Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FIRO-tour, s.r.o. v konkurze

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.03.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 648 737 € 1 974 542 € 3 328 554 € 2 478 806 € 2 357 319 € 1 690 639 € 1 823 896 € 2 253 291 € 2 248 557 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
74 332 € 112 835 € 283 933 € 318 909 € 309 161 € 345 768 € 352 247 € 423 916 € 354 713 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 281 € 22 257 € 44 147 € 56 708 € 30 420 € 68 585 € 134 741 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
223€ 902€ 1 580€ 2 258€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 822€ 10 613€ 16 404€ 22 703€ 29 518€ 67 005€ 132 483€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
459€ 11 644€ 27 743€ 33 782€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
71 832 € 110 335 € 278 652 € 296 652 € 265 014 € 289 060 € 321 827 € 355 331 € 219 972 €
012
A.II.1
Pozemky
1 898€ 1 898€ 1 898€ 1 898€ 1 898€ 1 898€ 1 898€
013
A.II.2
Stavby
71 832€ 72 588€ 223 279€ 222 827€ 235 100€ 247 374€ 259 647€ 271 921€ 193 365€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 747€ 53 475€ 71 927€ 28 016€ 39 788€ 60 282€ 81 512€ 24 709€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 500 € 2 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 500€ 2 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 574 405 € 1 808 033 € 2 663 634 € 1 902 795 € 1 817 694 € 1 079 997 € 1 235 981 € 1 602 181 € 1 538 726 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
66 373 € 68 905 € 3 344 € 3 315 € 908 € 959 € 994 €
035
B.I.1
Materiál
66 373€ 68 905€ 3 344€ 3 315€ 908€ 959€ 994€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
611 589 € 619 973 € 1 339 305 € 1 348 345 € 926 777 € 779 282 € 645 149 € 950 499 € 1 107 572 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
603 772 € 609 413 € 1 260 261 € 1 273 584 € 802 287 € 662 393 € 530 161 € 505 809 € 382 514 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
603 772€ 609 413€ 1 260 261€ 1 273 584€ 802 287€ 662 393€ 530 161€ 505 809€ 382 514€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
68 827€ 68 828€ 118 735€ 107 235€ 107 272€ 443 046€ 723 045€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 817€ 10 560€ 10 217€ 5 933€ 5 755€ 9 654€ 7 716€ 1 644€ 2 013€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
884 696 € 855 400 € 962 287 € 661 023 € 776 047 € 629 344 € 599 370 € 455 574 € 161 716 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
873 657 € 836 693 € 925 692 € 578 365 € 718 451 € 579 487 € 587 823 € 370 824 € 115 330 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
51 943€ 51 943€ 2 502€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
821 714€ 784 750€ 923 190€ 578 365€ 718 451€ 579 487€ 587 823€ 370 824€ 115 330€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 039€ 18 087€ 28 770€ 62 997€ 55 446€ 44 533€ 8 403€ 81 539€ 44 958€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
620€ 7 825€ 19 661€ 2 150€ 5 324€ 3 144€ 3 211€ 1 428€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
78 120 € 332 660 € 295 669 € -175 478 € 111 526 € -331 944 € -9 446 € 195 149 € 268 444 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 312€ 20 885€ 37 385€ 28 945€ 23 662€ 18 758€ 11 700€ 20 884€ 14 088€
073
B.V.2.
Účty v bankách
74 808€ 311 775€ 258 284€ -204 423€ 87 864€ -350 702€ -21 146€ 174 265€ 254 356€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
53 674 € 380 987 € 257 102 € 230 464 € 264 874 € 235 668 € 227 194 € 355 118 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 238€ 380 987€ 253 975€ 230 464€ 264 874€ 235 668€ 227 194€ 355 118€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 436€ 3 127€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 648 737 € 1 974 542 € 3 328 554 € 2 478 806 € 2 357 319 € 1 690 639 € 1 823 896 € 2 253 291 € 2 248 557 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 374 914 € -2 256 509 € 127 839 € 113 948 € 161 683 € 98 441 € 63 482 € 381 957 € 359 573 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 263 812 € 120 535 € 106 643 € 91 138 € 91 137 € 56 177 € 22 385 € 352 269 € 296 331 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
120 535€ 120 535€ 106 643€ 91 138€ 91 137€ 56 177€ 22 385€ 352 269€ 296 331€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 384 347€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-118 406 € -2 384 348 € 13 892 € 15 506 € 63 242 € 34 960 € 33 793 € 22 384 € 55 938 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 023 651 € 4 231 051 € 1 370 910 € 1 189 926 € 1 004 563 € 874 633 € 1 134 386 € 1 156 274 € 1 358 535 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 629 € 19 198 € 34 036 € 48 125 € 19 892 € 18 800 € 23 265 € 93 879 € 1 751 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
66 261 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
66 261€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 260€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 629€ 6 485€ 6 389€ 4 783€ 3 600€ 3 353€ 2 626€ 1 995€ 1 751€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 713€ 27 647€ 43 342€ 10 032€ 15 447€ 20 639€ 25 623€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
313 526€ 450 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 932 146 € 2 982 441 € 727 828 € 1 115 478 € 960 349 € 822 494 € 1 084 592 € 682 366 € 1 338 985 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 869 267 € 2 908 995 € 578 596 € 978 508 € 864 154 € 650 111 € 895 052 € 497 470 € 820 642 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
10 612€ 10 627€ 489 886€ 755 175€ 698 151€ 525 842€ 679 098€ 319 732€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 858 655€ 2 898 368€ 88 710€ 223 333€ 166 003€ 124 269€ 215 954€ 177 738€ 820 642€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 672€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
750€ 751€ 29 357€ 9 493€ 7 221€ 66 824€ 6 824€ 25 583€ 301 944€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 155€ 14 114€ 27 033€ 22 318€ 22 231€ 17 395€ 18 558€ 18 216€ 19 010€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 314€ 34 198€ 17 869€ 14 551€ 14 448€ 11 143€ 12 041€ 12 012€ 12 624€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
927€ 3 198€ 7 432€ 3 727€ 3 989€ 3 094€ 11 272€ 13 316€ 10 540€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 733€ 21 185€ 67 541€ 86 881€ 48 306€ 73 927€ 90 173€ 115 769€ 174 225€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 634 € 40 732 € 24 036 € 26 323 € 24 322 € 28 841 € 24 996 € 18 406 € 17 739 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
44 434€ 37 157€ 20 336€ 20 123€ 20 184€ 19 720€ 20 796€ 18 406€ 17 739€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 200€ 3 575€ 3 700€ 6 200€ 4 138€ 9 121€ 4 200€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
725 716€ 738 680€ 585 010€ 4 498€ 1 533€ 361 623€ 60€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 829 805 € 1 174 932 € 1 191 073 € 717 565 € 626 028 € 715 060 € 530 449 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 829 805€ 1 174 932€ 1 191 073€ 717 565€ 626 028€ 715 060€ 530 449€