Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 014 783 € 1 021 682 € 1 017 619 € 1 593 332 € 3 011 291 € 2 368 406 € 1 746 745 € 1 805 143 € 1 533 042 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
372 788 € 390 487 € 585 204 € 647 382 € 621 519 € 596 142 € 491 595 € 523 071 € 560 365 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 € -1 € -1 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1€ -1€ -1€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
372 787 € 390 487 € 585 204 € 647 382 € 621 519 € 596 142 € 491 595 € 523 072 € 560 366 €
012
A.II.1
Pozemky
36 639€ 1 639€ 1 639€ 24 460€ 25 500€ 25 500€
013
A.II.2
Stavby
148 751€ 157 500€ 166 251€ -4 667€ 74 866€ 81 979€ 89 092€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
80 731€ 127 682€ 135 212€ 80 566€ 88 487€ 63 110€ 22 697€ 46 021€ 76 202€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
106 666€ 103 666€ 282 102€ 571 483€ 533 032€ 533 032€ 369 572€ 369 572€ 369 572€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
640 852 € 630 330 € 432 186 € 944 030 € 2 387 736 € 1 770 234 € 1 253 933 € 1 281 359 € 972 076 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 000 € 16 299 € 20 988 €
035
B.I.1
Materiál
5 000€ 10 000€ 10 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 299€ 10 988€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
409 999 € 413 424 € 410 986 € 451 880 € 860 175 € 772 271 € 1 032 419 € 1 065 503 € 802 220 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
352 110 € 336 954 € 356 027 € 395 631 € 726 097 € 658 027 € 940 665 € 986 503 € 723 220 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
352 110€ 336 954€ 356 027€ 395 631€ 726 097€ 658 027€ 940 665€ 986 503€ 723 220€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 496€ 26 077€ 4 566€ 5 856€ 83 685€ 35 244€ 12 754€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50 393€ 50 393€ 50 393€ 50 393€ 50 393€ 79 000€ 79 000€ 79 000€ 79 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
230 853 € 216 906 € 21 200 € 492 150 € 1 527 561 € 997 963 € 216 514 € 199 557 € 148 868 €
072
B.V.1.
Peniaze
213 438€ 135 167€ 20 978€ 478 448€ 1 507 014€ 987 231€ 214 107€ 154 909€ 12 890€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 415€ 81 739€ 222€ 13 702€ 20 547€ 10 732€ 2 407€ 44 648€ 135 978€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 143 € 865 € 229 € 1 920 € 2 036 € 2 030 € 1 217 € 713 € 601 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 143€ 865€ 229€ 1 920€ 2 036€ 2 030€ 1 217€ 713€ 601€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 014 783 € 1 021 682 € 1 017 619 € 1 593 332 € 3 011 291 € 2 368 406 € 1 746 745 € 1 805 143 € 1 533 042 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
824 010 € 910 788 € 865 901 € 1 044 637 € 1 103 565 € 649 693 € 249 142 € 310 312 € 277 921 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
15 147€ 15 147€ 15 147€ 15 147€ 15 147€ 15 147€ 15 147€ 112 479€ 112 479€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
889 002 € 844 115 € 955 327 € 1 081 115 € 627 243 € 226 692 € 190 530 € 158 139 € 347 897 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
974 946€ 1 043 515€ 1 043 514€ 1 081 115€ 1 270 824€ 870 273€ 834 111€ 801 720€ 801 720€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-85 944€ -199 400€ -88 187€ -643 581€ -643 581€ -643 581€ -643 581€ -453 823€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-86 778 € 44 887 € -111 876 € -58 928 € 453 872 € 400 551 € 36 162 € 32 391 € -189 758 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
190 773 € 110 894 € 151 718 € 548 695 € 1 907 726 € 1 718 713 € 1 497 475 € 1 494 831 € 1 255 121 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 220 € 3 939 € 3 652 € 3 302 € 2 999 € 2 301 € 1 980 € -87 783 € -46 222 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 220€ 3 939€ 3 652€ 3 302€ 2 999€ 2 301€ 1 980€ 1 734€ 1 502€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
-89 517€ -47 724€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
182 493 € 96 840 € 144 375 € 545 393 € 1 900 973 € 1 712 823 € 1 492 099 € 1 579 720 € 1 238 052 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
176 865 € 31 763 € 75 648 € 507 636 € 1 815 393 € 1 642 474 € 1 458 675 € 1 553 043 € 824 499 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
176 865€ 31 763€ 75 648€ 507 636€ 1 815 393€ 1 642 474€ 1 458 675€ 1 553 043€ 824 499€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 319€ 360 087€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 234€ 2 776€ 4 396€ 3 411€ 3 871€ 3 711€ 3 488€ 6 347€ 3 351€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 005€ 13 450€ 14 326€ 12 227€ 12 342€ 6 692€ 14 552€ 1 489€ 18 205€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
389€ 25 751€ 50 224€ 22 119€ 69 367€ 59 510€ 14 051€ 19 039€ 30 624€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-219€ -219€ 436€ 1 333€ -198€ 1 286€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 060 € 10 115 € 3 691 € 3 754 € 3 589 € 3 396 € 2 894 € 3 291 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 060€ 10 115€ 3 691€ 3 754€ 3 589€ 3 396€ 2 894€ 3 291€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
60 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
128 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
128€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé