Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ContiTrade Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 514 351 € 9 434 872 € 10 671 573 € 11 030 598 € 11 072 438 € 11 684 291 € 12 051 887 € 12 661 636 € 12 245 557 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 010 191 € 5 440 202 € 6 187 941 € 6 556 970 € 6 818 005 € 6 726 029 € 6 974 779 € 6 928 393 € 6 662 318 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
26 645 € 34 117 € 41 589 € 30 451 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
26 645€ 34 117€ 41 589€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 30 451€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 983 546 € 5 406 085 € 6 146 352 € 6 526 519 € 6 818 005 € 6 726 029 € 6 974 779 € 6 928 393 € 6 662 318 €
012
A.II.1
Pozemky
1 396 959€ 1 396 959€ 1 454 604€ 1 445 474€ 1 362 004€ 1 362 004€ 1 362 004€ 1 362 004€ 1 362 004€
013
A.II.2
Stavby
3 055 268€ 3 375 996€ 3 997 068€ 4 316 141€ 4 080 079€ 4 379 719€ 4 646 979€ 4 923 106€ 4 818 070€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
527 816€ 629 627€ 691 899€ 742 297€ 730 631€ 571 240€ 688 010€ 643 283€ 468 338€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 503€ 3 503€ 2 781€ 22 607€ 645 291€ 413 066€ 277 786€ 0€ 13 906€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 445 376 € 3 926 612 € 4 466 898 € 4 446 633 € 4 228 942 € 4 939 662 € 5 054 167 € 5 713 698 € 5 563 637 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 638 552 € 2 367 956 € 2 332 053 € 2 433 263 € 2 096 043 € 2 419 697 € 2 498 295 € 2 464 883 € 2 666 645 €
035
B.I.1
Materiál
2 139€ 5 381€ 1 527€ 2 198€ 1 307€ 29 322€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 636 413€ 2 362 575€ 2 330 526€ 2 431 065€ 2 094 736€ 2 390 375€ 2 498 295€ 2 464 883€ 2 666 645€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 9 293 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 9 293€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 747 462 € 1 431 968 € 1 861 065 € 1 807 171 € 1 941 319 € 2 303 254 € 2 231 074 € 2 782 185 € 2 485 375 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 268 813 € 789 872 € 1 355 372 € 1 787 369 € 1 927 668 € 2 291 593 € 2 201 316 € 2 371 791 € 2 479 423 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
285 620€ 109 136€ 286 318€ 663 289€ 741 694€ 47 627€ 60 724€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
983 193€ 680 736€ 1 069 054€ 1 124 080€ 1 185 974€ 2 243 966€ 2 140 592€ 2 371 791€ 2 479 423€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 436 083€ 609 563€ 482 769€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 391 018€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65€ 0€ 166€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
42 501€ 32 533€ 22 924€ 19 802€ 13 485€ 11 661€ 29 758€ 19 376€ 5 952€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
59 362 € 126 688 € 273 780 € 206 199 € 191 580 € 216 711 € 315 505 € 466 630 € 411 617 €
072
B.V.1.
Peniaze
57 486€ 54 501€ 71 950€ 75 819€ 62 658€ 86 192€ 76 183€ 103 159€ 99 027€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 876€ 72 187€ 201 830€ 130 380€ 128 922€ 130 519€ 239 322€ 363 471€ 312 590€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
58 784 € 68 058 € 16 734 € 26 995 € 25 491 € 18 600 € 22 941 € 19 545 € 19 602 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
58 784€ 39 622€ 16 734€ 26 995€ 25 491€ 18 600€ 22 941€ 19 545€ 19 602€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 28 436€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 514 351 € 9 434 872 € 10 671 573 € 11 030 598 € 11 072 438 € 11 684 291 € 12 051 887 € 12 661 636 € 12 245 557 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
320 713 € 297 712 € 1 764 494 € 375 442 € 2 892 459 € 2 583 159 € 3 595 526 € 4 239 234 € 4 892 986 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 € 7 700 990 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€ 7 700 990€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 000 000€ 4 000 000€ 3 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
45 232 € 45 232 € 45 232 € 45 232 € 29 767 € 29 767 € 29 767 € 29 767 € 29 767 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
45 232€ 45 232€ 45 232€ 45 232€ 29 767€ 29 767€ 29 767€ 29 767€ 29 767€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-11 448 510 € -9 481 728 € -7 370 780 € -4 853 763 € -5 147 598 € -4 135 232 € -3 491 523 € -2 837 770 € -2 507 392 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
701 202€ 701 202€ 701 202€ 701 202€ 407 367€ 407 367€ 407 367€ 407 367€ 407 367€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 149 712€ -10 182 930€ -8 071 982€ -5 554 965€ -5 554 965€ -4 542 599€ -3 898 890€ -3 245 137€ -2 914 759€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 976 999 € -1 966 782 € -2 110 948 € -2 517 017 € 309 300 € -1 012 366 € -643 708 € -653 753 € -330 379 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 193 638 € 9 137 160 € 8 907 079 € 10 655 156 € 8 179 979 € 9 101 132 € 8 456 361 € 8 422 402 € 7 352 571 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
31 475 € 87 984 € 102 499 € 89 745 € 67 659 € 46 069 € 19 794 € 28 756 € 39 469 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 3 622€ 11 933€ 19 794€ 27 227€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
31 475€ 87 984€ 102 499€ 89 745€ 64 037€ 34 136€ 0€ 1 529€ 39 469€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
56 889 € 51 123 € 12 005 € 11 939 € 11 939 € 11 939 € 8 108 € 8 108 € 8 108 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
56 889€ 51 123€ 12 005€ 11 939€ 11 939€ 11 939€ 8 108€ 8 108€ 8 108€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 738 090 € 8 661 713 € 8 356 246 € 10 113 601 € 7 615 351 € 8 550 209 € 7 952 089 € 7 963 744 € 7 031 877 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 063 274 € 3 355 853 € 3 415 693 € 2 034 833 € 2 066 288 € 2 978 899 € 4 685 820 € 7 424 458 € 5 801 876 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 713 463€ 2 433 292€ 2 576 730€ 1 212 051€ 1 280 937€ 1 829 604€ 3 646 600€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 349 811€ 922 561€ 838 963€ 822 782€ 785 351€ 1 149 295€ 1 039 220€ 7 424 458€ 5 801 876€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 051 174€ 4 801 247€ 4 401 027€ 7 611 948€ 5 105 914€ 5 149 479€ 2 758 178€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 702 715€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
232 540€ 194 453€ 204 286€ 186 071€ 165 838€ 149 865€ 152 867€ 147 690€ 151 131€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
164 912€ 138 686€ 144 082€ 133 352€ 119 229€ 106 983€ 109 139€ 103 562€ 106 237€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
216 873€ 162 525€ 180 267€ 137 992€ 142 390€ 150 043€ 234 550€ 278 995€ 268 303€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 317€ 8 949€ 10 891€ 9 405€ 15 692€ 14 940€ 11 535€ 9 039€ 1 615€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
367 184 € 336 340 € 436 329 € 439 871 € 485 030 € 492 915 € 476 370 € 421 794 € 273 117 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
70 384€ 63 372€ 132 043€ 143 304€ 136 219€ 122 021€ 97 655€ 170 530€ 124 656€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
296 800€ 272 968€ 304 286€ 296 567€ 348 811€ 370 894€ 378 715€ 251 264€ 148 461€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé