Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 427 618 € 10 393 919 € 11 301 675 € 7 556 802 € 7 059 480 € 8 253 370 € 7 656 499 € 8 679 580 € 6 620 987 € 6 029 771 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
197 640 € 289 081 € 398 015 € 602 961 € 772 666 € 799 902 € 839 163 € 745 158 € 314 893 € 327 434 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 238 € 4 965 € 8 693 € 12 420 € 16 147 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 238€ 4 965€ 8 693€ 12 420€ 16 147€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
196 402 € 284 116 € 389 322 € 590 541 € 756 519 € 799 902 € 839 163 € 745 158 € 314 893 € 327 434 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
18 094€ 18 565€ 4 148€ 4 267€ 4 505€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
178 308€ 265 551€ 389 322€ 590 541€ 756 519€ 799 902€ 839 163€ 441 010€ 310 626€ 322 929€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
300 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 133 788 € 10 058 003 € 10 850 688 € 6 936 756 € 6 279 307 € 7 443 362 € 6 799 837 € 7 899 374 € 6 301 327 € 5 697 926 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 048 438 € 2 848 184 € 3 236 779 € 2 565 431 € 1 975 950 € 1 840 137 € 1 847 562 € 1 501 475 € 1 746 298 € 1 579 105 €
035
B.I.1
Materiál
123 940€ 101 251€ 82 646€ 71 486€ 44 865€ 41 325€ 38 806€ 30 430€ 41 445€ 30 048€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 830 140€ 2 699 945€ 3 102 217€ 2 284 290€ 1 823 215€ 1 788 297€ 1 798 803€ 1 457 866€ 1 697 379€ 1 534 478€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
94 358€ 46 988€ 51 916€ 209 655€ 107 870€ 10 515€ 9 953€ 13 179€ 7 474€ 14 579€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
64 454 € 741 261 € 46 829 € 20 599 € 87 515 € 198 261 € 278 122 € 185 119 € 429 887 € 402 783 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
692 585 € 72 753 € 191 184 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
692 585€ 72 753€ 191 184€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
14 628€ 1 321€ 11 415€ 11 415€ 274 790€ 183 747€ 429 724€ 402 783€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
49 826€ 47 355€ 35 414€ 9 184€ 14 762€ 7 077€ 3 332€ 1 372€ 163€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 765 601 € 4 818 289 € 3 569 079 € 2 459 511 € 3 796 728 € 5 114 523 € 3 710 348 € 4 493 535 € 3 424 373 € 2 815 111 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 187 824 € 4 789 978 € 3 512 113 € 2 458 546 € 3 769 476 € 4 750 950 € 3 688 246 € 4 493 163 € 3 424 373 € 2 799 225 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
85 555€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 102 269€ 4 789 978€ 3 512 113€ 2 458 546€ 3 769 476€ 4 750 950€ 3 688 246€ 4 493 163€ 3 424 373€ 2 799 225€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
120 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 391€ 1 120€ 23 939€ 22 102€ 372€ 15 886€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
577 777€ 13 920€ 55 846€ 965€ 3 313€ 243 573€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 255 295 € 1 650 269 € 3 998 001 € 1 891 215 € 419 114 € 290 441 € 963 805 € 1 719 245 € 700 769 € 900 927 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 095€ 10 582€ 10 938€ 13 258€ 7 277€ 8 906€ 8 886€ 8 431€ 4 657€ 9 636€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 239 200€ 1 639 687€ 3 987 063€ 1 877 957€ 411 837€ 281 535€ 954 919€ 1 710 814€ 696 112€ 891 291€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
96 190 € 46 835 € 52 972 € 17 085 € 7 507 € 10 106 € 17 499 € 35 048 € 4 767 € 4 411 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
76 720€ 20 925€ 36 793€ 10 821€ 7 145€ 9 652€ 5 261€ 6 547€ 4 767€ 4 411€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19 470€ 25 910€ 16 179€ 6 264€ 362€ 454€ 12 238€ 28 501€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 427 618 € 10 393 919 € 11 301 675 € 7 556 802 € 7 059 480 € 8 253 370 € 7 656 499 € 8 679 580 € 6 620 987 € 6 029 771 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 363 273 € 1 393 023 € 620 535 € -620 238 € -1 022 314 € 50 907 € 21 585 € 35 572 € 50 082 € 14 189 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 550 € 7 550 € 7 550 € 7 550 € 7 550 € 7 550 € 7 550 € 7 550 € 7 549 € 11 591 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 550€ 7 550€ 7 550€ 7 550€ 7 550€ 7 550€ 7 550€ 7 550€ 7 549€ 11 591€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 378 833 € 606 344 € -634 428 € -1 036 505 € 7 396 € 7 395 € 21 381 € 35 894 € -1 206 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 378 833€ 606 344€ 7 396€ 7 395€ 21 381€ 35 894€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-634 428€ -1 036 505€ -1 206€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
970 250 € 772 489 € 1 240 773 € 402 077 € -1 043 900 € 29 322 € -13 986 € -14 512 € 35 894 € -2 835 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 064 297 € 8 981 311 € 10 671 157 € 8 176 872 € 8 081 794 € 8 202 463 € 7 633 396 € 8 644 008 € 6 570 905 € 6 015 582 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 997 € 23 944 € 26 515 € 39 456 € 57 482 € 73 509 € 81 731 € 52 085 € 72 127 € 130 774 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
11 765 € 50 095 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 765€ 50 095€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 489€ 11 082€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 997€ 23 944€ 26 515€ 27 619€ 28 783€ 26 056€ 25 442€ 23 960€ 22 032€ 23 447€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 837€ 24 210€ 36 371€ 56 289€ 28 125€ 38 330€ 56 583€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
649€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
99 984€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 131 980 € 5 953 861 € 7 362 889 € 4 727 451 € 4 539 184 € 4 591 999 € 3 907 697 € 5 195 802 € 3 583 226 € 2 986 623 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 793 635 € 5 637 287 € 6 847 322 € 4 432 165 € 4 402 505 € 4 410 047 € 3 575 342 € 4 943 141 € 3 475 835 € 2 756 566 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 793 635€ 5 637 287€ 6 847 322€ 4 432 165€ 4 402 505€ 4 410 047€ 3 575 342€ 4 943 141€ 3 475 835€ 2 756 566€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
286€ 2 482€ 2 486€ 2 814€ 3 104€ 181 967€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
98 078€ 51 460€ 58 161€ 46 206€ 61 357€ 20 588€ 31 389€ 57 075€ 18 233€ 20 610€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
45 301€ 30 587€ 33 096€ 25 446€ 24 653€ 21 764€ 16 849€ 26 954€ 15 554€ 15 113€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
180 311€ 234 365€ 398 013€ 206 674€ 29 539€ 88 297€ 182 277€ 137 439€ 53 266€ 12 367€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 655€ 162€ 26 297€ 16 960€ 20 844€ 48 821€ 99 354€ 28 379€ 17 234€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
90 275 € 58 588 € 64 161 € 70 872 € 85 217 € 42 662 € 43 914 € 46 222 € 34 644 € 33 034 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
52 675€ 34 635€ 37 162€ 44 464€ 52 764€ 23 471€ 29 852€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
37 600€ 23 953€ 26 999€ 26 408€ 32 453€ 19 191€ 14 062€ 46 222€ 34 644€ 33 034€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 820 045€ 2 944 918€ 3 217 592€ 3 339 093€ 3 399 911€ 3 494 293€ 3 500 070€ 3 349 899€ 2 880 908€ 2 865 151€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
48 € 19 585 € 9 983 € 168 € 1 518 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
168€ 1 460€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
48€ 19 585€ 9 983€ 58€