Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SYON SK, s. r. o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
223 546 € 96 476 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
105 067 € 32 820 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
32 820 € 32 820 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 820€ 32 820€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
72 247 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
72 247€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
118 479 € 63 656 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
110 015 € 4 382 €
036
B.I.5
Tovar
110 015€ 4 382€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 148 € 15 303 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 148€ 7 029€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 274€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 316 € 43 971 €
056
B.IV.1
Peniaze
688€ 40 546€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 628€ 3 425€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
223 546 € 96 476 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
58 459 € 56 652 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
140 000 € 140 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
140 000€ 140 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-89 987 € -135 231 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
27 175€ 27 175€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-117 162€ -162 406€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 807 € 45 244 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
165 087 € 39 824 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
165 087 € 39 824 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
120 990€ 39 384€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
42 472€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 625€ 440€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé