Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIMADA s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 € 127 363 € 104 875 € 104 608 € 125 651 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 € 19 373 €
012
A.II.1
Pozemky
15 318€ 18 580€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€ 12 734€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 366€ 56 366€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
76 191 € 159 008 € 276 132 € 256 419 € 107 990 € 85 502 € 85 235 € 106 278 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
102 818 € 90 911 € 62 408 € 84 496 € 104 985 €
032
B.I.1
Materiál
42 150€ 42 150€ 98€ 145€ 190€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
48 761€ 48 761€ 48 761€ 78 761€ 101 309€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
11 907€ 13 549€ 5 590€ 3 486€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
25 278 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 278€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
75 000 € 99 510 € 121 211 € 1 036 € 12 416 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
75 000€ 88 791€ 102 960€ 456€ 12 069€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
10 719€ 18 251€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
580€ 347€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 191 € 59 498 € 154 921 € 128 323 € 16 043 € 10 678 € 739 € 1 293 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 191€ 59 498€ 154 921€ 617€ 1 960€ 2€ 0€ 57€
057
B.IV.2
Účty v bankách
127 706€ 14 083€ 10 676€ 739€ 1 236€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 € 127 363 € 104 875 € 104 608 € 125 651 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 228 € 5 466 € 2 704 € -253 743 € -386 940 € -360 316 € -368 034 € -320 590 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 5 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
266 000 € 258 000 € 258 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 509 € 1 509 € 1 508 € 1 509 € 1 509 € 67 € 67 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 509€ 1 509€ 67€ 67€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-260 683 € -263 444 € -298 860 € -360 316 € -360 316 € -374 740 € -327 296 € -243 915 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 233€ 1 233€ 1 233€ 1 233€ 1 233€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-361 549€ -361 549€ -375 973€ -328 529€ -245 148€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-12 238 € 2 761 € 35 416 € 100 064 € -34 772 € 14 424 € -47 444 € -83 381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
146 647 € 228 488 € 292 801 € 529 535 € 514 303 € 465 191 € 472 642 € 446 241 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
300 € 300 € 400 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
300€ 300€ 400€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
555 € 470 € 407 € 370 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
555€ 470€ 407€ 370€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
146 347 € 217 472 € 286 996 € 529 535 € 498 335 € 464 721 € 472 235 € 445 871 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
164 006€ 240 064€ 31 735€ 17 049€ 7 534€ 24 320€ 52 548€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
144 968€ 52 183€ 45 628€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
479 004€ 479 004€ 453 959€ 445 657€ 392 323€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 146€ 428€ 1 032€ 1 023€ 521€ 376€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 126€ 281€ 293€ 204€ 135€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 379€ 1 283€ 158€ 17 242€ 969€ 1 912€ 1 533€ 30€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
459€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 716 € 5 405 € 15 413 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
401€ 5 405€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 315€ 15 413€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé