Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 028 104 000 € 990 374 000 € 981 522 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
9 768 000 € 7 204 000 € 6 711 000 €
005
A.I.2
Software
4 860 000 € 4 435 000 € 4 505 000 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 71 000 € 142 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 908 000 € 2 698 000 € 2 064 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 018 336 000 € 983 170 000 € 974 811 000 €
012
A.II.1
Pozemky
27 785 000 € 27 358 000 € 27 041 000 €
013
A.II.2
Stavby
909 131 000 € 896 525 000 € 893 846 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 579 000 € 9 525 000 € 9 926 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
66 841 000 € 49 762 000 € 43 998 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
88 386 000 € 84 579 000 € 64 034 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
652 000 € 811 000 € 1 068 000 €
035
B.I.1
Materiál
652 000 € 811 000 € 1 068 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
83 857 000 € 80 049 000 € 61 117 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
34 649 000 € 24 966 000 € 31 300 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 140 000 € 0 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 068 000 € 55 083 000 € 29 817 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
3 877 000 € 3 719 000 € 1 849 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 877 000 € 3 719 000 € 1 849 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
177 346 000 € 170 179 000 € 160 801 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
71 052 000 € 64 598 000 € 58 319 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
73 067 000 € 72 354 000 € 69 255 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
73 067 000 € 72 354 000 € 69 255 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
848 346 000 € 822 747 000 € 820 339 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
715 685 000 € 401 563 000 € 721 606 000 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
630 000 000 € 315 000 000 € 630 000 000 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
85 685 000 € 86 563 000 € 91 606 000 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 208 000 € 9 505 000 € 9 724 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
96 754 000 € 90 194 000 € 84 176 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
45 371 000 € 20 042 000 € 78 786 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 347 000 € 6 369 000 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 603 000 € 1 104 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-383 000 € 3 472 000 € 5 390 000 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
42 816 000 € 59 207 000 € 0 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
21 824 000 € 1 652 000 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 875 000 € 319 833 000 € 4 833 000 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
90 798 000 € 82 027 000 € 64 416 000 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
80 373 000 € 75 029 000 € 60 543 000 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 425 000 € 6 998 000 € 3 873 000 €