Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 704 912€ 14 196 491€ 14 053 215€ 16 957 815€ 15 162 471€ 14 886 496€ 17 218 287€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 713 331 € 14 847 392 € 14 076 897 € 16 978 152 € 15 251 534 € 14 903 296 € 17 225 259 € 19 690 673 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 683 105€ 14 154 761€ 14 040 484€ 16 949 990€ 15 133 556€ 14 867 026€ 17 195 787€ 19 652 251€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 806€ 41 730€ 12 731€ 7 825€ 28 915€ 19 471€ 22 500€ 24 101€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
640 833€ 8 333€ 70 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 420€ 10 068€ 15 349€ 20 337€ 18 813€ 16 799€ 6 972€ 14 321€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 510 153 € 15 222 561 € 13 873 329 € 16 963 070 € 15 036 703 € 15 364 146 € 17 094 310 € 19 658 881 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 188 977€ 12 473 376€ 12 319 031€ 14 729 898€ 12 710 565€ 12 500 969€ 15 007 749€ 18 073 416€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
51 866€ 58 179€ 100 413€ 18 007€ 27 926€ 316 936€ 29 783€ 61 120€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 095 718€ 1 166 956€ 1 305 487€ 2 083 286€ 2 154 334€ 2 452 946€ 1 981 099€ 1 402 631€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 147 € 15 917 € 21 685 € 13 290 € 10 576 € 10 319 € 11 315 € 13 051 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 060€ 12 418€ 16 693€ 10 563€ 8 108€ 8 121€ 7 878€ 9 828€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 050€ 3 443€ 4 914€ 2 675€ 2 161€ 2 158€ 2 429€ 2 214€
19
E.4.
Sociálne náklady
37€ 56€ 78€ 52€ 307€ 40€ 1 008€ 1 009€
20
F.
Dane a poplatky
1 312€ 1 441€ 1 156€ 1 603€ 1 395€ 1 037€ 731€ 703€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65 523€ 68 512€ 81 568€ 87 528€ 62 566€ 56 551€ 55 685€ 65 510€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 523€ 68 512€ 81 568€ 87 528€ 62 566€ 56 551€ 55 685€ 65 510€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 421 552€ 9 310€ 37 489€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
78 710€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 900€ 16 628€ 34 679€ 29 458€ 31 852€ 25 388€ 7 948€ 42 450€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
203 178 € -375 169 € 203 568 € 15 082 € 214 831 € -460 850 € 130 949 € 31 792 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
368 350 € 497 980 € 328 284 € 126 624 € 269 646 € -384 354 € 199 656 € 139 185 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
416 766 € 409 733 € 361 746 € 493 933 € 923 358 € 837 892 € 619 008 € 877 286 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
107 864€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 515 € 9 902 € 2 919 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
3 515€ 9 902€ 2 919€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 439 € 5 682 € 10 458 € 12 091 € 24 167 € 22 890 € 29 460 € 46 474 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 439€ 5 682€ 10 458€ 12 091€ 24 167€ 22 890€ 29 460€ 46 474€
42
XII.
Kurzové zisky
411 812€ 286 285€ 348 369€ 481 842€ 899 191€ 815 002€ 589 548€ 830 812€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
347 338 € 344 911 € 343 335 € 437 701 € 861 959 € 713 138 € 445 091 € 837 671 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
102 110€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
69 € 809 € 484 € 679 € 934 € 219 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
69€ 809€ 484€ 679€ 934€ 219€
52
O.
Kurzové straty
344 690€ 237 683€ 339 626€ 434 679€ 858 874€ 710 874€ 443 608€ 836 457€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 579€ 4 309€ 3 225€ 2 343€ 2 151€ 2 045€ 1 483€ 1 214€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
69 428 € 64 822 € 18 411 € 56 232 € 61 399 € 124 754 € 173 917 € 39 615 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
272 606 € -310 347 € 221 979 € 71 314 € 276 230 € -336 096 € 304 866 € 71 407 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
25 765 € -28 657 € 41 516 € 69 368 € 60 162 € -71 393 € 68 078 € 20 958 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 617€ -4 347€ 66 102€ 5 175€ 34 168€ 8 452€ 63 296€ 12 176€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 852€ -24 310€ -24 586€ 64 193€ 25 994€ -79 845€ 4 782€ 8 782€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
246 841 € -281 690 € 180 463 € 1 946 € 216 068 € -264 703 € 236 788 € 50 449 €