Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
59 154 203 € 58 481 537 € 54 741 437 € 53 669 171 € 57 005 420 € 56 640 656 € 54 537 983 € 54 270 234 € 54 807 104 € 53 951 505 € 52 263 008 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
39 848 190 € 39 067 829 € 38 163 148 € 38 168 493 € 38 204 175 € 38 059 163 € 37 538 783 € 36 857 854 € 36 755 343 € 34 994 278 € 35 469 651 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
115 428 € 110 409 € 134 205 € 32 313 € 40 094 € 59 972 € 81 055 € 82 471 € 66 509 € 67 320 € 72 385 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
115 428€ 110 409€ 134 205€ 32 313€ 40 094€ 59 972€ 81 055€ 73 758€ 49 305€ 61 820€ 72 385€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 713€ 17 204€ 5 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
39 726 123 € 38 950 781 € 38 022 304 € 38 129 541 € 38 157 442 € 37 992 552 € 37 451 089 € 36 768 744 € 36 682 195 € 34 920 319 € 35 390 627 €
012
A.II.1
Pozemky
24 356 045€ 24 356 045€ 24 356 045€ 24 356 045€ 24 356 045€ 24 356 045€ 24 356 046€ 24 356 046€ 24 356 046€ 23 121 604€ 23 121 604€
013
A.II.2
Stavby
10 933 082€ 11 158 702€ 11 210 772€ 11 376 501€ 11 513 081€ 11 271 948€ 10 960 054€ 10 718 605€ 10 766 074€ 10 051 374€ 10 271 854€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 829 497€ 3 272 930€ 2 284 858€ 2 325 442€ 2 239 787€ 2 249 670€ 2 057 334€ 1 666 184€ 1 441 609€ 1 636 585€ 1 979 122€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
601 524€ 157 129€ 164 654€ 65 578€ 42 554€ 108 914€ 71 680€ 21 934€ 112 491€ 104 781€ 12 072€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 207 741 € 19 330 540 € 16 552 087 € 15 488 142 € 18 788 802 € 18 553 700 € 16 982 854 € 17 385 567 € 18 023 416 € 18 899 232 € 16 747 223 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
497 876 € 532 770 € 399 631 € 325 214 € 331 590 € 214 152 € 243 443 € 198 958 € 144 210 € 177 138 € 244 614 €
035
B.I.1
Materiál
242 809€ 166 026€ 223 345€ 208 640€ 156 861€ 66 632€ 97 418€ 80 210€ 56 930€ 89 148€ 126 013€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
3 362€ 3 362€ 2 562€ 2 562€ 3 082€ 3 082€ 3 082€ 3 082€ 3 082€ 3 082€ 3 082€
039
B.I.5
Tovar
251 705€ 363 382€ 173 724€ 114 012€ 171 647€ 144 438€ 142 943€ 115 666€ 84 198€ 84 908€ 115 519€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
158 956 € 567 383 € 1 022 212 € 1 414 414 € 1 682 540 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
158 956€ 567 383€ 1 022 212€ 1 414 414€ 1 682 540€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 893 284 € 2 172 497 € 1 124 846 € 1 214 676 € 955 286 € 1 259 624 € 1 371 218 € 1 149 616 € 1 365 311 € 591 640 € 561 326 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 409 022 € 1 740 814 € 794 277 € 516 582 € 742 511 € 988 761 € 1 048 227 € 752 468 € 876 742 € 421 681 € 457 696 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
52 838€ 53 186€ 27 600€ 14 264€ 14 102€ 35 257€ 41 229€ 32 199€ 46 133€ 45 899€ 29 390€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 356 184€ 1 687 628€ 766 677€ 502 318€ 728 409€ 953 504€ 1 006 998€ 720 269€ 830 609€ 375 782€ 428 306€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
484 262€ 431 683€ 330 512€ 694 249€ 192 922€ 258 421€ 318 333€ 309 704€ 400 367€ 167 899€ 100 090€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
57€ 3 845€ 19 853€ 12 442€ 4 658€ 87 444€ 88 202€ 2 060€ 3 540€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 816 581 € 16 625 273 € 15 027 610 € 13 948 252 € 17 501 926 € 17 079 924 € 15 209 237 € 15 469 610 € 15 491 683 € 16 716 040 € 14 258 743 €
072
B.V.1.
Peniaze
47 106€ 41 999€ 32 288€ 31 743€ 42 049€ 19 808€ 26 328€ 31 019€ 25 608€ 41 154€ 27 060€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 769 475€ 16 583 274€ 14 995 322€ 13 916 509€ 17 459 877€ 17 060 116€ 15 182 909€ 15 438 591€ 15 466 075€ 16 674 886€ 14 231 683€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
98 272 € 83 168 € 26 202 € 12 536 € 12 443 € 27 793 € 16 346 € 26 813 € 28 345 € 57 995 € 46 134 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
83 697€ 83 168€ 26 202€ 12 536€ 12 443€ 12 410€ 16 346€ 13 607€ 15 439€ 13 517€ 12 381€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 575€ 15 383€ 13 206€ 12 906€ 44 478€ 33 753€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
59 154 203 € 58 481 537 € 54 741 437 € 53 669 171 € 57 005 420 € 56 640 656 € 54 537 983 € 54 270 234 € 54 807 104 € 53 951 505 € 52 263 008 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
53 064 557 € 52 702 499 € 50 726 354 € 50 399 938 € 53 712 362 € 53 378 180 € 52 532 261 € 51 940 031 € 52 262 208 € 51 660 036 € 50 808 115 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 € 31 140 890 €
082
A.I.1
Základné imanie
31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€ 31 140 890€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€ 14 807 944€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 611 107 € 5 408 467 € 5 375 825 € 5 375 825 € 5 110 525 € 4 852 878 € 4 660 595 € 4 512 750 € 4 312 681 € 4 157 290 € 4 079 290 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 611 107€ 5 408 467€ 5 375 825€ 5 375 825€ 5 110 525€ 4 852 878€ 4 660 595€ 4 512 750€ 4 312 681€ 4 157 290€ 4 079 290€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-681 210 € -924 721 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-681 210€ -924 721€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 504 616 € 2 026 408 € 326 416 € -924 721 € 2 653 003 € 2 576 468 € 1 922 832 € 1 478 447 € 2 000 693 € 1 553 912 € 779 991 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 548 084 € 5 129 300 € 3 356 110 € 2 613 575 € 3 276 314 € 3 218 202 € 1 928 615 € 2 221 081 € 2 400 878 € 2 049 731 € 1 107 599 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 612 022 € 1 355 921 € 1 139 994 € 398 851 € 628 594 € 272 464 € 9 266 € 4 835 € 7 744 € 2 846 € 5 918 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
106 531€ 58 478€ 46 715€ 59 526€ 45 634€ 14 115€ 9 266€ 4 835€ 7 744€ 2 846€ 5 918€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 505 491€ 1 297 443€ 1 093 279€ 339 325€ 582 960€ 258 349€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
434 456 € 415 113 € 365 459 € 338 880 € 338 880 € 305 716 € 605 064 € 665 629 € 665 629 € 592 426 € 336 883 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
434 456€ 415 113€ 365 459€ 338 880€ 338 880€ 305 716€ 605 064€ 665 629€ 665 629€ 592 426€ 336 883€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 944 602 € 2 151 958 € 1 465 651 € 1 292 042 € 1 613 435 € 2 104 391 € 816 376 € 870 683 € 1 003 181 € 856 402 € 619 933 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 315 744 € 1 399 358 € 1 137 960 € 1 033 074 € 1 223 902 € 1 500 392 € 668 624 € 545 166 € 775 965 € 560 691 € 392 055 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 784€ 13 342€ 2 520€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 309 960€ 1 399 358€ 1 137 960€ 1 033 074€ 1 210 560€ 1 500 392€ 668 624€ 542 646€ 775 965€ 560 691€ 392 055€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
322 703€ 287 676€ 132 287€ 115 419€ 150 312€ 117 453€ 65 241€ 127 004€ 52 617€ 72 675€ 103 682€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
210 951€ 193 758€ 136 707€ 75 951€ 97 594€ 70 698€ 45 157€ 137 886€ 85 264€ 36 632€ 65 840€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
64 595€ 243 615€ 35 022€ 38 448€ 114 489€ 251 905€ 3 963€ 38 121€ 66 543€ 153 372€ 22 204€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 609€ 27 551€ 23 675€ 29 150€ 27 138€ 163 943€ 33 391€ 22 506€ 22 792€ 33 032€ 36 152€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 557 004 € 1 206 308 € 385 006 € 583 802 € 695 405 € 535 631 € 497 909 € 679 934 € 724 324 € 598 057 € 144 865 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
164 604€ 142 258€ 64 539€ 99 581€ 137 151€ 119 516€ 106 457€ 101 766€ 98 802€ 90 296€ 50 494€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 392 400€ 1 064 050€ 320 467€ 484 221€ 558 254€ 416 115€ 391 452€ 578 168€ 625 522€ 507 761€ 94 371€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
541 562 € 649 738 € 658 973 € 655 658 € 16 744 € 44 274 € 77 107 € 109 122 € 144 018 € 241 738 € 347 294 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 702€ 261€ 163€ 163€ 133€ 2 130€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
655 658€ 4 823€ 1 440€ 2 270€ 3 100€ 3 930€ 4 759€ 5 589€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
539 860€ 649 738€ 658 712€ 11 758€ 42 671€ 74 704€ 106 022€ 140 088€ 234 849€ 341 705€