Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMAalumínium s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 025 874 € 1 047 876 € 1 109 187 € 964 295 € 1 055 528 € 743 354 € 699 103 € 636 621 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
380 636 € 483 582 € 496 744 € 481 689 € 543 295 € 207 583 € 156 487 € 213 325 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 719 € 5 687 € 10 085 € 4 290 € 7 150 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 719€ 5 687€ 10 085€ 4 290€ 7 150€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
380 636 € 480 863 € 491 057 € 471 604 € 539 005 € 200 433 € 156 487 € 213 325 €
012
A.II.1
Pozemky
34 241€ 34 241€ 34 241€ 34 241€ 34 241€ 9 278€ 9 278€ 9 278€
013
A.II.2
Stavby
119 748€ 127 229€ 109 406€ 115 658€ 123 939€ 2 150€ 2 272€ 2 392€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 866€ 313 632€ 328 635€ 321 705€ 380 825€ 189 005€ 142 357€ 201 655€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 781€ 5 761€ 18 775€ 2 580€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
628 417 € 555 249 € 604 446 € 476 366 € 506 385 € 528 150 € 537 165 € 421 332 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
343 484 € 283 231 € 267 084 € 237 399 € 230 503 € 219 666 € 199 107 € 147 571 €
035
B.I.1
Materiál
202 362€ 198 582€ 229 605€ 198 927€ 226 448€ 198 334€ 196 403€ 132 948€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
28 506€ 10 065€ 9 929€ 21 722€
037
B.I.3
Výrobky
105 108€ 59 377€ 22 457€ 14 262€ 3 856€ 19 322€ 2 704€ 9 606€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 815€ 7 540€ 454€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 693€ 7 667€ 4 639€ 2 488€ 199€ 2 010€ 5 017€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 565 € 2 511 € 1 663 € 3 078 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 565€ 2 511€ 1 663€ 3 078€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
187 045 € 174 678 € 241 693 € 179 404 € 173 344 € 206 498 € 197 127 € 88 133 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
169 097 € 174 586 € 241 693 € 179 169 € 173 244 € 179 296 € 184 581 € 85 197 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
169 097€ 174 586€ 241 693€ 179 169€ 173 244€ 179 296€ 184 581€ 85 197€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
102€ 92€ 2 800€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 759€ 8 006€ 62€ 2 936€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
87€ 235€ 100€ 16 396€ 12 484€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
96 323 € 94 829 € 94 006 € 56 485 € 102 538 € 101 986 € 140 931 € 185 628 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 214€ 1 318€ 1 340€ 1 606€ 2 445€ 3 470€ 1 581€ 333€
073
B.V.2.
Účty v bankách
93 109€ 93 511€ 92 666€ 54 879€ 100 093€ 98 516€ 139 350€ 185 295€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 821 € 9 045 € 7 997 € 6 240 € 5 848 € 7 621 € 5 451 € 1 964 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 821€ 9 045€ 7 997€ 6 240€ 5 848€ 7 621€ 5 451€ 1 964€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 025 874 € 1 047 876 € 1 109 187 € 964 295 € 1 055 528 € 743 354 € 699 103 € 636 621 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
834 262 € 731 672 € 654 859 € 511 885 € 390 968 € 359 105 € 327 436 € 262 265 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 500€ 10 500€ 10 500€ 10 500€ 10 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
613 869 € 446 246 € 381 129 € 303 762 € 182 953 € 216 849 € 200 271 € 137 975 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
613 869€ 446 246€ 381 129€ 303 762€ 182 953€ 216 849€ 200 271€ 137 975€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
202 590 € 267 623 € 255 927 € 190 320 € 190 212 € 134 953 € 119 862 € 116 987 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
190 276 € 314 656 € 452 432 € 450 860 € 662 687 € 382 642 € 370 090 € 373 201 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
49 133 € 94 869 € 128 717 € 137 189 € 208 297 € 104 715 € 85 968 € 184 858 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 127€ 9 522€ 25 376€ 58 681€ 90 822€ 84 554€ 38 659€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 195€ 5 725€ 4 749€ 3 911€ 3 496€ 2 876€ 2 039€ 1 350€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
37 811€ 79 622€ 98 592€ 74 597€ 113 979€ 17 285€ 45 270€ 183 508€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
26 996€ 115 357€ 41 215€ 72 262€ 98 572€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
129 790 € 215 827 € 278 652 € 194 593 € 241 496 € 193 528 € 204 630 € 85 670 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 060 € 65 037 € 89 339 € 63 374 € 85 784 € 95 629 € 72 847 € 36 648 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
48 060€ 65 037€ 89 339€ 63 374€ 85 784€ 95 629€ 72 847€ 36 648€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 210€ 2 210€ 725€ 30 202€ 25 159€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 348€ 21 130€ 25 686€ 19 337€ 21 312€ 20 945€ 16 963€ 12 207€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 614€ 13 677€ 33 380€ 13 738€ 15 893€ 13 432€ 10 901€ 8 067€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 552€ 11 614€ 25 846€ 9 671€ 16 364€ 4 677€ 6 815€ 3 538€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
46 216€ 104 369€ 104 401€ 86 263€ 99 933€ 58 120€ 66 902€ 51€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 706 € 3 960 € 4 347 € 3 721 € 6 188 € 7 159 € 7 189 € 4 101 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 706€ 2 960€ 3 347€ 2 721€ 6 188€ 7 159€ 7 189€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 4 101€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 647€ 40 716€ 88 361€ 91 349€ 36 025€ 41€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 336 € 1 548 € 1 896 € 1 550 € 1 873 € 1 607 € 1 577 € 1 155 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 336€ 1 548€ 1 896€ 1 550€ 1 873€ 1 607€ 1 577€ 1 155€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé