Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ECO-INVEST, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 262 744€ 5 309 881€ 5 749 039€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 012 859 € 3 821 707 € 3 960 025 € 4 151 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 996 788€ 3 812 562€ 3 830 959€ 3 827 327€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
326 282€ 110 500€ 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 689 789€ 9 145€ 18 566€ 323 373€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 689 048 € 7 913 765 € 3 859 042 € 7 158 879 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
93 123€ 190 296€ 109 963€ 144 960€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 670 697€ 4 191 021€ 3 089 798€ 3 399 092€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 112 764 € 2 293 452 € 1 446 492 € 1 791 755 €
16
E.1.
Mzdové náklady
988 346€ 2 075 737€ 1 278 125€ 1 597 097€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
116 405€ 201 830€ 157 900€ 182 606€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 013€ 15 885€ 10 467€ 12 052€
20
F.
Dane a poplatky
464€ 21 193€ 15 077€ 5 392€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
216 916€ 136 787€ 171 456€ 178 290€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
216 916€ 136 787€ 171 456€ 178 290€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
140 055€ 198 930€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 746 975€ 974 148€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 455 029€ 1 081 016€ 574 301€ 665 242€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 676 189 € -4 092 058 € 100 983 € -3 007 879 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 767 032 € -568 755 € 631 198 € 283 275 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30 587 052 € 23 384 203 € 12 181 723 € 66 466 690 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
29 400 000 € 19 600 000 € 9 873 933 € 58 863 913 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
9 873 933€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
29 400 000€ 19 600 000€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
58 863 913€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
891 650 € 1 488 167 € 1 789 014 € 910 667 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
716 792€ 790 844€ 710 594€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
174 858€ 697 323€ 1 078 420€ 910 667€
42
XII.
Kurzové zisky
295 402€ 2 296 029€ 518 776€ 167€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 6 691 943€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 666 937 € 548 622 € 644 282 € 9 116 459 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
6 635 853€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 319 € 19 159 € 31 910 € 44 831 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 319€ 19 159€ 31 910€ 44 831€
52
O.
Kurzové straty
1 636 719€ 372 439€ 492 868€ 2 432 763€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 899€ 157 024€ 119 504€ 3 012€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
28 920 115 € 22 835 581 € 11 537 441 € 57 350 231 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 243 926 € 18 743 523 € 11 638 424 € 54 342 352 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
35 552 € 408 930 € 224 541 € 25 006 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
35 552€ 395 416€ 227 668€ 33 985€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
13 514€ -3 127€ -8 979€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
25 208 374 € 18 334 593 € 11 413 883 € 54 317 346 €