Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
312 226 € 289 834 € 347 496 € 241 883 € 223 416 € 390 117 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
49 630 € 90 348 € 98 386 € 98 656 € 101 282 € 91 257 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
49 630 € 90 348 € 98 386 € 98 656 € 101 282 € 91 257 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 630€ 90 348€ 98 386€ 98 656€ 101 282€ 91 257€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
262 596 € 199 486 € 249 110 € 143 227 € 122 134 € 298 860 €
015
B.I.
Zásoby
3 778€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
228 052 € 162 513 € 165 091 € 129 877 € 88 258 € 268 137 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
34 182€ 48 812€ 58 715€ 120 710€ 86 798€ 192 132€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 522€ 1 641€ 2 618€ 7 167€ 1 383€ 3 362€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
192 348€ 112 060€ 103 758€ 2 000€ 77€ 72 643€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
34 544 € 36 973 € 84 019 € 13 350 € 30 098 € 30 723 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
34 544€ 36 973€ 84 019€ 13 350€ 30 098€ 30 723€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
312 226 € 289 834 € 347 496 € 241 883 € 223 416 € 390 117 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
114 764 € 114 927 € 122 702 € 115 866 € 103 283 € 92 172 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
102 382€ 102 382€ 102 382€ 102 382€ 102 382€ 102 050€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 920€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
5 243€ 13 017€ 6 181€ -6 402€ -19 613€ -33 214€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-164 € -7 775 € 6 836 € 12 583 € 13 211 € 15 777 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
197 462 € 174 907 € 224 794 € 126 017 € 120 133 € 297 945 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
26 594€ 26 837€ 15 417€ 26 961€ 33 601€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
95 236€ 92 512€ 118 720€ 15 177€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
17 458 € 29 350 € 47 622 € 100 139 € 77 995 € 242 411 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
13 443€ 603€ 42 088€ 53 136€ 11 522€ 209 340€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 965€ 1 523€ 3 478€ 2 363€ 2 231€ 1 721€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
626€ 137€ 1 912€ 1 715€ 1 629€ 3 219€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 424€ 27 087€ 144€ 42 925€ 62 613€ 28 131€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 040€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
58 174€ 26 208€ 58 452€ 8 421€ 15 177€ 6 756€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci