Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 376 423 € 91 181 584 € 100 824 117 € 82 789 484 € 65 275 753 € 80 294 023 € 66 195 902 € 66 106 969 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
66 493 746€ 90 125 117€ 98 670 898€ 82 976 330€ 62 358 896€ 81 707 722€ 65 055 547€ 65 784 173€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
541 051€ -133 335€ 788 764€ -1 026 928€ 2 008 748€ -1 418 048€ 938 547€ 319 420€
07
II.3
Aktivácia
1 341 626€ 1 189 802€ 1 364 455€ 840 082€ 908 109€ 4 349€ 201 808€ 3 376€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
67 017 222 € 76 759 663 € 75 206 800 € 69 269 012 € 57 088 387 € 65 481 061 € 59 570 301 € 59 275 716 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 475 303€ 64 232 440€ 62 368 734€ 58 058 473€ 49 100 178€ 56 621 237€ 54 685 746€ 54 406 627€
10
B.2
Služby
10 541 859€ 12 525 288€ 12 835 098€ 11 209 993€ 7 989 635€ 8 885 228€ 4 865 478€ 4 869 089€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 359 201 € 14 421 921 € 25 617 317 € 13 520 472 € 8 187 366 € 14 812 962 € 6 625 601 € 6 831 253 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 489 959 € 4 385 532 € 4 173 234 € 3 961 543 € 3 982 820 € 4 381 211 € 5 277 822 € 4 734 508 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 210 426€ 3 139 259€ 2 984 422€ 2 849 134€ 2 865 756€ 3 137 973€ 3 797 709€ 3 399 953€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 156 257€ 1 127 520€ 1 069 216€ 1 021 473€ 1 011 061€ 1 122 670€ 1 353 362€ 1 215 921€
16
C.4
Sociálne náklady
123 276€ 118 753€ 109 596€ 90 936€ 106 003€ 120 568€ 126 751€ 118 634€
17
D
Dane a poplatky
426 037€ 402 951€ 307 012€ 283 216€ 357 889€ 418 684€ 332 782€ 292 929€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 853 852€ 5 380 515€ 5 550 857€ 4 945 765€ 4 361 808€ 4 457 270€ 3 963 143€ 4 442 350€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
163 272€ 919 969€ 623 334€ 80 519€ 260 912€ 3 183 324€ 961 964€ 1 585 975€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 670€ 705 229€ 481 089€ 10 548€ 204 629€ 3 117 699€ 1 033 920€ 1 133 970€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2€ -1 625 217€ 1 622 726€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 228 961€ 3 479 292€ 2 383 502€ 2 468 147€ 1 992 375€ 1 707 062€ 2 384 493€ 5 441 601€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
605 498€ 888 447€ 2 767 533€ 1 813 714€ 664 818€ 371 924€ 644 886€ 2 415 864€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-3 658 582 € 7 058 508 € 15 344 428 € 5 054 352 € 868 689 € 6 956 558 € 344 722 € -783 518 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 963 250€ 2 169 100€ 3 076 020€ 74 100€ 631 250€ 807 050€ 1 942 850€ 17 480€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 635 900€ 1 914 300€ 1 337 048€ 80 509€ 531 300€ 709 650€ 1 294 183€ 34 428€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
4 146 343€
38
X.
Výnosové úroky
12 432€ 12 432€ 3€ 6€ 4 042€ 29 273€ 133€ 20 368€
39
N
Nákladové úroky
297 773€ 362 237€ 469 748€ 552 153€ 482 020€ 668 395€ 712 428€ 805 307€
40
XI.
Kurzové zisky
45€ 111€ 330€ 10€ 5€ 2 271€
41
O
Kurzové straty
616€ 777€ 170€ 234€ 119€ 25€ 9€ 1 651€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 964€ 380€ 310€ 444€ 332€ 332€ 332€ 682€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
37 474 € -96 051 € 1 269 078 € -559 234 € -378 469 € -542 079 € -63 964 € -4 948 292 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 621 108 € 6 962 457 € 16 613 506 € 4 495 118 € 490 220 € 6 414 479 € 280 758 € -5 731 810 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
355 072 € 1 496 628 € 3 496 206 € 1 255 901 € 53 275 € 222 698 € -220 531 € -99 771 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 364 167€ 3 167 444€ 430 419€ 3 407€ 790 916€ 2 904€ 6€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
355 072€ 132 461€ 328 762€ 825 482€ 49 868€ -568 218€ -223 435€ -99 777€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 976 180 € 5 465 829 € 13 117 300 € 3 239 217 € 436 945 € 6 191 781 € 501 289 € -5 632 039 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 621 108 € 6 962 457 € 16 613 506 € 4 495 118 € 490 220 € 6 414 479 € 280 758 € -5 731 810 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 976 180 € 5 465 829 € 13 117 300 € 3 239 217 € 436 945 € 6 191 781 € 501 289 € -5 632 039 €