Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIAMON, s.r.o.

2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 443 398€ 8 959 849€ 11 250 880€ 12 037 590€ 12 138 291€ 15 058 757€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 602 716 € 9 625 507 € 13 295 507 € 13 922 497 € 16 711 060 € 23 128 710 € 25 003 986 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 398 896€ 8 934 830€ 11 194 485€ 11 942 923€ 12 041 660€ 14 984 254€ 16 183 287€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 501€ 25 020€ 56 395€ 94 667€ 96 632€ 74 504€ 36 384€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
44 092€ 60 917€ 732 000€ 5 667€ 2 610€ 20 000€ 5 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
115 227€ 604 740€ 1 312 627€ 1 879 240€ 4 570 158€ 8 049 952€ 8 779 065€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 020 391 € 9 681 631 € 12 882 121 € 13 841 819 € 16 569 184 € 22 791 988 € 24 656 369 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 383 674€ 7 268 241€ 9 418 740€ 10 374 497€ 9 998 274€ 12 714 180€ 13 945 460€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
200 403€ 300 938€ 336 220€ 333 040€ 465 777€ 489 343€ 451 891€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
606 174€ 562 962€ 551 303€ 528 171€ 452 997€ 476 502€ 430 815€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
585 739 € 838 884 € 862 477 € 840 109 € 834 747 € 777 008 € 712 374 €
16
E.1.
Mzdové náklady
418 757€ 603 432€ 622 099€ 605 375€ 600 769€ 557 752€ 511 032€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
145 818€ 208 673€ 214 871€ 209 174€ 209 136€ 195 243€ 178 278€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 164€ 26 779€ 25 507€ 25 560€ 24 842€ 24 013€ 23 064€
20
F.
Dane a poplatky
12 415€ 4 945€ 8 863€ 7 316€ 48 434€ 54 512€ 44 707€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 671€ 78 865€ 127 527€ 154 996€ 174 943€ 193 816€ 211 829€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58 671€ 78 865€ 125 349€ 151 972€ 171 919€ 190 792€ 211 829€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 178€ 3 024€ 3 024€ 3 024€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 635€ 246 256€ 8 309€ 10 486€ 52 031€ 8 630€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 480€ 19 287€ 20 412€ -285 125€ 42 033€ -3 742€ 32 705€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
167 200€ 607 509€ 1 310 323€ 1 880 506€ 4 541 493€ 8 038 338€ 8 817 958€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-417 675 € -56 124 € 413 386 € 80 678 € 141 876 € 336 722 € 347 617 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
253 146 € 827 709 € 944 617 € 801 882 € 1 221 244 € 1 378 733 € 1 391 505 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 51 € 48 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 51€ 48€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 904 € 34 727 € 42 019 € 51 386 € 83 038 € 118 186 € 153 415 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 587 € 11 650 € 12 618 € 16 156 € 23 257 € 31 337 € 39 031 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 587€ 11 650€ 12 618€ 16 156€ 23 257€ 31 337€ 39 031€
52
O.
Kurzové straty
1€ 59€ 461€ 2 604€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 317€ 23 077€ 29 400€ 35 171€ 59 320€ 84 245€ 114 384€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 904 € -34 727 € -42 019 € -51 379 € -82 987 € -118 138 € -153 414 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-442 579 € -90 851 € 371 367 € 29 299 € 58 889 € 218 584 € 194 203 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 566 € -1 034 € 28 098 € -25 669 € 28 951 € 42 426 € 57 121 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 426€ 3 054€ 25 431€ 50 543€ 62 983€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 566€ -1 034€ -6 328€ -28 723€ 3 520€ -8 117€ -5 862€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € -444 145 € -89 817 € 343 269 € 54 968 € 29 938 € 176 158 € 137 082 €