Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o. „v konkurze“

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
30.11.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 302 € 453 383 € 1 213 648 € 724 452 € 1 419 235 € 1 029 759 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 8 317 € 16 369 € 31 686 € 48 238 € 56 449 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 250 € 1 210 € 2 170 € 3 130 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 250 € 1 210 € 2 170 € 3 130 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 8 317 € 16 119 € 30 476 € 46 068 € 53 319 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
0 € 1 504 € 1 672 € 1 840 € 2 008 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 € 8 317 € 14 615 € 28 804 € 44 228 € 50 712 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 599 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 956 € 440 386 € 1 191 894 € 687 917 € 1 365 088 € 961 933 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
196 € 30 008 € 52 093 € 49 021 € 47 839 € 125 920 €
032
B.I.1
Materiál
152 € 1 888 € 2 560 € 2 723 € 2 733 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
196 € 29 856 € 50 205 € 46 461 € 45 116 € 123 187 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 10 354 € 13 783 € 3 343 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 10 354 € 10 840 € 400 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 € 0 € 2 943 € 2 943 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
-25 591 € 356 156 € 1 110 660 € 582 142 € 1 269 715 € 692 474 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-39 254 € 195 981 € 866 221 € 327 971 € 1 173 572 € 588 838 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
13 401 € 160 175 € 239 356 € 233 003 € 94 176 € 94 671 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
227 € 0 € 5 083 € 21 168 € 1 967 € 8 965 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 351 € 54 222 € 29 141 € 46 400 € 33 751 € 140 196 €
056
B.IV.1
Peniaze
-25 € 10 716 € 7 287 € 7 195 € 7 009 € 4 447 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 376 € 43 506 € 21 854 € 39 205 € 26 742 € 135 749 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
346 € 4 680 € 5 385 € 4 849 € 5 909 € 11 377 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
346 € 4 680 € 5 384 € 4 844 € 5 904 € 11 368 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 1 € 5 € 5 € 9 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 302 € 453 383 € 1 213 648 € 724 452 € 1 419 235 € 1 029 759 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 439 430 € 24 684 € 277 140 € 301 213 € 299 362 € 255 713 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 955 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 955 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-75 316 € 167 140 € 191 212 € 187 362 € 145 713 € 94 830 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
167 140 € 167 140 € 191 212 € 187 362 € 145 713 € 94 830 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-242 456 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 464 114 € -252 456 € -24 072 € 3 851 € 43 649 € 50 928 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 441 732 € 428 481 € 936 508 € 423 239 € 1 119 873 € 774 046 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 165 € 128 071 € 148 016 € 146 982 € 152 526 € 129 409 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
166 € 7 458 € 6 511 € 9 271 € 0 € 18 756 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 999 € 113 999 € 139 305 € 137 711 € 137 883 € 110 653 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 614 € 2 200 € 0 € 14 643 € 0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
194 € 283 € 593 € 1 714 € 1 479 € 4 043 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
194 € 81 € 250 € 566 € 276 € 597 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
202 € 343 € 1 148 € 1 203 € 3 446 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 437 368 € 299 344 € 655 060 € 273 979 € 922 692 € 639 701 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
104 346 € 264 483 € 619 963 € 242 622 € 748 752 € 552 737 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 717 € 9 932 € 11 860 € 12 050 € 13 959 € 13 903 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 640 € 7 294 € 8 963 € 9 086 € 9 954 € 9 630 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 032 € 17 635 € 14 274 € 10 221 € 150 027 € 63 431 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 301 633 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 € 783 € 132 839 € 564 € 43 176 € 893 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 € 783 € 132 839 € 564 € 43 176 € 893 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
218 € 0 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
218 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €