Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 478 731 € 5 155 866 € 6 045 491 € 6 710 523 € 7 232 704 € 8 134 503 € 7 715 008 € 6 822 154 € 7 358 144 € 4 626 605 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 647 036 € 1 897 646 € 1 927 583 € 2 291 400 € 2 527 006 € 2 670 915 € 2 903 429 € 3 232 849 € 3 762 795 € 1 680 758 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 1 276 € 2 671 € 6 793 € 12 911 € 12 174 € 11 420 € 8 496 € 11 164 € 16 316 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 1 276€ 2 671€ 6 793€ 12 911€ 12 174€ 11 420€ 8 496€ 11 164€ 16 316€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 647 036 € 1 896 370 € 1 924 912 € 2 284 607 € 2 514 095 € 2 656 002 € 2 640 009 € 3 224 353 € 3 751 631 € 1 664 442 €
012
A.II.1
Pozemky
173 821€ 173 821€ 173 821€ 173 821€ 173 821€ 173 821€ 173 821€ 173 821€ 173 821€
013
A.II.2
Stavby
1 418 252€ 1 553 187€ 1 690 590€ 1 827 993€ 1 965 396€ 2 102 798€ 2 240 202€ 2 377 186€ 2 514 568€ 381 451€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 710€ 24 603€ 60 501€ 281 623€ 373 708€ 118 963€ 224 816€ 621 030€ 1 021 222€ 1 253 376€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
42 253€ 144 759€ 1 170€ 1 170€ 260 420€ 1 170€ 52 316€ 42 020€ 18 887€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 728€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 739 € 252 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 739€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
252 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 829 704 € 3 253 126 € 4 116 415 € 4 408 934 € 4 692 533 € 5 452 084 € 4 802 467 € 3 579 125 € 3 582 955 € 2 935 969 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
265 556 € 254 733 € 751 254 € 1 056 471 € 1 096 448 € 2 138 576 € 1 317 017 € 877 028 € 860 724 € 839 833 €
035
B.I.1
Materiál
138 979€ 159 997€ 250 819€ 412 824€ 305 656€ 448 987€ 385 462€ 383 210€ 394 684€ 286 762€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 701€ 2 231€ 2 928€ 36 318€ 37 864€ 44 584€ 44 678€ 70 867€ 240 735€ 300 557€
037
B.I.3
Výrobky
94 080€ 83 901€ 54 370€ 115 961€ 135 346€ 226 108€ 174 207€ 422 951€ 225 305€ 252 514€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
19 463€ 113 777€ 188 784€ 307 374€ 1 056 374€ 128 767€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
8 333€ 8 604€ 329 360€ 302 584€ 310 208€ 362 523€ 583 903€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 598 505 € 1 621 960 € 1 596 003 € 1 642 048 € 1 649 801 € 61 909 € 48 653 € 1 716 € 7 261 € 69 080 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 474 497€ 1 489 497€ 1 489 497€ 1 489 497€ 1 499 497€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
80 000€ 80 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
124 008€ 132 463€ 106 506€ 72 551€ 70 304€ 61 909€ 48 653€ 1 716€ 7 261€ 69 080€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
952 850 € 1 361 000 € 1 768 062 € 1 703 677 € 1 930 257 € 3 248 251 € 3 434 487 € 2 699 008 € 2 689 466 € 1 993 422 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
699 570 € 619 533 € 1 005 213 € 942 891 € 1 132 991 € 1 366 498 € 1 530 847 € 1 330 530 € 1 659 807 € 1 479 350 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 958€ 79 374€ 79 374€ 40 864€ 27 560€ 24 203€ 18 340€ 12 906€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 628€ 4 617€ 1 897€ 2 356€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
688 612€ 540 159€ 921 211€ 897 410€ 1 103 534€ 1 339 939€ 1 512 507€ 1 317 624€ 1 659 807€ 1 479 350€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
236 288€ 221 288€ 221 288€ 221 188€ 231 628€ 296 121€ 245 221€ 245 221€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
225 222€ 502 025€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 892€ 1 344€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 100€ 518 835€ 541 561€ 539 598€ 565 638€ 1 585 632€ 1 658 419€ 1 123 257€ 804 437€ 12 047€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 793 € 15 433 € 1 096 € 6 738 € 16 027 € 3 348 € 2 310 € 1 373 € 25 504 € 33 634 €
072
B.V.1.
Peniaze
38€ 631€ 1 068€ 2 396€ 2 998€ 1 594€ 487€ 250€ 22 752€ 6 008€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 755€ 14 802€ 28€ 4 342€ 13 029€ 1 754€ 1 823€ 1 123€ 2 752€ 27 626€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 991 € 5 094 € 1 493 € 10 189 € 13 165 € 11 504 € 9 112 € 10 180 € 12 394 € 9 878 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 991€ 4 849€ 1 493€ 10 189€ 13 165€ 11 504€ 9 112€ 10 180€ 12 394€ 9 878€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
245€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 478 731 € 5 155 866 € 6 045 491 € 6 710 523 € 7 232 704 € 8 134 503 € 7 715 008 € 6 822 154 € 7 358 144 € 4 626 605 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
720 033 € 644 467 € 735 031 € 1 197 056 € 1 448 769 € 1 496 673 € 2 162 797 € 1 954 109 € 1 920 092 € 1 498 690 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 € 2 323 575 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€ 2 323 575€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
27 954 € 27 954 € 27 954 € 27 954 € 68 120 € 63 870 € 53 435 € 51 734 € 30 664 € 17 825 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
27 954€ 27 954€ 27 954€ 27 954€ 68 120€ 63 870€ 53 435€ 51 734€ 30 664€ 17 825€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-753 854 € -753 854 € -753 854 € -753 854 € -753 854 € -751 115 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-753 854€ -753 854€ -753 854€ -753 854€ -753 854€ -751 115€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-953 208 € -862 645 € -400 618 € -148 907 € -148 907 € -224 648 € -422 901 € -455 217 € -855 549 € -1 099 476 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-953 208€ -862 645€ -400 618€ -148 907€ -148 907€ -224 648€ -422 901€ -455 217€ -855 549€ -1 099 476€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
75 566 € -90 563 € -462 026 € -251 712 € -40 165 € 84 991 € 208 688 € 34 017 € 421 402 € 256 766 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 758 698 € 4 511 399 € 5 310 460 € 5 513 467 € 5 783 935 € 6 637 830 € 5 552 211 € 4 868 045 € 5 438 052 € 3 127 915 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 308 497 € 3 401 828 € 12 137 € 211 499 € 242 903 € 160 772 € 297 658 € 501 533 € 742 214 € 869 154 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
235 462 € 698 765 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
235 462€ 698 765€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 469 745€ 1 663 483€ 7 742€ 178 605€ 173 270€ 139 517€ 278 430€ 452 928€ 660 853€ 838 846€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 532€ 445€ 399€ 3 204€ 736€ 4 411€ 4 299€ 5 703€ 3 595€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
598 758€ 1 039 135€ 4 395€ 32 495€ 66 429€ 20 519€ 14 817€ 44 306€ 75 658€ 26 713€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
28 686 € 29 210 € 33 744 € 32 649 € 26 535 € 22 996 € 18 380 € 17 778 € 15 699 € 13 757 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
28 686€ 29 210€ 33 744€ 32 649€ 26 535€ 22 996€ 18 380€ 17 778€ 15 699€ 13 757€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
838 230€ 1 014 750€ 1 191 270€ 1 367 790€ 1 661 750€ 1 720 830€ 1 897 350€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 364 320 € 998 506 € 3 106 448 € 2 570 796 € 2 572 071 € 2 782 346 € 1 448 354 € 1 303 874 € 1 392 749 € 983 664 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
722 716 € 565 584 € 1 977 121 € 1 858 251 € 2 010 647 € 2 312 273 € 886 474 € 908 250 € 890 964 € 631 103 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
722 716€ 565 584€ 1 977 121€ 1 858 251€ 2 010 647€ 2 312 273€ 886 474€ 908 250€ 890 964€ 631 103€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
93 596€ 61 956€ 80 625€ 114 151€ 92 477€ 72 505€ 81 220€ 59 528€ 66 653€ 48 205€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
212 788€ 144 671€ 613 917€ 331 681€ 222 690€ 153 314€ 87 145€ 37 349€ 42 950€ 39 753€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
139 029€ 65 088€ 323 716€ 152 734€ 200 197€ 97 508€ 184 084€ 53 644€ 148 045€ 81 503€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
196 191€ 161 207€ 111 069€ 113 979€ 46 060€ 146 746€ 209 431€ 245 103€ 244 137€ 183 100€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
57 195 € 81 855 € 189 387 € 154 041 € 91 520 € 88 522 € 66 433 € 49 127 € 40 685 € 79 296 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 951€ 77 919€ 95 259€ 150 073€ 87 569€ 83 951€ 62 600€ 45 361€ 40 234€ 69 630€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 244€ 3 936€ 94 128€ 3 968€ 3 951€ 4 571€ 3 833€ 3 766€ 451€ 9 666€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 130 514€ 1 529 732€ 1 659 636€ 2 215 404€ 2 059 636€ 1 274 903€ 1 349 355€ 1 182 044€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé