Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 589 687 € 1 793 498 € 1 599 414 € 1 718 106 € 1 535 043 € 1 200 012 € 928 566 € 771 914 € 447 208 € 319 644 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
451 625 € 53 885 € 68 474 € 80 001 € 81 563 € 11 307 € 265 € 417 € 3 541 € 6 668 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 625 € 33 885 € 68 474 € 80 001 € 81 563 € 11 307 € 265 € 417 € 3 541 € 6 668 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 625€ 33 885€ 68 474€ 80 001€ 81 563€ 11 307€ 265€ 417€ 3 541€ 6 668€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
440 000 € 20 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
440 000€ 20 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 135 178 € 1 735 955 € 1 527 639 € 1 635 542 € 1 448 163 € 1 181 106 € 925 456 € 769 501 € 443 169 € 312 148 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
51 € 105 € 48 € 80 € 137 € 27 € 14 € 19 € 73 € 78 €
035
B.I.1
Materiál
51€ 105€ 48€ 80€ 137€ 27€ 14€ 19€ 73€ 78€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 329 830 € 911 880 € 1 065 041 € 1 108 781 € 1 257 424 € 1 106 278 € 801 890 € 690 043 € 382 742 € 195 209 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 327 865 € 909 645 € 1 053 575 € 1 103 390 € 1 255 639 € 1 103 498 € 799 564 € 688 683 € 372 915 € 189 054 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 327 865€ 909 645€ 1 053 575€ 1 103 390€ 1 255 639€ 1 103 498€ 799 564€ 688 683€ 372 915€ 189 054€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 730€ 2 235€ 11 466€ 5 391€ 1 239€ 655€ 635€ 620€ 9 273€ 5 677€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
235€ 546€ 2 125€ 1 691€ 740€ 554€ 478€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
805 297 € 823 970 € 462 550 € 526 681 € 190 602 € 74 801 € 123 552 € 79 439 € 60 354 € 116 861 €
072
B.V.1.
Peniaze
47 060€ 4 457€ 7 889€ 111 813€ 6 612€ 54 252€ 16 445€ 769€ 17 258€ 42 859€
073
B.V.2.
Účty v bankách
758 237€ 819 513€ 454 661€ 414 868€ 183 990€ 20 549€ 107 107€ 78 670€ 43 096€ 74 002€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 884 € 3 658 € 3 301 € 2 563 € 5 317 € 7 599 € 2 845 € 1 996 € 498 € 828 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 884€ 3 658€ 3 301€ 2 563€ 5 317€ 7 599€ 2 845€ 1 996€ 498€ 828€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 589 687 € 1 793 498 € 1 599 414 € 1 718 106 € 1 535 043 € 1 200 012 € 928 566 € 771 914 € 447 208 € 319 644 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 095 659 € 643 017 € 507 392 € 405 933 € 299 509 € 202 560 € 99 751 € 60 445 € 37 356 € 29 127 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 575 € 4 575 € 4 575 € 4 575 € 4 575 € 4 575 € 2 610 € 1 455 € 1 044 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 575€ 4 575€ 4 575€ 4 575€ 4 575€ 4 575€ 2 610€ 1 455€ 1 044€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
631 803 € 496 178 € 394 720 € 288 295 € 173 039 € 88 537 € 51 196 € 29 262 € 21 443 € 14 219 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
631 803€ 496 178€ 394 720€ 288 295€ 173 039€ 88 537€ 51 196€ 29 262€ 21 443€ 14 219€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
452 642 € 135 625 € 101 458 € 106 424 € 115 256 € 102 809 € 39 306 € 23 089 € 8 230 € 7 605 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 494 028 € 1 150 481 € 1 092 022 € 1 312 173 € 1 235 534 € 997 452 € 828 815 € 711 469 € 409 852 € 290 517 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 750 € 6 530 € 4 730 € 6 253 € 9 026 € 11 776 € 607 € 1 318 € 1 123 € 847 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 351€ 6 701€ 10 050€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 750€ 6 530€ 4 730€ 2 902€ 2 325€ 1 726€ 607€ 1 318€ 1 123€ 847€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 460 983 € 1 124 872 € 1 067 478 € 1 292 560 € 1 218 092 € 978 471 € 823 351 € 707 516 € 407 860 € 289 445 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 322 217 € 1 067 611 € 1 019 093 € 1 252 198 € 1 168 108 € 935 029 € 799 710 € 675 422 € 397 961 € 282 805 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 322 217€ 1 067 611€ 1 019 093€ 1 252 198€ 1 168 108€ 935 029€ 799 710€ 675 422€ 397 961€ 282 805€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
774€ 736€ 555€ 503€ 444€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 880€ 21 257€ 21 105€ 20 630€ 31 908€ 14 204€ 9 539€ 19 838€ 4 578€ 2 778€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 572€ 12 954€ 12 749€ 13 399€ 10 398€ 8 463€ 5 569€ 4 499€ 2 543€ 1 522€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
106 753€ 18 958€ 14 139€ 4 503€ 5 643€ 18 987€ 5 524€ 7 757€ 2 462€ 2 340€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 787€ 3 356€ -163€ 1 327€ 1 591€ 1 788€ 3 009€ 316€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
25 295 € 19 079 € 19 814 € 13 360 € 8 416 € 7 205 € 4 857 € 2 635 € 869 € 225 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
25 295€ 19 079€ 19 814€ 13 360€ 8 416€ 7 205€ 4 857€ 2 635€ 869€ 225€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé