Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
101 179 951 € 79 138 553 € 76 756 243 € 70 726 667 € 65 354 311 € 57 553 517 € 55 756 761 € 57 146 831 € 49 507 216 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
45 581 652 € 31 076 477 € 27 533 974 € 25 502 586 € 22 162 006 € 21 800 490 € 18 680 194 € 18 602 806 € 18 896 581 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
84 981 € 62 285 € 74 569 € 98 584 € 39 300 € 73 154 € 112 243 € 118 711 € 54 462 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
78 066 € 57 425 € 74 200 € 75 884 € 39 300 € 73 154 € 112 243 € 117 214 € 54 462 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 915 € 4 860 € 369 € 22 700 € 1 497 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
45 471 022 € 30 988 543 € 27 433 756 € 25 378 353 € 22 097 057 € 21 701 687 € 18 567 951 € 18 484 095 € 18 842 119 €
012
A.II.1
Pozemky
257 665 € 257 665 € 257 665 € 257 665 € 257 665 € 257 665 € 257 665 € 257 665 € 257 665 €
013
A.II.2
Stavby
5 977 858 € 6 293 258 € 6 078 805 € 6 224 469 € 5 790 759 € 5 890 350 € 6 038 009 € 6 239 379 € 6 269 207 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 014 875 € 17 248 118 € 19 319 980 € 15 542 161 € 14 522 637 € 14 764 977 € 11 461 905 € 10 662 993 € 9 908 892 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 267 361 € 7 013 880 € 1 750 006 € 2 855 110 € 1 424 968 € 788 695 € 810 372 € 893 474 € 2 386 271 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 953 263 € 175 622 € 27 300 € 498 948 € 101 028 € 430 584 € 20 084 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
25 649 € 25 649 € 25 649 € 25 649 € 25 649 € 25 649 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
25 649 € 25 649 € 25 649 € 25 649 € 25 649 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 25 649 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 239 660 € 47 772 364 € 49 005 147 € 44 961 034 € 42 803 526 € 35 310 204 € 36 569 135 € 37 655 760 € 30 179 612 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
32 964 094 € 24 410 187 € 25 926 838 € 21 723 840 € 21 759 205 € 18 852 195 € 17 988 290 € 19 699 598 € 15 352 188 €
032
B.I.1
Materiál
24 454 409 € 17 182 709 € 16 708 651 € 13 550 816 € 13 167 884 € 12 529 682 € 12 068 250 € 13 771 229 € 11 111 246 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 802 000 € 1 575 466 € 1 423 103 € 1 642 778 € 1 118 814 € 995 751 € 893 205 € 979 437 €
034
B.I.3
Výrobky
6 520 704 € 5 489 577 € 7 682 977 € 6 283 984 € 7 001 105 € 4 650 661 € 3 824 520 € 2 964 465 € 2 283 437 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
186 981 € 162 435 € 112 107 € 246 262 € 471 402 € 676 101 € 1 202 315 € 1 984 467 € 1 073 583 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 254 628 € 2 111 886 € 2 040 054 € 2 404 040 € 2 066 468 € 1 427 444 € 1 154 594 € 872 905 € 738 477 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 254 628 € 2 111 886 € 2 040 054 € 2 404 040 € 2 066 468 € 1 427 444 € 1 154 594 € 872 905 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 705 437 € 19 066 110 € 18 997 928 € 17 130 405 € 16 518 093 € 13 336 927 € 12 876 086 € 12 550 194 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 205 266 € 17 029 840 € 18 550 697 € 16 645 752 € 16 327 165 € 13 317 327 € 12 838 262 € 9 911 237 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 313 247 € 1 998 021 € 410 767 € 378 442 € 0 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
186 924 € 38 249 € 447 231 € 73 886 € 190 928 € 19 600 € 37 824 € 2 260 515 € 995 814 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 315 501 € 2 184 181 € 2 040 327 € 3 702 749 € 2 459 760 € 1 693 638 € 4 550 165 € 4 533 063 € 4 981 700 €
056
B.IV.1
Peniaze
632 € 1 079 € 1 585 € 1 476 € 1 535 € 1 328 € 879 € 632 € 1 568 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 314 869 € 2 183 102 € 2 038 742 € 3 701 273 € 2 458 225 € 1 692 310 € 4 549 286 € 4 532 431 € 4 980 132 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
358 639 € 289 712 € 217 122 € 263 047 € 388 779 € 442 823 € 507 432 € 888 265 € 431 023 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 081 € 9 255 € 3 307 € 40 603 € 195 502 € 237 022 € 341 711 € 205 349 € 283 095 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
