Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŽILPO, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 574 782€ 5 226 629€ 5 264 403€ 4 512 939€ 4 574 734€ 4 294 506€ 4 271 008€ 4 278 831€ 4 052 825€ 3 850 583€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 698 359 € 5 454 496 € 6 536 002 € 4 629 077 € 4 627 219 € 4 374 789 € 4 328 419 € 4 365 947 € 4 176 448 € 4 024 499 € 3 697 208 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
31 483€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 574 782€ 5 226 629€ 5 264 403€ 4 512 939€ 4 574 734€ 4 294 506€ 4 271 008€ 4 247 347€ 4 052 826€ 3 850 583€ 3 464 319€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
3 525€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 544€ 2 615€ 735 413€ 5 026€ 200€ 400€ 2 208€ 40 000€ 62 980€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
116 508€ 225 252€ 536 186€ 111 112€ 52 285€ 80 283€ 57 411€ 86 717€ 121 414€ 133 916€ 169 909€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 557 150 € 5 382 644 € 6 287 482 € 4 460 229 € 4 259 455 € 4 100 241 € 3 965 595 € 4 001 553 € 3 760 564 € 3 542 086 € 3 543 576 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 484€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
909 292€ 1 049 743€ 1 361 513€ 819 363€ 658 750€ 646 008€ 627 837€ 593 787€ 619 162€ 490 892€ 510 342€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
776 623€ 675 966€ 763 503€ 687 614€ 775 667€ 814 963€ 907 072€ 834 723€ 985 921€ 798 810€ 802 711€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 256 324 € 3 052 570 € 2 972 631 € 2 518 432 € 2 417 093 € 2 296 751 € 2 104 231 € 2 202 487 € 1 840 405 € 1 788 107 € 1 682 033 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 369 320€ 2 182 863€ 2 183 949€ 1 845 171€ 1 775 956€ 1 684 388€ 1 533 608€ 1 638 541€ 1 353 238€ 1 311 942€ 1 213 479€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 000€ 0€ 16 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
787 827€ 743 117€ 726 306€ 603 166€ 583 418€ 552 893€ 519 224€ 516 501€ 443 397€ 432 486€ 411 744€
19
E.4.
Sociálne náklady
99 177€ 78 590€ 62 376€ 70 095€ 57 719€ 59 470€ 51 399€ 47 445€ 43 770€ 43 679€ 40 810€
20
F.
Dane a poplatky
23 555€ 12 322€ 11 947€ 11 873€ 11 170€ 11 086€ 10 704€ 10 758€ 17 649€ 9 297€ 9 244€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
437 822€ 458 122€ 347 547€ 324 173€ 305 922€ 258 712€ 234 852€ 249 926€ 264 766€ 409 019€ 439 820€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
437 822€ 458 122€ 347 547€ 324 173€ 305 922€ 258 712€ 234 852€ 249 926€ 264 766€ 409 019€ 439 820€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 544€ 2 615€ 735 413€ 4 097€ 8 743€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
570€ -38€ 38€ 239€ 216€ 556€ -2 194€ -4 711€ 2 414€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
149 420€ 131 344€ 94 890€ 98 774€ 90 853€ 72 482€ 80 683€ 77 832€ 34 855€ 46 575€ 88 269€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
141 209 € 71 852 € 248 520 € 168 848 € 367 764 € 274 548 € 362 824 € 364 394 € 415 884 € 482 413 € 153 632 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 892 392 € 3 500 920 € 3 139 387 € 3 005 962 € 3 140 317 € 2 833 535 € 2 736 099 € 2 818 836 € 2 447 743 € 2 560 881 € 2 151 266 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 € 16 € 2 € 2 € 16 € 3 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 16 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 16€ 3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
15€ 16€ 2€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
29 304 € 36 384 € 34 833 € 38 032 € 44 675 € 56 919 € 72 082 € 79 660 € 89 536 € 115 742 € 108 132 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 228 € 33 561 € 32 132 € 35 423 € 42 142 € 54 556 € 70 207 € 77 811 € 87 498 € 113 763 € 106 733 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26 228€ 33 561€ 32 132€ 35 423€ 42 142€ 54 556€ 70 207€ 77 811€ 87 498€ 113 763€ 106 733€
52
O.
Kurzové straty
24€ 16€ 9€ 70€ 61€ 19€ 56€ 41€ 94€ 38€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 052€ 2 807€ 2 701€ 2 600€ 2 463€ 2 302€ 1 856€ 1 793€ 1 997€ 1 885€ 1 361€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-29 304 € -36 369 € -34 817 € -38 032 € -44 675 € -56 919 € -72 080 € -79 658 € -89 520 € -115 739 € -108 130 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
111 905 € 35 483 € 213 703 € 130 816 € 323 089 € 217 629 € 290 744 € 284 736 € 326 364 € 366 674 € 45 502 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
25 168 € 7 777 € 45 601 € 28 809 € 66 335 € 41 153 € 57 500 € 63 991 € 69 873 € 85 294 € 11 008 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
24 763€ 8 157€ 43 868€ 29 345€ 65 933€ 40 416€ 58 549€ 67 296€ 72 685€ 86 759€ 12 383€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
405€ -380€ 1 733€ -536€ 402€ 737€ -1 049€ -3 305€ -2 812€ -1 465€ -1 375€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
86 737 € 27 706 € 168 102 € 102 007 € 256 754 € 176 476 € 233 244 € 220 745 € 256 491 € 281 380 € 34 494 €