Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIAMON, s.r.o.

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 223 € 0 € 1 063 567 € 1 916 846 € 2 135 253 € 2 132 150 € 1 820 908 € 2 257 779 € 2 176 372 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
113 864 € 177 170 € 202 115 € 573 791 € 723 230 € 793 700 € 860 371 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
113 864 € 177 170 € 202 115 € 573 791 € 723 230 € 793 700 € 860 371 €
012
A.II.1
Pozemky
39 559€ 39 559€ 39 559€ 39 559€
013
A.II.2
Stavby
207 268€ 226 384€ 245 500€ 248 711€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
113 864€ 177 170€ 202 115€ 224 879€ 347 785€ 405 031€ 461 908€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
102 085€ 109 502€ 103 610€ 106 635€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 558€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 570 € 948 167 € 1 736 763 € 1 207 508 € 1 551 802 € 1 091 878 € 1 458 012 € 1 310 940 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
37 800 € 218 542 € 83 644 € 108 103 € 67 772 € 122 323 € 104 666 €
035
B.I.1
Materiál
1 014€ 1 745€ 1 417€ 1 736€ 1 958€ 2 059€ 2 059€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
36 786€ 216 797€ 82 227€ 106 367€ 65 814€ 120 264€ 102 607€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 147 € 542 685 € 604 251 € 153 217 € 200 000 € 200 000 € 160 000 € 200 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
540 000 € 600 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
540 000€ 600 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
150 000€ 200 000€ 200 000€ 160 000€ 200 000€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 147€ 2 685€ 4 251€ 3 217€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 820 € 317 112 € 765 026 € 829 175 € 1 164 664 € 789 325 € 1 125 415 € 968 214 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 670 € 240 177 € 632 653 € 579 505 € 811 355 € 501 523 € 866 614 € 753 726 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 670€ 240 177€ 632 653€ 579 505€ 811 355€ 501 523€ 866 614€ 753 726€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 150€ 67 611€ 100 059€ 208 544€ 196 604€ 187 770€ 190 372€ 123 727€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83€ 23 003€ 25 550€ 9 796€ 131€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 324€ 32 314€ 41 043€ 133 702€ 74 482€ 58 633€ 90 630€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-7 397 € 50 570 € 148 944 € 141 472 € 79 035 € 34 781 € 50 274 € 38 060 €
072
B.V.1.
Peniaze
-7 357€ 40 870€ 148 878€ 139 473€ 78 119€ 33 398€ 44 930€ 36 839€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-40€ 9 700€ 66€ 1 999€ 916€ 1 383€ 5 344€ 1 221€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 653 € 1 536 € 2 913 € 725 630 € 6 557 € 5 800 € 6 067 € 5 061 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
660 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 330€ 1 536€ 2 913€ 65 630€ 6 557€ 5 800€ 6 067€ 5 061€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-677€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 223 € 0 € 1 063 567 € 1 916 846 € 2 135 253 € 2 132 150 € 1 820 908 € 2 257 779 € 2 176 372 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-776 994 € -415 435 € 32 609 € 277 790 € 277 496 € 222 529 € 192 591 € 36 313 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 146 289 € -11 787 € 81 929 € -105 976 € 182 031 € 152 094 € -24 064 € -141 266 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
206 095€ 206 096€ 206 095€ 206 095€ 206 095€ 176 158€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 352 384€ -217 883€ -124 166€ -312 071€ -24 064€ -24 064€ -24 064€ -141 266€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
328 798 € 0 € -444 145 € -89 817 € 343 269 € 54 968 € 29 938 € 176 158 € 137 082 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
791 217 € 1 462 335 € 1 884 237 € 1 857 463 € 1 842 654 € 1 586 379 € 2 053 188 € 2 140 059 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 379 € 26 847 € 7 833 € 35 606 € 100 162 € 87 224 € 177 573 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 582€ 17 616€ 31 895€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
588€ 1 414€ 2 086€ 2 771€ 3 672€ 4 752€ 5 711€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 791€ 25 433€ 3 165€ 12 108€ 32 761€ 54 158€ 135 431€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 111€ 31 834€ 28 314€ 36 431€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
791 217 € 1 315 551 € 1 637 575 € 1 529 346 € 1 587 961 € 1 353 427 € 1 845 412 € 1 917 109 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 288 € 1 074 712 € 1 227 709 € 1 385 058 € 1 439 376 € 1 164 837 € 1 590 515 € 1 616 205 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 288€ 1 074 712€ 1 227 709€ 1 385 058€ 1 439 376€ 1 164 837€ 1 590 515€ 1 616 205€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 813€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
127€ 20 684€ 34 835€ 36 676€ 40 398€ 35 163€ 35 838€ 34 769€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 745€ 100 575€ 24 762€ 27 701€ 25 074€ 27 103€ 26 675€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
763 060€ 119 081€ 257 680€ 57 937€ 42 129€ 58 372€ 83 948€ 112 125€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 742€ 15 516€ 16 776€ 24 913€ 38 357€ 69 981€ 108 008€ 127 335€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 265 € 21 715 € 22 993 € 19 521 € 12 734 € 16 042 € 17 938 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 265€ 21 715€ 22 993€ 19 521€ 12 734€ 16 042€ 17 938€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
110 149€ 198 100€ 297 291€ 199 566€ 120 056€ 104 510€ 27 439€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 991€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 667 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 667€ 12 000€ 12 000€ 12 000€