219 545 € 225 246 € 193 298 € 216 416 € 190 493 € 199 740 € 157 801 € 165 313 € 147 928 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
132 013 € 55 211 € 20 517 € 6 028 € 2 784 € 6 061 € 7 920 € 517 603 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
101 179 951 € 79 138 553 € 76 756 243 € 70 726 667 € 65 354 311 € 57 553 517 € 55 756 761 € 57 146 831 € 49 507 216 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
37 153 395 € 38 334 807 € 41 231 791 € 34 467 386 € 33 047 803 € 29 557 461 € 25 650 509 € 24 582 371 € 36 114 812 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 €
069
A.I.1
Základné imanie
21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 € 21 907 986 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
66 817 € -132 075 € 442 051 € 69 743 € 179 651 € -93 060 € -342 524 € 310 046 € 199 509 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
66 817 € -132 075 € 442 051 € 69 743 € 179 651 € -93 060 € -342 524 € 310 046 € 199 509 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 190 798 € 2 190 798 € 2 190 798 € 1 783 628 € 1 303 599 € 1 012 121 € 926 085 € 926 085 € 893 214 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 190 798 € 2 190 798 € 2 190 798 € 1 783 628 € 1 303 599 € 1 012 121 € 926 085 € 926 085 € 893 214 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 610 540 € 6 792 517 € 2 706 563 € 1 476 464 € 55 979 € 900 855 € 1 438 255 € 2 064 796 € 12 456 678 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 610 540 € 6 792 517 € 2 706 563 € 1 476 464 € 55 979 € 900 855 € 1 438 255 € 2 064 796 € 12 456 678 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 377 254 € 7 575 581 € 13 984 393 € 9 229 565 € 9 600 588 € 5 829 559 € 1 720 707 € -626 542 € 657 425 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
63 948 988 € 40 794 006 € 35 523 767 € 36 256 654 € 32 302 626 € 27 573 215 € 30 095 871 € 32 553 846 € 13 383 056 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 735 366 € 6 179 461 € 6 352 299 € 6 391 433 € 4 773 193 € 1 926 460 € 887 334 € 725 421 € 1 314 406 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 046 592 € 1 021 827 € 813 211 € 829 954 € 776 499 € 740 325 € 666 331 € 601 225 € 558 538 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 468 633 € 2 309 005 € 2 376 901 € 2 039 019 € 2 340 773 € 1 028 230 € 42 186 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
220 141 € 2 848 629 € 3 162 187 € 3 522 460 € 1 655 921 € 157 905 € 178 817 € 124 196 € 755 868 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 639 065 € 3 635 804 € 2 377 415 € 2 287 308 € 1 050 802 € 404 404 € 182 854 € 196 297 € 158 021 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 639 065 € 3 635 804 € 2 377 415 € 2 287 308 € 1 050 802 € 404 404 € 182 854 € 196 297 € 158 021 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
56 574 557 € 30 978 741 € 26 794 053 € 27 577 913 € 26 478 631 € 25 242 351 € 29 025 683 € 31 632 128 € 11 910 629 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
33 868 437 € 20 706 844 € 22 325 563 € 17 645 866 € 14 324 635 € 12 786 276 € 10 867 937 € 10 175 561 € 10 111 514 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
207 440 € 441 652 € 111 022 € 174 789 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 568 974 € 7 141 474 € 250 474 € 7 304 474 € 8 432 725 € 15 059 855 € 14 784 358 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 8 642 474 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 5 000 000 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 217 921 € 1 027 492 € 987 160 € 946 119 € 862 951 € 819 287 € 699 194 € 671 570 € 692 514 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
780 764 € 656 374 € 615 552 € 592 015 € 540 673 € 513 723 € 438 425 € 434 027 € 411 978 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 138 461 € 1 314 325 € 2 615 304 € 1 089 439 € 2 107 898 € 2 389 840 € 1 176 096 € 455 450 € 519 511 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0 € 132 232 € 93 060 € 342 524 € 140 € 323 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
77 568 € 9 740 € 685 € 2 627 € 3 882 € 422 841 € 10 381 € 10 614 € 9 348 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
77 568 € 9 740 € 685 € 2 627 € 3 882 € 422 841 € 10 381 € 10 614 € 9 348 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 € 0 €