Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROMA INVEST, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
364 437 € 344 242 € 356 741 € 399 443 € 615 582 € 328 029 € 384 578 € 421 477 € 342 681 € 870 092 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 741 € 13 077 € 21 104 € 16 184 € 28 287 € 35 937 € 36 770 € 56 148 € 30 326 € 700 255 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 741 € 13 077 € 21 104 € 16 184 € 28 287 € 35 937 € 36 770 € 56 148 € 30 326 € 32 794 €
012
A.II.1
Pozemky
3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€ 3 516€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 225€ 9 561€ 17 588€ 12 668€ 24 771€ 32 421€ 33 254€ 52 632€ 26 810€ 29 278€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
667 461 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
667 461€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
331 214 € 330 921 € 335 413 € 370 885 € 587 021 € 289 863 € 345 579 € 363 480 € 310 518 € 166 636 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
189 € 257 € 211 € 174 € 202 € 148 € 159 € 142 € 109 € 133 €
035
B.I.1
Materiál
189€ 257€ 211€ 174€ 202€ 148€ 159€ 142€ 109€ 133€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
193 306 € 239 551 € 123 610 € 211 542 € 430 889 € 277 821 € 300 485 € 304 869 € 211 642 € 94 943 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
192 875 € 219 443 € 104 191 € 180 502 € 430 889 € 254 082 € 300 485 € 304 842 € 117 260 € 94 943 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
192 875€ 219 443€ 104 191€ 180 502€ 430 889€ 254 082€ 300 485€ 304 842€ 117 260€ 94 943€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
223€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 419€ 31 040€ 23 739€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
431€ 20 108€ 27€ 94 159€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
137 719 € 91 113 € 211 592 € 159 169 € 155 930 € 11 894 € 44 935 € 58 469 € 98 767 € 71 560 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 539€ 23 085€ 13 646€ 25 326€ 13 559€ 1 832€ 4 080€ 18 294€ 2 580€ 1 495€
073
B.V.2.
Účty v bankách
115 180€ 68 028€ 197 946€ 133 843€ 142 371€ 10 062€ 40 855€ 40 175€ 96 187€ 70 065€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 482 € 244 € 224 € 12 374 € 274 € 2 229 € 2 229 € 1 849 € 1 837 € 3 201 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
305€ 244€ 224€ 274€ 274€ 2 229€ 2 229€ 1 849€ 1 837€ 3 201€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 177€ 12 100€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
364 437 € 344 242 € 356 741 € 399 443 € 615 582 € 328 029 € 384 578 € 421 477 € 342 681 € 870 092 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
275 862 € 270 560 € 281 704 € 298 426 € 346 603 € 201 325 € 230 921 € 152 596 € 208 274 € 785 479 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
576 726 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
62 665€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
514 061€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
216 044 € 225 188 € 236 910 € 225 087 € 149 809 € 134 405 € 86 079 € 61 010 € 102 237 € 75 376 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
216 044€ 225 188€ 236 910€ 225 087€ 149 809€ 134 405€ 86 079€ 61 010€ 102 237€ 75 376€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
23 302 € 8 856 € 8 278 € 36 823 € 160 278 € 30 404 € 108 326 € 55 070 € 69 521 € 96 861 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
88 575 € 73 682 € 75 037 € 101 017 € 268 979 € 126 704 € 153 657 € 268 881 € 134 407 € 84 495 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
434 € 293 € 206 € 155 € 145 € 60 € 318 € 480 € 628 € 724 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
434€ 293€ 206€ 155€ 145€ 60€ 318€ 480€ 628€ 724€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
69 529 € 54 779 € 64 122 € 90 513 € 251 928 € 79 798 € 137 230 € 241 875 € 113 725 € 56 712 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 324 € 16 473 € 30 300 € 55 013 € 192 533 € 48 129 € 105 782 € 201 133 € 84 353 € 42 159 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 324€ 16 473€ 30 300€ 55 013€ 192 533€ 48 129€ 105 782€ 201 133€ 84 353€ 42 159€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 600€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 922€ 8 733€ 8 817€ 8 685€ 8 765€ 8 509€ 8 408€ 7 372€ 6 162€ 5 400€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 248€ 5 289€ 5 579€ 5 505€ 5 596€ 5 497€ 4 873€ 4 622€ 3 791€ 3 048€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
30 035€ 24 284€ 19 426€ 21 310€ 45 034€ 13 063€ 18 167€ 28 748€ 19 419€ 6 105€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 028 € 15 026 € 7 125 € 6 765 € 13 322 € 13 192 € 12 525 € 12 865 € 9 872 € 4 204 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 028€ 15 026€ 7 125€ 6 765€ 13 322€ 13 192€ 12 525€ 12 865€ 9 872€ 4 204€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 598€ 19 271€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 584€ 3 584€ 3 584€ 3 584€ 3 584€ 33 654€ 3 584€ 13 661€ 3 584€ 3 584€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
118 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
118€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé