€ 392 504€ 195 128€ 93 738€ 125 356€ 287 508€ 152 773€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 759€ 2 686€ 3 104€ 4 257€ 4 382€ 5 790€ 40 136€ 44 922€ 8 132€ 8 783€ 6 809€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 086 187 € 949 978 € 741 554 € 803 876 € 942 029 € 871 276 € 1 046 799 € 785 631 € 502 304 € 812 780 € 745 470 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
544 872€ 460 859€ 389 084€ 342 149€ 555 828€ 498 292€ 668 050€ 473 387€ 234 794€ 364 752€ 326 243€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
541 315€ 489 119€ 352 470€ 461 727€ 386 201€ 372 984€ 378 749€ 312 244€ 267 510€ 448 028€ 419 227€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
717€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
371 € 101 € 347 € 430 € 54 € 3 911 € 6 883 € 5 938 € 5 556 € 2 425 € 688 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
371€ 101€ 347€ 430€ 54€ 3 843€ 6 229€ 4 863€ 3 880€ 145€ 688€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
68€ 654€ 1 075€ 1 676€ 2 280€