Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
491 910 000 € 400 883 000 € 396 221 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
465 659 000€ 376 111 000€ 352 658 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
20 392 000€ 19 773 000€ 17 636 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
590 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 269 000€ 4 999 000€ 25 927 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
387 886 000 € 301 712 000 € 281 400 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
135 185 000€ 60 166 000€ 41 256 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
60 238 000€ 56 655 000€ 58 161 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
64 372 000 € 59 543 000 € 56 926 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
43 065 000€ 39 223 000€ 37 160 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
21 307 000€ 20 320 000€ 19 766 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
80 659 000€ 77 938 000€ 81 576 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
78 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 005 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
46 349 000€ 47 410 000€ 43 481 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
104 024 000 € 99 171 000 € 114 821 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
290 628 000 € 279 063 000 € 270 877 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 6 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 6 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 747 000 € 18 739 000 € 19 093 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 747 000 € 18 739 000 € 19 093 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 747 000 € -18 739 000 € -19 087 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
85 277 000 € 80 432 000 € 95 734 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 653 000 € 19 769 000 € 24 498 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 690 000€ 21 947 000€ 27 449 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
963 000€ -2 178 000€ -2 951 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
63 624 000 € 60 663 000 € 71 236 000 €