Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
01.05.2011
30.04.2012
01.05.2010
30.04.2011
01.05.2009
30.04.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
20 567 873 € 24 686 245 € 23 980 550 € 24 135 158 € 21 122 577 € 20 324 503 € 16 172 268 € 12 728 635 € 13 307 557 € 11 229 565 € 5 230 001 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 052 202 € 12 322 401 € 12 324 228 € 9 593 473 € 9 682 628 € 10 890 872 € 8 218 158 € 6 758 071 € 6 903 509 € 6 799 197 € 2 173 026 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
186 700 € 207 264 € 121 385 € 153 281 € 95 895 € 34 477 € 35 968 € 46 368 € 52 677 € 48 557 € 46 797 €
005
A.I.2
Software
60 677€ 99 157€ 119 026€ 153 281€ 18 634€ 29 034€ 35 968€ 46 368€ 676€ 6 910€ 22 956€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
126 023€ 108 107€ 2 359€ 0€ 77 261€ 5 443€ 52 001€ 41 647€ 23 841€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
10 865 502 € 12 115 137 € 12 202 843 € 9 440 192 € 9 586 733 € 10 856 395 € 8 182 190 € 6 711 703 € 6 850 832 € 6 750 640 € 2 126 229 €
012
A.II.1
Pozemky
83 460€ 83 460€ 83 460€ 83 460€ 83 460€ 73 223€ 49 135€ 42 905€ 42 905€ 42 905€ 0€
013
A.II.2
Stavby
5 609 090€ 6 014 047€ 6 335 579€ 3 923 073€ 4 158 258€ 4 297 905€ 3 463 352€ 3 670 067€ 3 876 783€ 4 072 014€ 1 701€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 055 679€ 5 995 562€ 5 680 417€ 4 637 182€ 5 293 626€ 5 980 700€ 3 813 466€ 2 967 730€ 2 581 856€ 2 351 800€ 1 749 450€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
83 867€ 22 067€ 8 620€ 511 476€ 21 688€ 440 166€ 170 502€ 0€ 349 287€ 168 745€ 277 558€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
33 405€ 0€ 94 766€ 285 000€ 29 700€ 64 400€ 685 734€ 31 000€ 115 176€ 97 520€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 459 884 € 12 311 220 € 11 617 686 € 14 509 608 € 11 419 472 € 9 408 484 € 7 934 648 € 5 950 762 € 6 383 405 € 4 417 662 € 3 046 525 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 227 017 € 4 178 793 € 3 614 894 € 3 149 352 € 3 041 681 € 2 923 396 € 2 225 949 € 1 689 718 € 1 578 667 € 1 238 354 € 709 058 €
032
B.I.1
Materiál
1 304 849€ 1 664 282€ 1 230 630€ 1 164 054€ 1 167 634€ 1 200 410€ 1 070 409€ 639 363€ 669 049€ 556 696€ 216 076€
034
B.I.3
Výrobky
1 922 168€ 2 514 511€ 2 384 264€ 1 984 624€ 1 874 047€ 1 720 586€ 1 153 140€ 1 050 355€ 909 592€ 666 555€ 492 982€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 674€ 0€ 2 400€ 2 400€ 26€ 15 103€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 614 627 € 5 382 274 € 6 695 677 € 7 492 822 € 7 165 779 € 5 126 829 € 4 982 762 € 3 891 483 € 3 958 339 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 433 943€ 5 241 323€ 6 231 048€ 7 391 997€ 6 992 456€ 4 932 797€ 4 835 698€ 3 815 879€ 3 902 086€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
180 684€ 140 951€ 464 494€ 100 805€ 173 323€ 194 032€ 140 342€ 75 604€ 56 253€ 90 368€ 42 960€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€ 135€ 20€ 0€ 6 722€ 37 972€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
618 240 € 2 750 153 € 1 307 115 € 3 867 434 € 1 212 012 € 1 358 259 € 725 937 € 369 561 € 846 399 € 348 446 € 220 509 €
056
B.IV.1
Peniaze
587€ 2 457€ 3 091€ 1 380€ 2 690€ 7 962€ 1 830€ 1 118€ 8 351€ 1 333€ 475€
057
B.IV.2
Účty v bankách
617 653€ 2 747 696€ 1 304 024€ 3 866 054€ 1 209 322€ 1 350 297€ 724 107€ 368 443€ 838 048€ 347 113€ 220 034€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
55 787 € 52 624 € 38 636 € 32 077 € 20 477 € 25 147 € 19 462 € 19 802 € 20 643 € 12 706 € 10 450 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 462€ 5 420€ 235€ 316€ 576€ 570€ 1 218€ 1 500€ 2 460€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 325€ 47 204€ 38 401€ 31 761€ 19 901€ 24 577€ 18 244€ 18 302€ 18 183€ 12 706€ 10 450€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
20 567 873 € 24 686 245 € 23 980 550 € 24 135 158 € 21 122 577 € 20 324 503 € 16 172 268 € 12 728 635 € 13 307 557 € 11 229 565 € 5 230 001 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 505 209 € 21 894 704 € 19 555 849 € 17 435 153 € 12 316 485 € 10 739 394 € 9 531 764 € 7 316 607 € 7 056 156 € 5 320 973 € 3 210 702 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 €
069
A.I.1
Základné imanie
205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
30 740 € -5 396 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
30 740€ -5 396€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€ 102 901€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 457 523 € 12 128 478 € 10 118 668 € 7 007 782 € 2 500 000 € 5 281 080 € 3 941 981 € 3 065 923 € 3 681 530 € 2 907 395 € 1 108 657 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 457 523€ 12 128 478€ 10 118 668€ 7 007 782€ 2 500 000€ 5 281 080€ 3 941 981€ 3 065 923€ 3 681 530€ 2 907 395€ 1 108 657€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 738 983 € 9 457 523 € 9 128 478 € 10 118 668 € 9 507 782 € 5 149 611 € 5 281 080 € 3 941 981 € 3 065 923 € 2 074 135 € 1 798 738 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 062 664 € 2 791 541 € 4 424 701 € 6 700 005 € 8 806 092 € 9 585 109 € 6 640 504 € 5 412 028 € 6 251 401 € 5 908 592 € 2 019 299 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
439 143 € 330 190 € 455 036 € 363 365 € 274 839 € 176 679 € 321 537 € 130 520 € 221 868 € 173 816 € 144 258 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 952€ 22 880€ 71 134€ 77 608€ 54 329€ 34 067€ 52 704€ 45 091€ 42 710€ 54 300€ 42 030€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
413 191€ 307 310€ 383 902€ 285 757€ 220 510€ 142 612€ 268 833€ 85 429€ 179 158€ 119 516€ 102 228€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
146 442 € 281 573 € 269 850 € 292 499 € 262 920 € 201 020 € 183 284 € 191 886 € 155 523 € 172 803 € 124 068 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 815€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 853€ 10 034€ 14 180€ 10 279€ 11 066€ 11 722€ 9 818€ 4 706€ 780€ 1 767€ 2 337€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 991€ 21 681€ 2 872€ 14 152€ 0€ 5 226€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
138 589€ 271 539€ 255 670€ 282 220€ 251 854€ 159 307€ 151 785€ 184 308€ 137 776€ 171 036€ 116 505€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 452 079 € 1 580 279 € 1 479 530 € 2 100 714 € 2 292 683 € 1 873 221 € 1 636 130 € 1 083 768 € 1 476 944 € 1 152 866 € 920 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
950 268€ 1 207 667€ 1 165 134€ 1 602 719€ 713 480€ 1 298 571€ 975 052€ 721 091€ 1 037 439€ 967 721€ 469 016€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 249€ 6 885€ 16 862€ 38 941€ 15 885€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
261 861€ 171 610€ 168 806€ 181 606€ 156 649€ 98 238€ 90 541€ 79 873€ 61 774€ 51 083€ 48 222€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
171 401€ 112 434€ 110 598€ 116 553€ 99 942€ 62 549€ 57 998€ 51 392€ 36 246€ 31 688€ 24 693€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
48 572€ 67 473€ 25 004€ 189 119€ 1 284 137€ 378 023€ 481 800€ 210 339€ 312 989€ 56 996€ 288 689€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 977€ 21 095€ 9 988€ 10 717€ 38 475€ 35 840€ 19 490€ 14 188€ 11 634€ 6 437€ 74 413€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
25 000 € 599 499 € 2 220 285 € 3 943 427 € 5 975 650 € 7 334 189 € 4 499 553 € 4 005 854 € 4 397 066 € 4 409 107 € 830 055 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 25 000€ 599 499€ 2 145 910€ 3 943 427€ 5 350 650€ 3 327 349€ 3 109 553€ 3 487 952€ 3 618 785€ 457 503€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
25 000€ 574 499€ 1 620 786€ 1 797 517€ 2 032 223€ 1 983 539€ 1 172 204€ 896 301€ 909 114€ 790 322€ 372 552€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€